Skolattacken i Trollhättan den 22 oktober 2015

Attacken på skolan Kronan i Trollhättan ägde rum den 22 oktober 2015. En man gick in i skolan iförd en Darth Vader-liknande mundering med hjälm, ansiktsmask och lång svart rock. Han hade en kniv med fodral i sitt bälte och höll ett långt skarpt svärd i ena handen. Mannen uppehöll sig först på skolans bottenvåning för att sedan vid ett par tillfällen gå upp till andra våningen. På övervakningsfilmer från en korridor på andra våningen kunde mannen bland annat ses marschera i korridoren med svärdet i ena handen. Från det att mannen gick in i skolan till dess att han stoppades av polis gick det enligt polisens förundersökning knappt elva minuter. Under den tiden gjorde sig mannen skyldig till flera mord och mordförsök. Han jagade också flera personer. Mannen avled sedan han skjutits av polis.

Eftersom mannen avled prövades aldrig skuld- eller skadeståndsfrågan i någon rättegång. I dessa ärenden har Brottsoffermyndigheten därför gjort en självständig bedömning vad gäller frågan om de skadelidande varit utsatta för brott och deras rätt till ersättning.

Förutom de som varit direkt utsatta för våld eller hot har även de som på ett indirekt sätt utsatts för mannens brottslighet i vissa fall bedömts vara berättigade till ersättning. Gemensamt för de som fått ersättning i dessa fall har varit dels att det funnits en närhet till mannen och därmed en konkret fara för att direkt utsättas för brott av denne, dels att den konkreta faran samtidigt också uppmärksammats av brottsoffret i fråga.

I de ärenden där brottsskadeersättning för kränkning har lämnats har det i höjande riktning beaktats att brottet ägt rum på brottsoffrets skola/arbetsplats samt att gärningspersonen haft ett hatbrottsmotiv.

397

Ingen ersättning

En kvinna arbetade som elevassistent och befann sig i ett klassrum när hon fick information från en kollega om att det gick runt en man med svärd på skolan och dödade människor. Kvinnan och hennes kollega låste dörrarna, täckte för fönstren och ställde ett skåp framför en av dörrarna. Under händelseförloppet visste inte kvinnan var mannen befann sig. När händelsen var över fick alla i rummet komma ut. Brottsoffermyndigheten konstaterade i sitt beslut att kvinnan inte hade konfronterats med mannen och att hon därför inte utsatts för något direkt hot av honom. Hon hade förvisso kännedom om vad som hände på skolan och höll sig på grund av rädsla gömd för mannen. Det förelåg dock aldrig någon konkret fara för henne att konfronteras med honom även om hon hade gått ut ur det rum där hon befann sig. Mot denna bakgrund ansåg myndigheten att hon inte varit utsatt för brott, och därmed inte heller hade rätt till någon ersättning. Ärende 5855/2016

398

10 000 kronor

En elev befann sig i ett klassrum när en lärare ute i korridoren skrek att alla dörrar skulle stängas. En av lärarna i klassrummet tittade ut i korridoren och låste sedan dörren. Skrivbord sköts fram mot dörren och böcker ställdes på borden så att mannen inte skulle kunna komma in i klassrummet. Lärarna skrek till hela klassen att de skulle lägga sig ner på golvet vid ena hörnet av klassrummet. Eleven gick fram till ett fönster som vette ut mot korridoren och såg då den maskerade mannen och hur denne gick med sitt blodiga svärd. Eleven såg också två döda personer. Brottsoffermyndigheten anförde i sitt beslut att eleven befunnit sig i ett klassrum där lärarna låst dörrarna och barrikaderat sig av rädsla för den maskerade mannen, att eleven uppfattat mannens närvaro samt inte haft möjlighet att lämna klassrummet utan att riskera att konfronteras med honom. Myndigheten gjorde bedömningen att eleven varit utsatt för brott och att han hade rätt till ersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 5924/2016

399

20 000 kronor Grovt olaga hot

En kvinna bevittnade när den maskerade mannen högg ett svärd i en annan man som låg på golvet. Kvinnan tog sin tillflykt till en lektionssal som låg i närheten. Den maskerade mannen sprang efter henne och hon hann precis stänga dörren innan mannen var framme och ryckte i den. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan varit utsatt för ett grovt olaga hot och att hon hade rätt till ersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 5405/2016

400

125 000 kronor Försök till mord

En elev blev slagen av mannen med den trubbiga sidan av svärdet på ena armen. Mannen försökte sedan sticka eleven mot kroppen med svärdet. Under samma händelseförlopp mördades en elevassistent. Brottsoffermyndigheten gjorde bedömningen att eleven varit utsatt för försök till mord och att han hade rätt till ersättning för kränkning med 125 000 kronor. Ärende 8109/2016