Utnyttjande av barn för sexuell posering

253

Ingen ersättning

En 14-årig flicka kom i kontakt med en man via internet. Han försökte förmå henne att ta en bild av sig själv när hon var lättklädd och därefter skicka bilden till honom. Flickan tog dock aldrig någon bild. Tingsrätten dömde mannen för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att flickan inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med följande motivering. För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Gärningspersonen gick med på att betala det utdömda beloppet för kränkning. Det innebär att domstolen inte har prövat om flickan har utsatts för en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten måste däremot alltid göra en egen bedömning av om ersättning för kränkning kan lämnas. Även om situationen varit obehaglig för flickan anser myndigheten inte att hon i skadeståndsrättslig mening varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas. Ärende 5189/2017

254

5 000 kronor

En tioårig flicka förmåddes att posera sexuellt via internet. En man fick henne att filma när hon klädde av sig samt att skicka filmen i realtid till mannen över internet. Inledningsvis klädde hon av sig så att hon stod iförd enbart bikini. Därefter förmåddes hon att ta av sig överdelen och blotta sina bröst. Tingsrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda, vilket var 5 000 kronor. Ärende 5431/2019

255

10 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes av en man att vid i vart fall två tillfällen posera via webbkamera när hon onanerade. Mannen gjorde även uttalanden av sexuell innebörd. Hovrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2841/2016

256

20 000 kronor

En tolvårig flicka förmåddes under cirka tre veckors tid att skicka flera bilder på sig själv av sexuell karaktär till en man, bland annat ett foto där flickan penetrerade sig själv med fingrarna. Tingsrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2686/2016

257

25 000 kronor

En 15-årig flicka utsattes för brott av en man som hon kommit i kontakt med via internet. Mannen förmådde henne vid åtta tillfällen under en dryg månads tid att visa sig lättklädd och naken framför en webbkamera. Vid fyra av dessa tillfällen förmådde han henne även att onanera. Mannen ofredade henne också sexuellt genom att skicka meddelanden av sexuell karaktär till henne samt skicka bilder på sig själv i kalsonger. Hovrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning, varav 20 000 kronor för poseringsbrotten och 5 000 kronor för det sexuella ofredandet. Av hovrättens domskäl framgick att kontakten mellan mannen och flickan varit mycket intensiv och att mannen hotat att sprida bilder på flickan när hon velat dra sig ur och inte ha mer kontakt. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 7004/2017

258

25 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes vid upprepade tillfällen under cirka ett och ett halvt års tid att skicka bilder av sin nakna eller lättklädda kropp och sitt nakna underliv till en man. Hovrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktades att det varit fråga om ett stort antal brott. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9421/2018

259

50 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes av en man att utföra sexuell posering via internet vid upprepade tillfällen under drygt två månaders tid. Mannen förmådde flickan att vid ett stort antal tillfällen onanera framför en webbkamera samt vid ett flertal tillfällen föra upp olika föremål såsom nässpray och deodoranter i underlivet. Han försökte även förmå henne att onanera samt ha samlag framför webbkameran. Mannen dömdes för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till sådant brott och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd för kränkning med 50 000 kronor. Tingsrätten anförde i skadeståndsdelen att flickan vid den i åtalet aktuella tidpunkten var nyss fyllda 15 år och att det närmast var en sinkadus att gärningarna blev att bedöma som poseringsbrott och inte grova sexuella övergrepp mot barn. Domen fastställdes av hovrätten. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda. Ärende 158/2018

80 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes under en period om cirka sex månader för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt förtal.

Poseringsbrottet bestod av att en person vid ett flertal tillfällen via ett Snapchatkonto hotade att misshandla och våldta flickans kamrater om hon inte spelade in en film där hon genomförde sexuella handlingar med en hund. För att understryka hotens allvar och personens kännedom om flickan angav denne kamraterna vid namn. Till följd av hoten kände sig flickan tvingad att göra en inspelning vilket resulterade i tre filmer med familjens hund som hon skickade till det aktuella kontot. På filmerna visas flickans ansikte och nakna kropp tillsammans med hunden i sexuella situationer.                                     

Det grova förtalet bestod av att filmerna därefter spreds av okända personer till elever på flickans skola samt till andra personer i staden där hon bodde. Filmerna fanns tillgängliga under i vart fall tre månader.

Någon gärningsperson har inte gått att binda till brotten.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med totalt 160 000 kronor för den samlade brottsligheten hon utsatts för. Av beloppet är 80 000 kronor hänförligt till poseringsbrottet och 80 000 kronor till det grova förtalet.

Brottsoffermyndigheten konstaterade att gärningspersonen inte hade deltagit under den del av händelseförloppet som innehåller det agerande av flickan som kan kvalificera handlingen som sexuell. Vid sådant förhållande, och mot bakgrund av Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 2018 s. 1103, fann myndigheten att flickan inte har varit utsatt för sexuellt övergrepp mot barn. Däremot för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Mot bakgrund av de sexuella handlingarnas art har brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. Brottet är därmed att bedöma som grovt. Förtalsbrottet bedömdes som grovt med hänsyn till materialets innehåll.

Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningsnivåerna för kränkning utifrån följande motivering.

I detta fall har flickan utsatts för två separata brott vid olika tidpunkter. Det är vidare oklart om det är samma gärningsperson/personer som ligger bakom båda brotten. Brottsoffermyndigheten finner därmed att ersättningen för kränkning ska bestämmas för vart och ett av de brott som flickan utsatts för och att någon sammanvägd bedömning av kränkningsersättningens storlek inte ska göras.

För den allvarliga kränkning som flickan utsatts för med anledning av brottet grovt utnyttjande av barn för sexuell posering har hon rätt till ersättning med 80 000 kronor. Vid bestämmandet av ersättningens storlek har särskilt beaktats flickans låga ålder samt att hon förmåtts att genomföra sexuella handlingar med ett djur.

När det gäller det grova förtalet bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 80 000 kronor. Som försvårande omständigheter har beaktats att spridningen av filmerna skett på ett sådant sätt att flickan med lätthet kunnat identifieras, hennes låga ålder, att spridningen skett bland annat i hennes skolmiljö samt det spridda materialets karaktär.

Ärende 1062/2021