Dataintrång

185

Ingen ersättning

En kvinna arbetade som tandläkare och utsattes för dataintrång genom att en okänd person olovligen raderade samt manipulerade journalanteckningar avseende vissa av hennes patienter. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten ansåg inte att gärningen inneburit en sådan allvarlig kränkning av kvinnans personliga integritet att ersättning kunde lämnas. Ärende 6920/2014

186

Ingen ersättning

En kvinna utsattes för dataintrång genom att en okänd person olovligen ändrade inloggningsuppgifter för henne på olika sociala medier. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann inte att gärningen medfört en allvarlig kränkning för kvinnan. Någon ersättning lämnades därför inte. Ärende 4912/2017

187

5 000 kronor

En sjuksköterska läste olovligen en flickas sjukhusjournaler. Tingsrätten dömde sjuksköterskan för dataintrång och att betala skadestånd till flickan med 5 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde domstolen att flickan genom intrånget berövats den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvård och som för henne typiskt sett avser känsliga och personliga förhållanden. Tingsrätten fann därför att hon genom gärningen kränkts i så allvarlig mening att skadestånd skulle utgå. Flickan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 6643/2017

188

5 000 kronor

En sjuksköterska tittade olovligen i en kvinnas journaler vid elva tillfällen under närmare tre månaders tid, trots att hon inte deltog i vården av henne. Tingsrätten dömde sjuksköterskan för dataintrång och att betala skadestånd till kvinnan för kränkning med 5 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 5407/2011

189

10 000 kronor

Samma sjuksköterska som i referatet ovan tittade olovligen i en kvinnas journaler vid 23 tillfällen under mer än ett års tid. Tingsrätten dömde sjuksköterskan för dataintrång och att betala skadestånd till kvinnan. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen för kränkning till 10 000 kronor. Myndigheten anförde i sitt beslut att man vid bedömningen av graden av kränkning bör ta hänsyn till bland annat arten av de uppgifter som intrånget har avsett samt tiden och omfattningen av brottsligheten. I det aktuella ärendet beaktade myndigheten att handlandet pågått under lång tid och att intrången skett vid ett stort antal tillfällen. Ärende 5406/2011