Ansökningstid och preskription

Brottsskadelagens regler om ansökningstid innebär att när brottet medfört att en förundersökning har inletts, ska en ansökan om brottsskadeersättning göras inom tre år från det att förfarandet hos polis, åklagare och domstol har avslutats. När en förundersökning inte har inletts ska ansökan göras inom tre år från brottet. Om brott har begåtts mot ett barn, eller om ett barn har bevittnat brott, får barnet göra en ansökan om ersättning fram tills hen fyller 21 år. Om det finns synnerliga skäl ska Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den har kommit in för sent (15 § brottsskadelagen). För att det ska finnas synnerliga skäl bör det vara orimligt eller stötande att kräva att sökanden skulle ha gjort sin ansökan i rätt tid. Tillämpning av regeln blir främst aktuell i fall där sökanden av något skäl inte själv kunnat råda över sin situation och därför inte kunnat komma in med en ansökan innan tiden har gått ut. Att sökanden inte känt till systemet med brottsskadeersättning är i sig inte ett synnerligt skäl.

För rätten till brottsskadeersättning gäller samma preskriptionstid som för en fordran på skadestånd i anledning av brott (19 § brottsskadelagen). Detta innebär att om ett krav är skadeståndsrättsligt preskriberat gäller detsamma för rätten till brottsskadeersättning. För de flesta skadestånd med anledning av brott gäller en preskriptionstid på tio år från brottet. Preskriptionstiden kan dock vara längre i vissa fall, eftersom en fordran på skadestånd för brott inte kan preskriberas före tiden för åtalspreskription av brottet har gått ut. För vissa brott, däribland mord och försök till mord, finns ingen preskriptionstid. Det innebär att preskription inte heller inträder för ett anspråk på skadestånd med anledning av ett sådant brott, så länge ansvarsfrågan inte är avgjord. Detsamma gäller då också ett anspråk på brottsskadeersättning.1

Preskriptionen kan avbrytas genom att brottsoffret framställer krav på skadestånd, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning (20 § brottsskadelagen). Även i detta avseende finns ett undantag för barn vars anspråk på brottsskadeersättning preskriberas tidigast den dag hen fyller 21 år.