Särskilda händelser

Detta kapitel innehåller referat avseende två särskilt uppmärksammade händelser i Sverige under senare tid, nämligen skolattacken i Trollhättan 2015 och terrorattentatet i Stockholm 2017. Brottsoffermyndigheten har hanterat ett stort antal ärenden relaterade till respektive händelse och nedan följer ett urval.

Skolattacken i Trollhättan den 22 oktober 2015

Attacken på skolan Kronan i Trollhättan ägde rum den 22 oktober 2015. En man gick in i skolan iförd en Darth Vader-liknande mundering med hjälm, ansiktsmask och lång svart rock. Han hade en kniv med fodral i sitt bälte och höll ett långt skarpt svärd i ena handen. Mannen uppehöll sig först på skolans bottenvåning för att sedan vid ett par tillfällen gå upp till andra våningen. På övervakningsfilmer från en korridor på andra våningen kunde mannen bland annat ses marschera i korridoren med svärdet i ena handen. Från det att mannen gick in i skolan till dess att han stoppades av polis gick det enligt polisens förundersökning knappt elva minuter. Under den tiden gjorde sig mannen skyldig till flera mord och mordförsök. Han jagade också flera personer. Mannen avled sedan han skjutits av polis.

Eftersom mannen avled prövades aldrig skuld- eller skadeståndsfrågan i någon rättegång. I dessa ärenden har Brottsoffermyndigheten därför gjort en självständig bedömning vad gäller frågan om de skadelidande varit utsatta för brott och deras rätt till ersättning.

Förutom de som varit direkt utsatta för våld eller hot har även de som på ett indirekt sätt utsatts för mannens brottslighet i vissa fall bedömts vara berättigade till ersättning. Gemensamt för de som fått ersättning i dessa fall har varit dels att det funnits en närhet till mannen och därmed en konkret fara för att direkt utsättas för brott av denne, dels att den konkreta faran samtidigt också uppmärksammats av brottsoffret i fråga.

I de ärenden där brottsskadeersättning för kränkning har lämnats har det i höjande riktning beaktats att brottet ägt rum på brottsoffrets skola/arbetsplats samt att gärningspersonen haft ett hatbrottsmotiv.

397

Ingen ersättning

En kvinna arbetade som elevassistent och befann sig i ett klassrum när hon fick information från en kollega om att det gick runt en man med svärd på skolan och dödade människor. Kvinnan och hennes kollega låste dörrarna, täckte för fönstren och ställde ett skåp framför en av dörrarna. Under händelseförloppet visste inte kvinnan var mannen befann sig. När händelsen var över fick alla i rummet komma ut. Brottsoffermyndigheten konstaterade i sitt beslut att kvinnan inte hade konfronterats med mannen och att hon därför inte utsatts för något direkt hot av honom. Hon hade förvisso kännedom om vad som hände på skolan och höll sig på grund av rädsla gömd för mannen. Det förelåg dock aldrig någon konkret fara för henne att konfronteras med honom även om hon hade gått ut ur det rum där hon befann sig. Mot denna bakgrund ansåg myndigheten att hon inte varit utsatt för brott, och därmed inte heller hade rätt till någon ersättning. Ärende 5855/2016

398

10 000 kronor

En elev befann sig i ett klassrum när en lärare ute i korridoren skrek att alla dörrar skulle stängas. En av lärarna i klassrummet tittade ut i korridoren och låste sedan dörren. Skrivbord sköts fram mot dörren och böcker ställdes på borden så att mannen inte skulle kunna komma in i klassrummet. Lärarna skrek till hela klassen att de skulle lägga sig ner på golvet vid ena hörnet av klassrummet. Eleven gick fram till ett fönster som vette ut mot korridoren och såg då den maskerade mannen och hur denne gick med sitt blodiga svärd. Eleven såg också två döda personer. Brottsoffermyndigheten anförde i sitt beslut att eleven befunnit sig i ett klassrum där lärarna låst dörrarna och barrikaderat sig av rädsla för den maskerade mannen, att eleven uppfattat mannens närvaro samt inte haft möjlighet att lämna klassrummet utan att riskera att konfronteras med honom. Myndigheten gjorde bedömningen att eleven varit utsatt för brott och att han hade rätt till ersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 5924/2016

399

20 000 kronor Grovt olaga hot

En kvinna bevittnade när den maskerade mannen högg ett svärd i en annan man som låg på golvet. Kvinnan tog sin tillflykt till en lektionssal som låg i närheten. Den maskerade mannen sprang efter henne och hon hann precis stänga dörren innan mannen var framme och ryckte i den. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan varit utsatt för ett grovt olaga hot och att hon hade rätt till ersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 5405/2016

