Datum för beslut

Barnfridsbrott

10 000 kronor

En flicka utsattes för barnfridsbrott av sin pappa när hon var sex år. Brottet bestod av att hon bevittnade del av en misshandel som hennes pappa utsatte hennes mamma för. Misshandeln begicks bland annat i familjens bostad, med begränsade utrymmen och bestod i att pappan drog mamman i håret så att hennes nacke vreds bakåt, tilldelade henne ett slag mot huvudet och flera slag mot ryggen och överkroppen.

Tingsrätten fann att flickan hade bevittnat den del av misshandeln där hennes pappa drog mamman i håret så att hennes nacke vreds bakåt och började slå henne. Han dömdes för barnfridsbrott och misshandel samt att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Hennes mamma förde inte någon skadeståndstalan vid rättegången.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor med följande motivering.

Barnfridsbrott är en straffbestämmelse som trädde i kraft den 1 juli 2021 och återfinns i 4 kap. 3 § brottsbalken. Av förarbetena till straffbe­stäm­melsen framgår att syftet med kriminaliseringen är att stärka det straff­rättsliga skyddet för barn som utsätts för att bevittna brott mellan personer som är närstående till barnet. Forskning har visat att barn som bevittnar brott löper ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på såväl kort som lång sikt. Det kan vara mer skadligt för barnet att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld eftersom barnet blir känslomässigt övergivet och skyddslöst. (Se prop. 2020/21: 170 s. 1 och 15).

Vid en sammanvägd tolkning av förarbetsuttalandena finner Brottsoffer­myndigheten att lagstiftaren avsett att straffvärdet för barnfridsbrott av normal­graden, som riktmärke, bör bedömas vara lika högt som för den del av grund­brottet som barnet bevittnar. Med hänsyn till nämnda resonemang bör kränkningsersättningen för barnfridsbrottet därför vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet –  i den del som barnet bevittnat – är berättigad till.

Flickan har utsatts för barnfridsbrott vid ett tillfälle bestående i att hon har bevittnat när hennes pappa har utsatt hennes mamma för misshandel. Gärningen har skett i flickans bostad av någon som hon ska kunna känna förtroende för. Det har dessutom funnits mycket begränsade möjligheter för henne att undgå att bevittna brottet i den aktuella bostaden.

Brottsoffermyndigheten finner i likhet med tingsrätten att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 10 000 kronor.

Ärende 34/2022