Ersättning för biträdes- och utredningskostnader

Som huvudregel gäller att sökanden själv ska betala sina biträdes- och utredningskostnader. Det beror på att Brottsoffermyndigheten har ett eget ansvar för att utredningen i varje ärende ska bli fullständig och att den skadade därför normalt anses sakna behov av biträde. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter kan myndigheten dock bestämma att sökandens kostnader ska ersättas av allmänna medel (27 § brottsskadelagen). Ombudskostnader ersätts sällan. När så sker gäller det främst i fall där ett skäligt ombudsarvode skulle ta en väsentlig del av brottsskadeersättningen i anspråk. När myndigheten har begärt viss utredning – vanligen fotografier som visar på ärrbildning eller annat kosmetiskt lyte – lämnas i regel ersättning för kostnaderna.