400

125 000 kronor Försök till mord

En elev blev slagen av mannen med den trubbiga sidan av svärdet på ena armen. Mannen försökte sedan sticka eleven mot kroppen med svärdet. Under samma händelseförlopp mördades en elevassistent. Brottsoffermyndigheten gjorde bedömningen att eleven varit utsatt för försök till mord och att han hade rätt till ersättning för kränkning med 125 000 kronor. Ärende 8109/2016

Terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017

Den 7 april 2017 tillgrep en man en lastbil och körde den nedför Drottninggatan i Stockholm. Under sin färd dödade han fem personer, skadade ett tiotal samt utsatte ett ytterligare stort antal personer för direkt livsfara. Färden på Drottninggatan tog knappt 40 sekunder och avslutades med att mannen kraschade lastbilen in i Åhléns varuhus. Han antände sedan en hemmabyggd spränganordning i lastbilens förarhytt, som dock inte detonerade på det sätt han hade tänkt. Han avvek därefter från platsen. Mannen dömdes för terroristbrott genom fem mord och allmänfarlig ödeläggelse. Han dömdes också för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord. Dessutom dömde tingsrätten honom för 24 fall av framkallande av fara för annan.

Utöver brotten dömdes mannen att betala skadestånd. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktade tingsrätten att det handlat om ett terroristbrott där en del av gärningen varit att injaga allvarlig fruktan hos människor; den rädsla och fruktan som gärningen framkallade var ett centralt syfte med brottsligheten och påverkade ersättningsbeloppen i höjande riktning. Dessutom riktade sig brottsligheten mot försvarslösa och oskyldiga personer som för mannen endast varit brickor i ett spel, något som framstod som särskilt kränkande för de målsägande som utsattes för fara. Brottsligheten var därtill särskilt ägnad att väcka allmän uppmärksamhet och den saknade varje tecken på urskillning. Tingsrätten fann därmed att mannens brottslighet kom i tydlig konflikt med grundläggande samhällsvärderingar, framför allt principen om människors lika värde. Även detta påverkade beloppen i höjande riktning.1

  1. Se Stockholms tingsrätts dom den 7 juni 2018 i mål B 4708-17.
401

Ingen ersättning

En kvinna promenerade längs Drottninggatan när hon såg lastbilen på ett avstånd om cirka 80–100 meter. Hon började springa från platsen och tog sin tillflykt in i en butik. Kvinnan var inte upptagen som målsägande i tingsrättsdomen. Brottsoffermyndigheten anförde i sitt beslut att konkret fara för döden eller svår kroppsskada inte kunde konstateras. Även om det hade kunnat fastställas att kvinnan varit nära lastbilen när den passerade befann hon sig inne i en butik vid tillfället med någorlunda god marginal att sätta sig i säkerhet. Myndigheten ansåg inte att kvinnan varit utsatt för ett brott utan att hon i stället var att bedöma som ett vittne. Hon hade därför inte rätt till någon brottsskadeersättning. Ärende 6380/2018

402

30 000 kronor Framkallande av fara för annan

En kvinna befann sig på Drottninggatan. Hon var på väg mot T-centralens tunnelbanestation och hade precis passerat ett övergångsställe när hon märkte att folk började springa. Hon blev omkullsprungen och såg sedan fronten av lastbilen komma emot henne. Hon försökte krypa bort och fick hjälp av en annan kvinna att resa sig. Kvinnan befann sig inom ett par meter från lastbilen och i samband härmed tappade mannen kontrollen över lastbilen. Tingsrätten dömde mannen för framkallande av fara för annan och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 8642/2018

403

40 000 kronor Framkallande av fara för annan

En kvinna befann sig inne i Åhléns varuhusbyggnad när hon hörde en smäll varefter taket och väggen rasade. Hon såg lastbilen och sprang från platsen. Hon befann sig vid tillfället ett par meter från lastbilen. Tingsrätten dömde mannen för framkallande av fara för annan och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5742/2018

404

125 000 kronor Försök till mord

En man befann sig utanför en butik vid en liten fasadavsats när lastbilen närmade sig. Han hann inte annat än att söka skydd genom att hoppa upp på avsatsen innan lastbilen passerade honom på någon meters avstånd. Utrymmet för mannen att söka skydd var litet. Tingsrätten fann att mannen varit utsatt för försök till mord och att han hade rätt till skadestånd för kränkning med 125 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8242/2018

405

150 000 kronor Försök till mord

En kvinna befann sig i närheten av ett övergångsställe när hon fick syn på lastbilen som ”mejade ned” allt i dess väg. Hon träffades av lastbilen och kastades bakåt varvid hon förlorade medvetandet för en stund. Kvinnan ådrog sig allvarliga skador och fick amputera sin ena fot och en del av underbenet. Tingsrätten dömde mannen för försök till mord och att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 8644/2018