Särskilt om brottsskadeersättning

För den som har utsatts för brott finns tre olika möjligheter att få ersättning för sina skador. I första hand ska personen begära skadestånd av den som har begått brottet, vilket vanligtvis görs i samband med rättegången i brottmålet. Brottsoffret kan också ha rätt till ersättning via försäkring.

I hemförsäkringen finns till exempel ett överfallsskydd som lämnar ersättning vid uppsåtligt fysiskt våld och vissa sexualbrott. Ersättning kan också lämnas via olycksfallsförsäkring eller, om skadan skett i samband med arbetet, via arbetsgivarens försäkring. Om brottsoffret inte blir fullt kompenserad genom skadestånd från förövaren eller via försäkring kan hen ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning är en skattefinansierad statlig ersättning som är subsidiär till de andra ersättningsformerna. Brottsskadeersättning kan bara lämnas när andra ersättningsmöjligheter helt eller delvis är uttömda.

När brottsskadeersättning betalats ut och det finns en känd gärningsperson övertar Brottsoffermyndigheten brottsoffrets skadeståndsfordran upp till det utbetalda beloppet. Genom sin regressverksamhet riktar myndigheten därefter betalningskrav mot gärningspersonen.

För den som önskar ytterligare fördjupning när det gäller tillämpningen av brottsskadelagen finns Brottsskadelagen – En kommentar, skriven av Ann-Christine Lindeblad och Anders Dereborg, ordförande respektive tidigare vice ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning.