Våld vid ett stort antal opreciserade tillfällen

66

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

67

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

50 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka två och ett halvt år för totalt tio gärningar av en man under och efter den tid de haft en relation. Gärningarna bestod av två fall av misshandel, tre fall av ofredande och fem fall av överträdelse av kontaktförbud. Vid det första misshandelstillfället tog mannen ett tag kring kvinnans käke och tryckte henne mot en spegel i hallen och ned i en säng samt sparkade henne på låret. Vid det andra tillfället tog han tag i kvinnans överarmar och slängde henne i golvet så att hon slog i knät. Våldet medförde smärta, svullnad samt blånad. Det första ofredandetillfället bestod av att mannen under nästan en månads tid sände över 4 000 sms, ringde 34 telefonsamtal, talade in flera meddelande på hennes telefonsvarare samt ringde på hennes porttelefon. Vid det andra tillfället ringde mannen på kvinnans porttelefon och skrek på henne. Vid det sista tillfället av ofredande ställde mannen sin bil utanför kvinnans bostad och blinkade med strålkastarna mot hennes fönster. Överträdelse av kontaktförbud bestod av att mannen ringde på kvinnans porttelefon och skrek på henne, sände e-post till henne vid tre tillfällen samt sände meddelanden till henne via sociala medier.

Mannen dömdes för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 35 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kronor med följande motivering.

Av 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen framgår att ersättningen för kränkning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det innebär enligt förarbetena att ersättningarna varierar beroende på vilken typ av brott det är fråga om, samt att övergrepp som upprepas eller sker under en längre tidsrymd typiskt sett innebär svårare kränkningar av den personliga integriteten än om motsvarande övergrepp sker vid endast ett tillfälle (se prop. 2000/01:68 s. 52). Den sistnämnda omständigheten är särskilt relevant vid fridskränkningsbrotten eftersom ett utmärkande drag för de brotten är att det rör sig om upprepade kränkningar, inte sällan under en lång tidsperiod.

Införandet av straffbestämmelserna om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning syftade till att ytterligare markera allvaret i brottsliga gärningar som riktar sig mot personer i nära relationer och som präglas av att de sammantaget är avsedda att systematiskt kränka den utsatta personen (se prop. 1997/98:55 s. 78).

Det straffrättsliga skyddet stärktes 2013, bland annat genom att straffminimum för brotten höjdes från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader. I förarbetena till lagändringarna anförde regeringen att det normalt är betydligt allvarligare att kränka en annan person genom upprepade likartade gärningar än om det inte finns något samband mellan gärningarna, vilket ska avspegla sig i bedömningen av straffvärdet. Det gäller i än högre grad när det rör sig om gärningar som riktas mot närstående personer. En höjning av minimistraffet till nio månaders fängelse skulle enligt regeringen innebära att straffet bättre skulle återspegla den samlade brottslighetens straffvärde på en lägsta nivå och därutöver leda till en generell höjning av straffnivån för brottstypen, något som regeringen ansåg eftersträvansvärt. (Se prop. 2012/13:108 s. 16 och 19.)

Ersättningsnivåerna vid fridskränkningsbrotten har varit desamma under en längre tid utan att hänsyn tagits till vare sig det förändrade penningvärdet eller den skärpta synen på brottsligheten. Brottets allvar bör återspeglas i ersättningen till de utsatta personerna. Enligt Brottsoffermyndighetens bedömning motsvarar de ersättningsnivåer som gäller i dag inte den kränkning av den personliga integriteten som offren för dessa brott utsätts för. Det finns därför anledning att höja nivåerna.

Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek vid fridskränknings- brotten är det framför allt allvaret i de enskilda gärningarna, frekvensen samt hur lång tid brottsligheten och därmed kränkningen pågått som ska beaktas. Brotten innehåller också alltid den försvårande omständigheten att de begås av någon som offret ska kunna känna förtroende för. Ofta sker gärningarna dessutom i den utsatta personens hem, en plats där denne ska ha rätt att känna sig trygg och där det kan vara svårt att värja sig från att bli utsatt. En annan omständighet som kan verka i höjande riktning är om gärningar äger rum inför parternas barn. Hänsyn ska vidare tas till den press och systematiska kränkning som offret utsätts för, och som får anses presumera skapa oro, otrygghet och rädsla. En helhetsbedömning av den utsatta personens situation ska inte bara göras vid val av rubricering utan även vid bedömningen av kränkningens ersättningsnivå.

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 50 000 kronor.

