Trafikbrott

389

Ingen ersättning

En man korsade en gata och blev då påkörd av en taxi. Föraren förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann det inte visat att omständigheterna var så försvårande att handlingen närmat sig en uppsåtlig gärning och därför hade samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den personliga integriteten. Mannen fick därför ingen brottsskadeersättning för kränkning. Ärende 6533/2014

390

Ingen ersättning

En man färdades som passagerare i en bil när föraren, som var påverkad av alkohol, körde av vägen och kolliderade med ett elskåp. Mannen tillfogades ansikts- och tandskador. Tingsrätten dömde föraren för olovlig körning, rattfylleri och vållande till kroppsskada och att betala ett medgivet skadestånd till mannen. Brottsoffermyndigheten avslog mannens ansökan om ersättning för kränkning. Myndigheten hänvisade till Högsta domstolens dom i NJA 2012 s. 358 där en person dömts för grovt rattfylleri och vållande till kroppsskada, grovt brott, för att i alkoholpåverkat tillstånd ha fört en personbil över en refug varvid hon kom över i mötande körfält och körde på en lyktstolpe så att bilen voltade. En passagerare i bilen tillfogades svåra kroppsskador. Högsta domstolen anförde i sina domskäl att föraren visserligen varit oaktsam, men fann att inget talade för att hon medvetet tagit risken för att passagerarna skulle bli allvarligt skadade. Omständigheterna ansågs därför inte vara så försvårande att gärningen närmade sig en uppsåtlig handling med samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet. Mot bakgrund av Högsta domstolens avgörande fann Brottsoffermyndigheten att det som gärningspersonen gjort sig skyldig till i aktuellt ärende inte var sådant att det närmade sig en uppsåtlig handling. Någon ersättning för kränkning lämnades därför inte. Ärende 8491/2019

391

Ingen ersättning

En man framförde en lätt lastbil och sträckte sig efter sin mobiltelefon för att ringa ett samtal. Mannen ägnade då inte tillräcklig uppmärksamhet åt körningen vilket gjorde att han kom ut på vägbanan och vägrenen, fick sladd och kom över i mötande körfält där han kolliderade med den personbil som en man färdades i. Denne man orsakades omfattande kroppsskador. Tingsrätten dömde föraren av lastbilen för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Domstolen ogillade målsägandens yrkande om skadestånd för kränkning eftersom sådan ersättning endast kan utgå vid uppsåtliga brott eller vid brott där gärningspersonen varit så vårdslös att vårdslösheten gränsat till uppsåt. Då omständigheterna i målet inte var sådana att skadestånd för kränkning kunde komma ifråga ogillades skadeståndsyrkandet. Brottsoffermyndigheten gjorde samma bedömning. Ärende 1715/2015

392

15 000 kronor

En kvinna åkte i sin bil på en motorväg. En berusad man körde en lätt lastbil i så hög hastighet att han körde in i sidan på kvinnans bil när han skulle byta körfält. Hennes bil blev förstörd och hon fick en sårskada i huvudet. Tingsrätten dömde mannen för grovt rattfylleri och vållande till kroppsskada, grovt brott. Kvinnan tilldömdes ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att omständigheterna var så försvårande att ersättning för kränkning kunde lämnas. Kvinnan fick ersättning med 15 000 kronor. Ärende 2845/2010

393

20 000 kronor

En polis skulle stoppa en man i bil som hade orsakat en trafikolycka. Föraren var påverkad av alkohol och framförde bilen i för hög hastighet, vinglade på vägbanan och var vid flera tillfällen på motsatt körbana. Mannen körde på bilen som polisen befann sig i och denne tillfogades yrsel, nack- och ryggsmärta samt ömhet. Tingsrätten dömde föraren för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott, och att betala skadestånd till polisen med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 8401/2019

394

25 000 kronor

En kvinna färdades i sin bil på en motorväg när hon mötte och kolliderade med ett annat fordon som körde i fel färdriktning. Föraren av det andra fordonet saknade körkort och var narkotikapåverkad. Tingsrätten dömde föraren för grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, samt att betala skadestånd till kvinnan med 25 000 kronor för kränkning. Tingsrätten uttalade i domskälen att vårdslösheten i detta fall varit så påtaglig att den i stort sett var att jämställa med en uppsåtlig handling, samt att endast tursamma omständigheter gjorde att det inte blev några allvarliga personskador. Brottsskadeersättning för kränkning lämnades med det utdömda beloppet. Ärende 4441/2016

395

40 000 kronor

En kvinna blev påkörd av en bilist. Han körde i mycket hög hastighet i förhållande till de hastighetsbegränsningar som gällde på platsen. Han hade kört om flera fordon och tvingat ut mötande trafikanter i vägrenen. Till sist hade han tappat kontrollen över bilen, kommit över på fel sida av vägen och kolliderat med kvinnans bil. Vid kollisionen fick hon omfattande och livshotade kroppsskador. Tingsrätten dömde mannen för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott, samt att betala skadestånd till kvinnan för kränkning med 25 000 kronor. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten fann att mannen hade visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och att hans hänsynslösa handlande utgjort en sådan kränkning av kvinnans personliga integritet och människovärde att ersättning kunde lämnas. Graden av det medvetna risktagandet och de synnerligen allvarliga skador som kvinnan tillfogats gjorde att hon fick ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Ärende 1539/2011

396

50 000 kronor

En liten pojke skadades av en bilist i samband att hans mamma var ute och gick med honom i en barnvagn. Bilisten försökte undkomma polisen som körde efter honom. Han höll en hastighet som betydligt översteg gällande hastighetsbegränsning och körde vid flera tillfällen mot rött ljus. Till slut förlorade mannen kontrollen över bilen och körde in i ett antal parkerade bilar varvid en av bilarna förflyttades upp på trottoaren där pojken och hans mamma befann sig. Pojken tillfogades en fraktur på huvudet och vårdades på sjukhus i en vecka. Tingsrätten dömde mannen för bland annat grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, grovt brott, och att betala skadestånd till pojken med 50 000 kronor för kränkning. Domstolen anförde i skadeståndsdelen att mannen varit fullständigt likgiltig inför konsekvenserna för andra genom att han framfört ett stort och motorstarkt fordon genom de mest centrala delarna av Malmö mitt på dagen i mycket höga hastigheter. Tingsrätten ansåg att hans handlade låg mycket nära vad som skulle kunna rymmas inom ramen för ett uppsåtligt brott. Domen överklagades i skadeståndsdelen till hovrätten som instämde i tingsrättens bedömning. Brottsoffermyndigheten betalade ut ersättning till pojken med det utdömda beloppet. Ärende 8640/2018