Misshandel och grov misshandel

Misshandel är en brottsbeteckning som kan innefatta allt från relativt lindrigt våld till våldsutövning av mycket allvarlig karaktär. Omständigheter av särskilt intresse vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek är till exempel våldets karaktär, tillhyggen som använts, om det varit fråga om ett utdraget förlopp, förnedrande inslag samt om brottet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa.

Enligt den statliga utredning som låg till grund för de ändringar i skadeståndslagen som trädde i kraft den 1 juli 2022 är utgångspunkten vid misshandel av normalgraden 10 000-40 000 kronor, och vid grov misshandel 50 000-140 000 kronor.

10 000 kronor Knytnävsslag i huvudet

En man tilldelades ett knytnävsslag i huvudet med smärta som följd. Ingen person kunde bindas till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

För den allvarliga kränkning av mannens personliga integritet som misshandeln inneburit bestämdes brottsskadeersättningen till 10 000 kronor.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 7776/2022

20 000 kronor Stryptag, slag och spark

En kvinna misshandlades av en annan kvinna genom att denna knuffade henne, tog stryptag på henne med en hand, tilldelade henne ett knytnävsslag i magen samt sparkade henne på ett ben. Våldet medförde smärta, andnöd och blånader. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten  lämnade ersättning för kränkning med 20 000 kr.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 10149/2022

40 000 kronor Slag och spark mot kroppen mot liggande

En man blev utsatt för en misshandel, av flera personer, bestående i åtminstone två slag mot huvudet vilket medförde att han föll till marken varefter han blev sparkad mot överkroppen när han låg ned. Våldet medförde att en tand slogs ut, en sårskada i pannan och smärta i revbenen. Gärningspersonerna förblev okända.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten, förutom våldets art, att det varit fråga om ett angrepp av flera personer.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 9610/2022