Beslut fattade 2024-06-10

Försök till mord med försvårande omständigheter

350 000 kronor

En 9-årig flicka utsattes för försök till mord genom att en man högg och skar henne i bland annat buken, halsen, ryggen och bröstkorgen med kniv. Av våldet orsakades hon sårskador på stora delar av kroppen samt skador på muskler, tarmar, magsäck och nerver. Våldet med kniven var livsfarligt och gav upphov till livshotande skador.

Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 250 000 kronor för kränkning.

Vid straffmätningen anförde domstolen att det var särskilt hänsynslöst att mordförsöket begicks helt oprovocerat mot ett barn som hade mycket begränsade möjligheter att värja sig. Flickan utsattes för kraftigt och hänsynslöst våld som ledde till omfattande skador vilka krävde avancerad sjukhusvård och som orsakade stort lidande. Det rörde sig om ett avslutat mordförsök. Det var tillfälligheter utom hans kontroll som gjorde att hon inte avled. Han blev avbruten av hennes anhöriga och tillskyndande personer som ingrep och som bidrog med andra insatser. Till det kom att mannen även skulle dömas för den grova misshandeln av flickans mormor. Sammantaget ansåg domstolen att straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse i 14 år. Om gärningen hade fullbordats skulle straffvärdet motsvarat livstids fängelse.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med 350 000 kronor med följande motivering.

Brottss…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Grov misshandel

100 000 kronor

En kvinna utsattes för en grov misshandel av en man som skar henne i armarna och handen vilket medförde smärta och sårskador. Brottet bedömdes som grovt eftersom mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att använda ett livsfarligt tillhygge i form av en kniv.

Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 75 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktade domstolen att det varit fråga om en brottslig gärning, som med hänsyn till användningen av kniv har bedömts som grov misshandel. Gärningen ledde inte till någon allvarligare fysisk skada, men domstolen beaktade att kvinnan skadades när hon försökte skydda sitt barnbarn som blivit föremål för en livsfarlig attack med kniv.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kronor med följande motivering.

Brottss…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Sexuellt övergrepp

100 000 kronor

En 16-årig flicka utsattes för sexuellt övergrepp av en man som hon hade haft kontakt med under ett års tid. Mannen förde in en hand innanför hennes kläder och berörde hennes könsorgan. Han tog även ett hårt tag om hennes ena hand och tvingade henne att onanera åt honom trots att hon tydligt visade att hon inte samtyckte till det. Tingsrätten dömde mannen för brottet och beslutade att han skulle betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning vilket var det som hade yrkats.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kronor med följande motivering.

Brottss…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Ringa misshandel av närstående

10 000 kronor

En kvinna utsattes för en ringa misshandel av hennes 15-åriga son som slog henne i ryggen vilket medförde smärta, rodnad och ömhet. Gärningen inträffade i den gemensamma bostaden när hon höll sin andra son, cirka sex månader gammal, i famnen. Hovrätten dömde den äldre sonen för brottet. Någon skadeståndstalan fördes inte i domstolen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor med följande motivering.

För att …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Ringa barnfridsbrott

10 000 kronor

En pojke på cirka sex månader utsattes för ett ringa barnfridsbrott genom att bevittna när hans mamma blev utsatt för en ringa misshandel av hans storebror i den gemensamma bostaden. Misshandeln bestod av att mamman blev slagen i ryggen när hon höll pojken i famnen. Hovrätten dömde brodern för brottet. Någon skadeståndstalan fördes inte i domstolen. 

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor med följande motivering.

Pojken ha…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Ringa misshandel av okänd

Ingen allvarlig kränkning

En kvinna utsattes för en ringa misshandel genom att hon fick ett slag med öppen hand mot vänster kind, vilket medförde smärta och obehag, men inte något sjukvårdsbehov. När kvinnan frågade vad gärningspersonen gjorde kallade hon kvinnan för ett namn som inte var hennes och sa att hon hade tagit något ur gärningspersonens ficka samt att hon skulle ha tagit en iPad från en bil. Kvinnan sa att hon inte hade gjort det som gärningspersonen påstod och gick vidare från platsen. Någon gärningsperson har inte gått att binda till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan med följande motivering.

För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Föräldrar bedöms inte tillhöra den ersättningsberättigade närståendekretsen

En man och en kvinna förlorade sin dotter till följd av ett mord. Gärningspersonen dömdes för brottet och att betala skadestånd till föräldrarna med 110 000 kronor, varav 60 000 kronor för sveda och värk samt 50 000 kronor för särskild anhörigersättning.

Av tingsrättens dom framgår att föräldrarna har dömts för brott mot dottern och flera av hennes syskon. Några år före mordet omhändertogs dottern och hennes syskon på grund av missförhållanden i hemmet och placerades på olika ställen i landet. Dottern levde från 2019 och fram till sin död 2022 med skyddad identitet på grund av hotbilden från sina föräldrar.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten avslog föräldrarnas ansökan med följande motivering.