Ärende 1355/2021

68

60 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

69

60 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

60 000 kronor

Under en period om cirka 13 månader utsattes en kvinna vid åtta tillfällen för totalt sju fall av misshandel, tre olaga hot och två ofredanden av en man som hon hade en fast parrelation med. Vid det första tillfället tryckte mannen med sina fingrar mot hennes ansikte och spottade henne i ansiktet. Vid det andra tillfället drog han med en tand eller tryckte med sina tänder mot hennes kind samt spottade henne i ansiktet. Vid det tredje tillfället tog mannen ett grepp om kvinnans haka/vid käkarna och lyfte upp henne. Han fällde även uttalande med innebörd att han lätt kunde döda henne. Vid det fjärde tillfället knuffade han henne mot ett kylskåp och sparkade henne i baken och vid det femte tillfället slog han henne över ena örat. Vid det sjätte tillfället tryckte han in henne i ett smalt utrymme mellan dusch och handfat, drog henne i håret, tryckte med händerna på hennes rygg och tog ett grepp om hennes armar/axlar och lyfte upp henne. Vid det sjunde tillfället hotade han henne genom att yttra att han skulle döda henne och elda upp huset samt alla träd runt huset. Vid det sista tillfället drog mannen, under en bilfärd, kvinnan i håret och fällde uttalande med innebörd att han skulle köra ihjäl dem. Det samlade våldet medförde smärta, märken på kinden, rodnader, blånader, skrapmärke samt tillfälliga öronbesvär.

Tingsrätten dömde mannen för grov fridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Läs referatet för ärende 1355/2021

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 60 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 42/2021

60 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka tre och en halv månad för grov kvinnofridskränkning bestående av misshandel vid fyra tillfällen och olaga hot vid ett tillfälle. Brotten begicks av en man som kvinnan hade en relation med.

Vid första misshandelstillfället tilldelade mannen kvinnan flera hårda slag i ansiktet med öppen hand, tog ett stryptag med ena handen om hennes hals, slet av henne ett halsband och spottade på henne. Två dagar senare hotade mannen att döda henne medan han höll i en trälist eller planka. Han utdelade också flera slag mot hennes huvud/ansikte, tog tag om hennes käke och knuffade henne hårt i bröstet. Vid samma tillfälle hotade mannen henne med en sax och slog henne i huvudet med en glasförsedd tavla så att glaset krossades. Några månader senare befann sig kvinnan tillsammans med mannen och en väninna i deras lägenhet. När hon ville följa med väninnan hem blev mannen arg och slog kvinnan med öppen och knuten hand i ansiktet eller på halsen samt på ena armen. Dagen därpå kom hon till lägenheten för att hämta saker. Mannen misshandlade då henne under ett utdraget händelseförlopp om cirka en och en halv timme. Våldet bestod av sparkar mot magen/revbenen och en stor mängd slag mot ansiktet/huvudet. Mannen slog även kvinnan på kroppen med en fjärrkontroll, knuffade henne i bröstet, tog smärtsamma grepp om handlederna och käken samt spottade henne i ansiktet.

Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för fyra fall av misshandel och ett olaga hot under en period om cirka tre och en halv månad. Även om det har varit fråga om en relativt kort tidsperiod så har det skett en successiv upptrappning av våldet mot henne. Hon har också haft särskilt svårt att värja sig på grund av att hon varit markant fysiskt underlägsen gärningspersonen bland annat till följd av sjukdomsbesvär. Flera av gärningarna har dessutom innefattat förnedrande inslag. Gärningspersonens agerande har inneburit ett upprepat och systematiskt kränkande beteende mot kvinnan. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 60 000 kronor.

Ärende 12104/2020

60 000 kronor

En kvinna utsattes för grov kvinnofridskränkning samt två övergrepp i rättssak under en period om cirka två månader. Brotten begicks av en man som kvinnan hade en relation med. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av sex misshandelstillfällen och ett olaga hot. De fem första tillfällena bestod av att mannen tog tag i kvinnans ansikte och vred om, att han drog henne i håret, tog ett grepp om hennes hals samt att han tilldelade henne bland annat slag i ryggen, på armen samt i ansiktet. Vid det sista misshandelstillfället tog mannen tag i kvinnans hud på ryggen och vred om, drog henne i håret, nypte, klämde och bet henne i ansiktet samt bet henne på axeln. Mannen tog även upprepade tag runt henne hals, varav ett med kraft, samt tilldelade henne upprepade slag mot huvudet och kroppen bland annat magen och underlivet. Vid tillfället var kvinnan gravid. Mannen stoppade även sina fingrar i hennes mun och drog i mungipan. Olaga hotet bestod av att mannen vid upprepade tillfällen uttalade hot mot kvinnan med innebörd att han skulle skada henne och bränna ner hennes hus.

Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för sex fall av misshandel och upprepade fall av olaga hot under en period om cirka två och en halv månad, varav hon vid i vart fall ett misshandelstillfälle varit gravid. Våld riktades då mot hennes mage och underliv. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning för den sammanlagda brottsligheten ska bestämmas till 60 000 kronor.

