Ersättning för sveda och värk

Brottsoffermyndighetens referatsamling fokuserar på praxis när det gäller kränkningsersättning. Eftersom personskador ersätts utifrån subjektiva förhållanden i det enskilda fallet är det svårt att här peka ut en egentlig praxis. På vissa områden har rättstillämparna ändå funnit att det är möjligt att till viss del hantera ersättningen för sveda och värk på ett mer schabloniserat sätt. Det gäller till exempel vid psykisk personskada till följd av vissa sexuella övergrepp och vid indirekt psykisk personskada till följd av en nära anhörigs död eller svåra skada. Gemensamt för dessa schablonersättningar är att det inte krävs någon medicinsk utredning som styrker de psykiska besvären.