Sedan den 1 juli 2022 gäller att den som uppsåtligen…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Ingen ersättning vid bristande medverkan under rättsprocessen

En man utsattes för försök till mord genom att han blev knivhuggen i bröstet med en livshotande skada som följd. Gärningspersonen dömdes för brottet. Någon skadeståndstalan fördes inte i samband med brottmålsrättegången.

Tingsrätten anförde bland annat att de uppgifter som mannen lämnade vid huvudförhandlingen stämde anmärkningsvärt väl överens med vad den tilltalade uppgett i polisförhör och bedömde att uppgifterna var uppenbart anpassade till vad som framkom efter slutdelgivning av förundersökningen. Tingsrätten ifrågasatte även mannens beskrivning av gärningspersonen. Mot denna bakgrund menade tingsrätten att det fanns sådana tveksamheter i de uppgifter som mannen lämnat om gärningspersonen att hans tillförlitlighet kunde ifrågasättas.

Av vittnesuppgifter framkom att gärningspersonen hade kräkts på brottsplatsen. En analys av uppkastningen talade extremt starkt för att det i den fanns DNA från den tilltalade vilket han förklarade genom att han försökte hjälpa till att ta kniven från gärningspersonen och att han då kräktes när han såg allt blod. Mannen bekräftade den tilltalades uppgifter om att det kommit in en ytterligare person som försökte hjälpa honom. Sammantaget fann tingsrätten att det var gärningspersonen som hade kräkts och att den tilltalade var den personen varvid han dömdes för brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten avvisade mannens ansökan med följande motivering.

En ansökan om brottsskadeersättning får enligt 16 § 2 b…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Ingen ersättning vid bristande medverkan under rättsprocessen

En man utsattes för våld av två gärningspersoner (A och H) som kommenderade ned honom på knä och sparkade honom ett stort antal gånger mot kroppen, delvis sedan han hamnat på rygg. Vid samma tillfälle körde A i låg hastighet på mannen bakifrån med en personbil. Våldet medförde i vart fall smärta. A och H dömdes för grov misshandel till följd av sparkarna och A dömdes även för misshandel till följd av påkörningen. Domstolen beslutade att A skulle betala skadestånd till mannen med 60 000 kronor för kränkning, varav 40 000 kronor solidariskt med H.

Av domen framgår att A greps efter en vansinneskörning på E4:an. I hans mobiltelefon hittade polisen filmsekvenser som utvisade ovan nämnda händelser. Mannen identifierades som den som utsatts. A och H erkände att de varit på platsen men menade att misshandeln skett med mannens samtycke. Filmmaterialet var tänkt att ingå i en musikvideo.

Av utredningen i ärendet framgår att mannen inte ville polisanmäla det inträffade. Inledningsvis uppgav han att han varit ute med några vänner och att det blev lite tjafs. Han ville inte gå in på vad det handlade om men menade att allt nu var löst. Han uppgav att han kände sig trygg och att han inte orkade lägga tid på det som hänt. I ett senare polisförhör uppgav han att han inte kände personerna och att han ljugit i det inledande förhöret. Under huvudförhandlingen svarade mannen mest ”inga kommentarer”.

Med hänsyn till filmmaterialet – där det enligt tingsrätten framgick tydligt att de två misshandelstillfällena varken skett med mannens samtycke eller i syfte att spela in en musikvideo – fälldes dock A och H för den aktuella brottsligheten.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 12390/2023 avseende krav på medverkan, avvisade Brottsoffermyndigheten mannens ansök…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10

Ingen ersättning vid bristande medverkan under rättsprocessen

En man utsattes för grov misshandel genom våld mot ansiktet samt knivstick i ryggen, på ena armen och i ansiktet. Domstolen dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till mannen med 100 000 kronor för kränkning.

Av tingsrättens dom framgår att mannen inte ville medverka i den del som rör vem eller vilka som misshandlat honom. Enligt tingsrätten råder det dock inte någon tvekan om att den dömde varit i mannens bostad tidigare under kvällen. Gärningspersonen hade blodbesudlingar på sina kläder som med högsta graden av säkerhet kom från mannen. Vidare lämnade två vittnen  uppgifter som talade för att den dömde varit i lägenheten och att han misshandlat mannen.

I det inledande polisförhöret, som hölls samma dag som brottet begicks, uppgav mannen att det var tre för honom okända maskerade män som knivhögg honom och sedan sprang från platsen. Han uppgav även att han två dagar tidigare hade träffat den som sedan blev dömd för brottet. På förhörsledarens uttalande om att det kändes som att mannen inte berättade allt svarade han att ”det blir bara ett helvete då”.

När polisen höll ett andra förhör med mannen uppgav han följande. Det han tidigare berättat var fel. Han mindes inte så mycket. Han hade morfin i kroppen och vet inte vilka som varit i bostaden. Han hade också druckit och ätit piller den dagen. Han känner den person som senare dömdes för brottet sedan sex år tillbaka. De var inte ovänner och hade ingen konflikt.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 12390/2023 avseende krav på medverkan, avvisade Brottsoffermyndigheten mannens ansök…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2024-06-10