Allmänfarlig ödeläggelse

Ingen ersättning

Vid samma händelse som ärende 9217/2020 befann sig även en man i sin bostad när sprängladdningen detonerade. Fönstret i vardagsrummet skadades av tryckvågen.

Läs referat för ärende 9217/2020

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottet har såvitt framgår inte varit riktat mot mannen. Brottsoffermyndigheten anser inte heller att han har ingått i en sådan avgränsad krets av personer som avses i punkten 2. Mot bakgrund av att han inte blev fysiskt skadad samt att bostaden endast fick lindriga skador finner inte myndigheten att omständigheterna varit sådana att han har utsatts för en sådan allvarlig kränkning att han har rätt till ersättning.

Ärende 1292/2021. Test 5.

350

10 000 kronor

Två personer placerade en sprängladdning inne i porten till huset mittemot en kvinnas hus. Till följd av explosionen krossades fönstret till kvinnans sovrum och glassplitter flög in i rummet. Kvinnan fick glassplitter över sig och tillfogades sårskador på benen. Hovrätten dömde de två personerna för allmänfarlig ödeläggelse och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11385/2019

20 000 kronor

En kraftig sprängladdning detonerade utanför den fastighet där en kvinna hade sin bostad. De fastigheter som låg i direkt anslutning till detonationsplatsen fick omfattande skador av sprängladdningens tryckvåg. Kvinnan åsamkades bland annat sårskador på grund av den stora mängd glassplitter som spreds i bostaden. Bostadens inredning skadades i stor utsträckning. Någon gärningsperson har inte gått att binda till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

När det gäller rätten till kränkningsersättning vid allmänfarliga brott har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1998 s. 310 angett tre situationer då ersättning kan lämnas.
1. Gärningen är riktad mot en eller flera bestämda personer.
2. Gärningspersonen har medvetet utsatt en eller flera särskilda personer för en påtaglig risk att skadas.
3. Även om gärningen inte är riktad mot en viss person kan omständigheterna vara sådana att kränkningsersättning bör lämnas.

Brottet har såvitt framgår inte varit riktat mot kvinnan. Brottsoffermyndigheten anser inte heller att hon har ingått i en sådan avgränsad krets av personer som avses i punkten 2. Mot bakgrund av att hon befann sig i bostaden vid tidpunkten för brottet, att hon blivit fysiskt skadad samt att bostaden fått omfattande skador får hon dock anses så särskilt berörd av gärningen att hon har rätt till ersättning för kränkning. Ersättningen bestäms till 20 000 kronor.

Ärende 9217/2020

351

40 000 kronor

En tidsinställd bomb hade placerats vid ett hotell som vid tillfället användes som flyktingboende. En man arbetade som lokalvårdare på hotellet och när han skulle slänga en sopsäck i en container utlöstes bomben och orsakade en explosion. Mannen fick svåra kroppsskador i form av bland annat öppna underbensfrakturer med omfattande mjukdelsskador. Hovrätten ogillade åtalet mot två män då det inte ansågs styrkt att de varit delaktiga i gärningen. Brottsoffermyndigheten fann att mannen varit utsatt för allmänfarlig ödeläggelse och att han fick anses så särskilt berörd av gärningen att han hade rätt till ersättning för kränkning. Ersättningen bestämdes till 40 000 kronor. Ärende 1737/2018