Människohandel

105

60 000 kronor Tiggeriändamål

En man utsattes för människohandel under en period om nästan nio månader. En annan man rekryterade honom i hemlandet Bulgarien och fick honom att bege sig till Sverige för att tigga. Han blev satt att tigga varje dag i princip utan ledighet och mannen tog hand om alla pengar han tjänade in. Mannen misshandlade honom vid flera tillfällen för att hålla honom i lydnad. Misshandeln bestod i att mannen slog och sparkade honom i ansiktet och på kroppen samt, vid ett tillfälle, slog honom över ryggen och huvudet med en järnstång. Han hade inte möjlighet att på eget initiativ resa hem. Hovrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till den utsatte mannen med 60 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med samma belopp. Ärende 8517/2018

106

70 000 kronor Tiggeriändamål

Samma gärningsperson som i referatet ovan utsatte även en annan man för människohandel. Mannen utsattes för i princip samma behandling som mannen i det föregående referatet, med den skillnaden att brottstiden var cirka 15 månader och att han utsattes för våld vid endast ett tillfälle. Misshandeln bestod i slag med händerna som medförde smärta. Hovrätten dömde gärningspersonen för människohandel och att betala skadestånd till den utsatte mannen med 70 000 kronor. Skadeståndet bestämdes till ett högre belopp än i föregående referat på grund av att mannen utnyttjats under längre tid. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 8518/2018

107

250 000 kronor Sexuella ändamål

En 18-årig kvinna från Rumänien transporterades av två män till Sverige i syfte att hon skulle exploateras för sexuella ändamål. Hon tvingades till ett stort antal prostitutionstillfällen (närmare 100 stycken) under en tid om cirka tre veckor. Det olaga tvånget bestod av hot mot kvinnan och hennes familj samt även av flertalet slag, knuffar och förolämpningar av den ena mannen som också agerade kränkande och kontrollerande mot kvinnan. Den andra mannen bekräftade och förstärkte hoten och våldet mot kvinnan. Alla pengar som prostitutionen inbringade tillägnade sig männen. Hovrätten dömde de två männen för människohandel och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan för kränkning med 150 000 kronor. Hovrätten delade tingsrättens bedömning om att brottet inneburit en synnerligen allvarlig kränkning av kvinnans personliga integritet.

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 250 000 kronor med följande motivering. När det gäller kränkningsersättning vid människohandel för sexuella ändamål finns skäl att dra paralleller till våldtäktsbrott. Synen på sexualbrott har skärpts och lagstiftningen på området har utvecklats påtagligt under de senaste årtiondena. Likaså har det straffrättsliga skyddet mot människohandel stärkts på senare år. I samband med den senaste lagändringen uttalade regeringen bland annat att människohandel utgör ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande av andra människor och en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp (prop. 2017/18:123 s. 13 och 32). Regeringen anförde vidare att det alltid är fråga om att offren hanteras och betraktas som handelsvaror (a. prop. s. 31). Brottets allvar bör återspeglas i ersättningen till de utsatta personerna. Enligt Brottsoffermyndighetens bedömning motsvarar de ersättningsnivåer som gäller i dag inte fullt ut den kränkning av såväl den personliga som den sexuella integriteten som offer för människohandel för sexuella ändamål utsätts för. Det finns därför anledning att höja nivåerna. Myndigheten anser att kränkningsersättning om 200 000 kronor ska vara utgångspunkten vid människohandel för sexuella ändamål där sexuell exploatering förekommit i större omfattning. Omständigheterna mellan olika fall kan dock variera och påverka beloppet i både uppåtgående och nedåtgående riktning. En bedömning måste göras i varje enskilt ärende, där omständigheter av betydelse är bland annat brottstidens längd, offrets ålder och utsatthet, förekomst av hot och våld samt omfattningen och intensiteten av antal tillfällen där offret tvingats sälja sin kropp. Kvinnan har i detta fall transporterats till ett främmande land och tvingats till prostitution. Hon har utsatts för hot och våld och kontrollerats hårt av gärningspersonerna. Det har varit fråga om en relativt kort tidsperiod men under denna tid har det varit fråga om ett mycket stort antal prostitutionstillfällen, närmare 100 stycken. Det har inneburit att kvinnan tvingats ta emot flera kunder varje dag. Gärningspersonerna har genom sitt agerande utnyttjat henne på ett hänsynslöst sätt i syfte att exploatera henne så hårt det bara gick för att få maximal ekonomisk vinning. Mot bakgrund av dessa omständigheter finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till ersättning med 250 000 kronor. Ärende 4622/2020