Ersättning för sveda och värk på grund av nära anhörigs död eller svåra skada

När en nära anhörig har dödats genom brott kan de efterlevande få ersättning för bland annat sveda och värk. Högsta domstolen har i rättsfallet ”Den schabloniserade anhörigersättningen” NJA 2017 s. 1208 bestämt schablonersättningen enligt en metod som för närvarande motsvarar ett belopp om 60 000 kronor. Det gäller vid uppsåtligt dödande och grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande. I annat fall, det vill säga vid vårdslöshet som inte är grov, lämnas ersättning med 30 000 kronor i ersättning för sveda och värk.

Ibland uppkommer frågan om en nära anhörig till en person som har skadats svårt till följd av brott kan ha rätt till ersättning för sveda och värk. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2006 s. 181 fastställt att det kan finnas en sådan rätt. Målet gällde en ung man som utsatts för ett dråpförsök. Gärningspersonen hade tilldelat honom ett kraftigt slag med ett metallrör i huvudet som medfört hjärnblödning, brott på skallbenet och allvarliga hjärnskador. Den unge mannen var i ett livshotande tillstånd under åtminstone 14 dagar och var medvetslös under den tiden. Hans mamma fick kännedom om skadorna i nära anslutning till att de uppkom. Högsta domstolen prövade om hon hade rätt till skadestånd för de psykiska besvär som hon fått till följd av brottet. Domstolen biföll hennes begäran om ersättning för sveda och värk. Ett belopp om 10 000 kronor ansågs rimligt vid psykiska besvär som uppkommit då en nära anhörig genom uppsåtligt våld tillfogats skador som varit livshotande under inte obetydlig tid. Högsta domstolen har i en dom meddelad den 8 oktober 2021 i mål T 1291-21 fastställt att rätten till ersättning gäller även vid fall av grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande. Domstolen anförde att det förflutit avsevärd tid sedan NJA 2006 s. 181 och att den schablonmässiga ersättningen numera uppgår till 20 000 kronor.

Särskild anhörigersättning

Den 1 juli 2022 infördes en ny form av ideell ersättning till efterlevande anhöriga i skadeståndslagen, nämligen särskild anhörigersättning (2 kap. 3 a §). Den lämnas vid sidan av ersättning för sveda och värk i fall där någon förlorat en nära anhörig till följd av uppsåtligt eller grovt oaktsamt dödande.

Den särskilda anhörigersättningen syftar till att ersätta de momentana känslor av till exempel chock, förtvivlan, maktlöshet och ilska som typiskt sett uppstår hos den som förlorar en nära anhörig till följd av ett brott. Ersättningen ska i enlighet med 5 kap. 6 a § skadeståndslagen bestämmas till ett skäligt belopp som är lika stort för var och en av de ersättningsberättigade oberoende av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt förarbetena till lagstiftningen har ett belopp om 50 000 kronor ansetts rimligt vid införandet av reglerna om särskild anhörigersättning (prop. 2021/22:198 s. 35-36).