Egenmäktighet med barn

Brottet avser obehöriga ingrepp i eller missbruk av vårdnaden om eller vården av barn som är under 15 år. Gärningen innebär alltså principiellt sett en kränkning av själva vårdnadsrätten och inte av någon person. Ett handlande som är att bedöma som egenmäktighet med barn kan dock innehålla moment som gör att brottet även innefattar en kränkning av barnets integritet. Det kan handla om att barnet ryckts upp ur sin invanda miljö och under lång tid inte haft någon kontakt med vårdnadshavaren. Brottet kan då anses ha riktats mot barnets frihet och frid och inneburit en allvarlig kränkning av barnets personliga integritet. När Brottsoffermyndigheten bestämmer kränkningsersättningens storlek vid en sådan frihets- och fridskränkning tillämpar myndigheten ett schablonbelopp på 25 000 kronor. Det kan bli aktuellt med högre belopp om det finns försvårande omständigheter, men också lägre belopp kan komma ifråga. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Den förälder vars vårdnadsrätt blivit kränkt har normalt inte rätt till ersättning för kränkning. Denne kan däremot ha rätt till ersättning för eventuell personskada som uppkommit på grund av brottet.

273

Ingen ersättning Förälder

Mamman till ett barn ansökte om brottsskadeersättning för kränkning efter att pappan tagit med sig barnet till Kosovo. Åklagaren lade ned förundersökningen eftersom den misstänkte lämnat landet och inte förväntades återvända. Brottsoffermyndigheten avslog mammans ansökan med motiveringen att mannens agerande i objektiv mening inte hade inneburit något sådant intrång i kvinnans personliga integritet eller annat ofredande som krävs för att ersättning för kränkning ska kunna lämnas. Ärende 6412/2010

274

Ingen ersättning Barn

En tvåårig flicka hämtades av sin pappa på den förskola där hon gick. Pappan sa till personalen att han skulle hämta flickan och tog med sig henne till sin syster i en annan stad. Efter ett och ett halvt dygn kunde flickan återförenas med sin mamma. Tingsrätten dömde pappan för egenmäktighet med barn men ogillade barnets yrkande om skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade inte någon brottsskadeersättning till barnet. Ärende 6866/2010

275

10 000 kronor Barn

Pappan till en ettårig flicka skilde henne från sin mamma. Han tog flickan från förskolan, lämnade därefter landet och hade henne hos sig till dess polisen grep honom efter drygt tre veckor. Tingsrätten dömde pappan för egenmäktighet med barn, grovt brott, och att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde brottsskadeersättningen för kränkning till samma belopp. Ärende 6101/2015

276

25 000 kronor Barn

En tvåårig flicka fördes olovligen till Iran av sin mamma där hon hölls kvar i drygt ett år. Hovrätten dömde mamman för egenmäktighet med barn, grovt brott, och att betala skadestånd till barnet med 25 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 824/2015

277

35 000 kronor Barn

En treårig pojkes pappa tog med sig honom och hans syskon till Turkiet där han höll kvar dem i cirka tre år. Under tiden i Turkiet flyttade de flera gånger. Tingsrätten dömde pappan för egenmäktighet med barn, grovt brott, och att betala skadestånd till pojken med 35 000 kronor för kränkning. Tingsrätten anförde i domskälen att kränkningen för barnen varit stor med tanke på framför allt den långa tid det varit fråga om under barnens uppväxt men också de flera och nya uppbrott som blivit en följd av att pappan avvek med dem på nytt. Domen fastställdes av hovrätten. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 4808/2016

278

50 000 kronor Barn

En man tog med sig sin tvååriga son till Irak och höll honom kvar där under minst sex års tid. Under tiden pojken var frånskild från sin mamma tilldömdes hon ensam vårdnad om honom. Vid tiden för huvudförhandlingen i brottmålet hade pojken fortfarande inte återförenats med sin mamma. Tingsrätten dömde pappan för egenmäktighet med barn, grovt brott. Vid bedömningen av brottets rubricering anförde tingsrätten bland annat att pappan ryckt upp sonen från sin invanda miljö och fört honom till ett främmande land med ett mycket begränsat rättsligt samarbete med Sverige och där det allmänna säkerhetsläget får betraktas som mycket instabilt. I skadeståndsdelen beaktade domstolen att sonen skilts från sin mamma under åtskilliga år och överhuvudtaget inte haft någon kontakt med henne. Ersättningen för kränkning bestämdes till 50 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 6516/2017