Ärende 11368/2020

70

70 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

70 000 kronor

Under en period om en månad utsattes en kvinna för grov kvinnofridskränkning samt ett fall av övergrepp i rättssak av sin make. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av åtta tillfällen om totalt tre fall av misshandel, fyra olaga hot, tre ofredanden och ett fall av grovt hemfridsbrott. Vid det första misshandelstillfället slog maken kvinnan i huvudet och tog ett grepp om hennes hals. Vid det andra tillfället tog han ett grepp om nacken och sparkade henne på höften samt uttalade nedsättande tillmälen. Vid det tredje tillfället knäade han henne i magen, tog ett grepp om hennes hår och slog henne i ansiktet. Vid samma tillfälle höll han för hennes mun och näsa och uttalade även till hennes syster att det var kvinnans sista natt i livet. Det samlade våldet medförde smärta, andnöd, yrsel, svullnad, blånad samt sårskada. Vid ett tillfälle tvingade maken kvinnan att vara vaken en hel natt samtidigt som han kallade henne nedsättande saker och hotade henne med våld om hon inte svarade på hans frågor. Vid två andra tillfällen hotade han henne; vid det ena tillfället om att använda våld för att hindra henne från att lämna uppgifter till sociala myndigheter och vid det andra tillfället genom att hålla en bordskniv mot hennes hals samtidigt som han uttalade att han skulle döda henne. Vid det sista tillfället, när kvinnan befann sig på ett skyddat boende, trängde maken olovligen in i bostaden genom att krossa en ruta till en balkongdörr. Utöver dessa tillfällen tog maken kontakt med henne mot hennes vilja genom att söka upp henne i hennes bostad och på andra platser och genom telefonkontakt.

Brottet övergrepp i rättssak bestod av att maken gjorde uttalanden med innebörden att han allvarligt skulle skada kvinnan om hon inte tog tillbaka sina uppgifter som hon lämnat i polisförhör och till sociala myndigheter om vad han hade utsatt henne för.

Tingsrätten dömde maken för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 35 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för tre fall av misshandel, fyra olaga hot, tre ofredanden, ett fall av grovt hemfridsbrott samt ett fall av övergrepp i rättssak. Även om gärningarna skett under en begränsad tid om en månad består de av flera relativt allvarliga brott som pågått på ett intensivt sätt varvid parternas barn var närvarande när vissa av brotten begicks. En del av gärningarna skedde dessutom när kvinnan befann sig i ett skyddat boende. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 70 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn även tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 12379/2020

70 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka 15 månader för totalt sju gärningar av en man som hon hade en relation med. Gärningarna bestod av fem fall av misshandel, ett fall av skadegörelse och ett fall av olaga hot. Vid det första tillfället kastade mannen en e-cigarett på kvinnans ben och vid det andra tillfället tog han stryptag på henne. Vid det tredje tillfället tog han ett strypgrepp på henne, tog tag i hennes hand och drog tillbaka hennes fingrar. Vid det fjärde tillfället slog mannen henne upprepade gånger i huvudet. Vid det sista tillfället tog mannen strypgrepp på kvinnan, slog henne i ansiktet och på kroppen samt uttalade att hon skulle skadas eller dödas. Det samlade våldet medförde smärta, blånader, andnöd, svullnad, revbensskador samt skrapsår. Samtliga misshandelstillfällen utövades i deras gemensamma hem. Vid skadegörelsen slog mannen sönder kvinnans mobiltelefon när de gemensamt bodde på ett hotell.

Domstolen dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Domstolen konstaterade att kvinnan utsatts för förnedrande behandling i form av psykningar i samband med de aktuella gärningarna.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 70 000 kronor.

Ärende 656/2021

71

80 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

80 000 kronor

En kvinna utsattes för misshandel av sin dåvarande sambo vid fem preciserade och flera opreciserade tillfällen under en period om cirka två år och nio månader genom att han bland annat tog hårda tag om hennes hals, tilldelade henne slag mot ansiktet och huvudet, tog tag i hennes hår och dunkade hennes huvud mot en vägg. Våldet medförde smärta, andnöd, blånader och rodnader. Kvinnan utsattes vidare för olaga hot vid ett preciserat och flera opreciserade tillfällen under samma period genom att mannen uttalade att han skulle döda eller skada deras gemensamma barn. Hon utsattes för ofredande vid flera opreciserade tillfällen under en period om nästan två år genom att han uttalade sig nedsättande om henne. Vid ett tillfälle uttalade han hot med innebörd att han skulle begå självmord om hon inte tog tillbaka sin polisanmälan.

Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och ringa övergrepp i rättssak. Avseende grov kvinnofridskränkning förpliktades mannen att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 80 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tidpunkten för domen.

Ärende 11960/2020

72

100 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

100 000 kronor

En kvinna utsattes för grov kvinnofridskränkning av sin sambo under en period om ett och ett halvt år. Brottet bestod av sex tillfällen av misshandel i hemmet. Vid det första tillfället slog mannen med metallrör mot kvinnans mage och underkropp, tog ett grepp mot hennes hals och utdelade slag mot hennes kropp. Han riktade även en oladdad kolsyrepistol mot hennes ansikte och tryckte av, samt hällde skurvatten över henne. Kvinnan hade inte vetskap om att kolsyrepistolen var oladdad. Vid det andra tillfället knuffade mannen kvinnan och utdelade därefter en spark mot hennes underliv. Vid det tredje tillfället utdelade mannen slag på kvinnans överkropp, tryckte sina armbågar i ansiktet på henne, slog ner hennes huvud i marken och tog tag i huvudet och dunkade det bakåt. Vid det fjärde tillfället brände mannen kvinnan med en stormtändare på armen och vid det femte tillfället utdelade han sparkar som träffade kvinnan på kroppen. Vid det sista tillfället utdelade mannen en spark som träffade kvinnan på rumpan, ställde sig på hennes ben och pressade sin tyngd över henne. Han spottade även mat på henne. Kvinnans dotter var närvarande vid de två första händelserna. Våldet medförde blåmärken, smärta, ömhet, sårskada och brännskada.

Domstolen dömde sambon för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för sex fall av misshandel i hemmet under en period om cirka ett år och sex månader. Våldet har delvis skett mot huvud och genom upprepade sparkar mot kroppen, delvis med tillhyggen i form av järnrör och stormtändare samt i närvaro av kvinnans dotter. Vissa av gärningarna har också haft skrämmande och förnedrande inslag i form av att en kolsyrepistol har hållits mot kvinnans ansikte och tryckts av, att skurvatten har hällts över henne och mat spottats på henne. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 100 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn även tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 2620/2021

100 000 kronor

En kvinna utsattes under cirka ett års tid för grov kvinnofridskränkning av sin sambo. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av åtta fall av misshandel samt ett fall av olaga hot. Vid det första misshandelstillfället knuffade mannen omkull eller tryckte ned kvinnan på golvet, varefter han sparkade henne på ena höften och benet när hon låg ned. Vid det andra tillfället tog mannen ett tag runt kvinnans hals bakifrån och tryckte henne ned mot golvet eller fällde henne till golvet, varefter han, när hon låg ned på mage, satt på henne och tog strypgrepp runt hennes hals. Vid det tredje tillfället tog mannen ett tag med armen runt kvinnans hals bakifrån och tryckte under flera minuter henne nedåt mot golvet. Vid det fjärde tillfället knuffade han henne mot ett terrarium och mot en TV samt knuffade henne mot en vägg. Han tog vidare stryptag på henne runt nacke, hals, tog tag i hennes hår och tryckte hennes ansikte så att det hamnade i kattmat. Vid samma tillfälle, när hon låg ned på golvet, bet mannen henne i ena låret samt något senare, bet han henne även i båda öronen. Vid det femte tillfället, vilket skedde en kort stund efter bitangreppet, misshandlade mannen kvinnan på nytt genom att han tog tag i henne och knuffade omkull henne så att hon ramlade ned mot en kartong som stod på golvet, varefter han tog tag i henne och tryckte henne ned mot golvet samt även slet av henne två halsband som hon hade runt halsen. Vid det sjätte tillfället slet mannen tag i den stol på vilken kvinnan satt så att hon ramlade bakåt och ned i golvet, varefter han tog ett tag runt eller på hennes hals. Vid det sjunde tillfället körde mannen på kvinnan med en personbil. Han gasade och körde mot och på henne så att bilen träffade henne på benens baksida. Vid det sista misshandelstillfället tog mannen ett stryptag och tryckte kvinnan nedåt. Vidare knuffade han henne mot en sänggavel samt skallade henne mot pannan. Det samlade våldet medförde bland annat rodnader, smärta, andnöd, blånader, ömhet, blodvite, sårskador i form av bland annat bortbiten vävnad på ena örat, svullnad, avslitet hår samt ärrbildning. Utöver misshandelstillfällena blev kvinnan vid ett tillfälle hotad av mannen via Snapchat.

Tingsrätten dömde mannen för brotten samt att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för åtta fall av misshandel samt ett olaga hot under cirka ett års tid. Gärningarna, som består av flera allvarliga fall av misshandel med bland annat upprepat stryp- och bitvåld, har primärt skett i hennes bostad av någon som hon ska kunna känna förtroende för. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 100 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn även tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 12189/2020