Skillnaden mellan ersättning för personskada och för kränkning

Kränkningsersättning förutsätter inte att det finns en medicinskt påvisbar personskada. Det vanligaste är ändå att såväl kränkningsersättning som ersättning för personskada (främst ersättning för sveda och värk) lämnas. Gemensamt för de två ersättningarna är att de ersätter en skada som inte är ekonomisk, det vill säga en ideell skada.

Det finns skillnader mellan ersättningsformerna som kortfattat kan beskrivas i följande fyra punkter.

  1. Kränkningsersättningen förutsätter inte en personskada. Det gör ersättning för sveda och värk.

  2. Kränkningsersättningen avser till allra största delen upplevelsen vid och karaktären av själva skadehändelsen (momentant). Ersättning för personskada bygger på följdverkningarna efter skadehändelsen.

  3. Kränkningsersättningen bestäms framför allt på objektiva grunder. Ersättning för personskada bestäms helt efter subjektiva förhållanden.

  4. Kränkningen ersätts bara om den har orsakats av ett brott. Det krävs inte för att en personskada ska ersättas.1

1 För att en person ska ha rätt till brottsskadeersättning krävs dock alltid att skadan orsakats genom brott.