Europeisk brottsskadeersättning

Brottsoffermyndigheten hanterar också ansökningar om så kallad europeisk brottsskadeersättning. Tanken är att EU-medborgare ska få ersättning för skada i anledning av uppsåtliga våldsbrott från den medlemsstat där brottet begicks, och då kunna ansöka om ersättning i det land där de är bosatta. En person som bor i Sverige och har drabbats av brott under besök i ett annat land i Europeiska unionen kan alltså söka ersättning hos Brottsoffermyndigheten som sedan förmedlar ärendet till den aktuella medlemsstaten. För att ärendet ska behandlas som en ansökan om europeisk brottsskadeersättning krävs dock att sökanden uttryckligen begär det (35–37 §§ brottsskadelagen). Ersättningsreglerna liksom tolkningen av EU-direktivet som reglerar europeisk brottsskadeersättning varierar mellan medlemsländerna. En skadelidande som är bosatt i Sverige har dock alltid rätt till ersättning enligt svenska regler oavsett var brottet ägt rum.