Våld och hot i nära relation – riktat mot barn

När barn utsätts för våld eller hot av en närstående är det alltid en försvårande omständighet att brottet just begåtts av någon som barnet ska kunna känna förtroende för. Många av brotten sker också i barnets hem, där barnet har rätt att känna sig trygg. Det förhållandet att barnet oftast är fysiskt underlägsen gärningspersonen och i många fall står i ett beroendeförhållande till denne förstärker också kränkningsgraden, likaså om brottet har pågått under en längre tid. I övrigt ser man till samma omständigheter som vid ”vanlig” misshandel; våldets karaktär, tillhyggen som använts, förnedrande inslag med mera.

Barnfridsbrott

Barnfridsbrott är ett relativt nytt brott som infördes i brottsbalken den 1 juli 2021. Praxis på området är därför begränsad. För att ansvar för brottet ska komma i fråga krävs att ett barn bevittnar en gärning som finns uppräknad i 4 kap. 3 § brottsbalken. Det krävs vidare att gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller tidigare närstående till både gärningspersonen och den som gärningen begås mot.

Exempel på omständigheter som kan påverka nivån på kränkningsersättningen är allvaret i de enskilda gärningarna som bevittnas (grundbrottet), straffvärdet samt kränkningsersättningens storlek för grundbrottet.

Brottsoffermyndigheten har funnit att kränkningsersättningen för barnfridsbrottet som huvudregel bör vara i paritet med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet – i den del som barnet bevittnat – är berättigad till.

10 000 kronor Ringa barnfridsbrott

En pojke utsattes för ett ringa barnfridsbrott genom att han bevittnade när hans mamma blev utsatt för ett ofredande av hans pappa. Ofredandet bestod av att mamman blev omkullknuffad. Tingsrätten dömde pappan för brottet och beslutade att han skulle betala skadestånd till pojken med 10 000 kr för kränkning.

Av utredningen i ärendet framgår att bevittnandet bestod av att pojken hörde gärningen. Han hörde bråk och skrik samt en ”smäll och dunk”.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken ersättning med 10 000 kronor och beaktade vid bedömningen att han hörde bråk, en smäll och dunk samt att han svävade i ovisshet kring vad som faktiskt hände hans mamma.

Ärende 12440/2023