Sexualbrott mot vuxna

Våldtäkt och grov våldtäkt

Schablonersättningen för kränkning vid våldtäkt mot vuxna uppgår till 100 000 kronor. Högre ersättning kan komma ifråga om det finns försvårande omständigheter, till exempel om brottet har begåtts av flera personer, om det varit ett utdraget förlopp eller innefattat särskilt kränkande inslag eller omfattande våld. I höjande riktning kan även beaktas att offret varit under 18 år vid tiden för brottet.1

Utöver ersättning för kränkning har den skadelidande regelmässigt också rätt till ersättning för sveda och värk med ett schablonbelopp om 15 000 kronor.

  1. På grund av sexualbrottslagstiftningens utformning innehåller detta avsnitt, utöver brott mot vuxna, också gärningar begångna mot barn i åldern 15–17 år.
204

100 000 kronor

En kvinna utsattes för våldtäkt av en man som genomförde ett samlag med henne mot hennes vilja. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 3017/2019

205

125 000 kronor

En kvinna utsattes för våldtäkt av två män som båda förde in sina fingrar i hennes underliv. Hovrätten dömde männen för våldtäkt och att solidariskt betala skadestånd med 125 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 5976/2016

206

150 000 kronor

En kvinna utsattes för grov våldtäkt. En man tvingade henne och en man som hon var bekant med att utföra sexuella handlingar, jämförliga med samlag, på varandra samtidigt som mannen själv deltog i övergreppen genom att genomföra samlag med kvinnan. Det var fråga om ett utdraget förlopp och kvinnan hotades med en elpistol och tilldelades ett slag mot huvudet. Hovrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8497/2019

207

150 000 kronor

En kvinna utsattes för grov våldtäkt av en man genom att han med våld tilltvingade sig vaginalt och analt samlag. Våldet bestod i att mannen band fast kvinnans händer och fötter så att hon inte kunde komma loss, tejpade för hennes mun och näsa samt stack henne flera gånger med en blodig kanyl. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till att mannen bundit fast kvinnan och därigenom frihetsberövat henne och helt berövat henne möjligheten att värja sig mot de sexuella övergrepp som han sedan utsatte henne för. Dessutom hade hela händelseförloppet pågått under lång tid, från tidig kväll till morgonen därpå. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 11083/2014

208

200 000 kronor

En kvinna våldtogs vid tre tillfällen av sin man i deras gemensamma bostad. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala ett vitsordat skadestånd till kvinnan med ett belopp för vardera brott. Efter en sammanvägd bedömning av brotten lämnade Brottsoffermyndigheten ersättning för kränkning med 200 000 kronor. Ärende 607/2018

209

200 000 kronor

En 17-årig kvinna utsattes för våldtäkt och grov våldtäkt av två män under en och samma kväll. Kvinnan vad vid tillfället kraftigt berusad av alkohol som en av männen tillhandahållit. En av männen förde in sitt könsorgan i kvinnans mun. En stund senare genomförde den andra mannen ett samlag med henne. Senare på kvällen förgrep sig männen återigen på kvinnan genom att de genomförde var sitt samlag med henne medan den andre tittade på. Samtliga handlingar skedde mot kvinnans vilja. Hovrätten dömde männen för brotten. Den ena våldtäkten bedömes som grov för att det handlat om två gärningspersoner samt för att gärningen varit särskilt hänsynslös med hänsyn till målsägandens låga ålder. Skadeståndet för kränkning sattes till 200 000 kronor, varav 150 000 kronor skulle utges solidariskt av männen. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 1718/2020

Våldtäkt, mindre grovt brott

210

75 000 kronor

En kvinna utsattes för våldtäkt av en man. Hon låg och sov bredvid honom när han stack in två fingrar i hennes underliv. Han drog fingrarna fram och tillbaka några gånger innan kvinnan vaknade och sa åt honom att sluta. Han avbröt då direkt sitt handlande. Hovrätten bedömde brottet som mindre grovt och bestämde skadeståndet för kränkning till 75 000 kronor. Brottsoffermyndigheten betalade ut ersättning med samma belopp. Ärende 10277/2019

Oaktsam våldtäkt

Oaktsam våldtäkt är en brottsrubricering som infördes den 1 juli 2018. För att straffansvar ska föreligga krävs att gärningspersonen varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltagit frivilligt. Högsta domstolen har i rättsfallet ”Skadestånd efter övernattningen” NJA 2019 s. 1064 fastställt schablonersättningen för kränkning vid medvetet oaktsam våldtäkt till 75 000 kronor. Schablonbeloppet för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt fastställdes i samma dom till 10 000 kronor.

211

75 000 kronor

En man genomförde samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag med en kvinna trots att hon inte deltog frivilligt. Tingsrätten ansåg att mannen varit medvetet oaktsam beträffande omständigheten att kvinnan inte deltog frivilligt och dömde honom för oaktsam våldtäkt. Han dömdes även att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till 75 000 kronor i enlighet med Högsta domstolens avgörande i NJA 2019 s. 1064 (se ovan). Ärende 8822/2019

Försök till våldtäkt

Med utgångspunkt i att den schablonmässiga ersättningen för kränkning vid våldtäkt är 100 000 kronor lämnas normalt ersättning med halva beloppet vid försöksbrott. Omständigheterna i varje enskilt fall kan dock motivera både lägre och högre ersättning.

212

30 000 kronor

En kvinna promenerade i en gångtunnel när en man kom i kapp henne och tacklade henne mot väggen. Mannen lade sin hand över kvinnans mun och försökte slita av henne byxorna. När kvinnan gjorde motstånd gav han henne ett slag över kinden med öppen hand. Kvinnan slet sig loss och sprang ut från tunneln. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten fann det övervägande sannolikt att mannen haft uppsåt att försöka våldta kvinnan. Hon fick brottsskadeersättning med 30 000 kronor. Ärende 10799/2015

213

50 000 kronor

En kvinna var på väg hem när hon överfölls av en man. Mannen tog tag i henne och förde henne till en kyrkogård där han lade ner henne på marken, satte sig på henne, höll fast hennes armar och drog upp hennes klänning. Han försökte föra in sitt könsorgan i hennes mun men avbröts av att andra personer kom till platsen och ingrep. Tingsrätten dömde mannen för försök till våldtäkt och att betala skadestånd för kränkning med 50 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 6394/2019

Sexuellt övergrepp

Sexuellt övergrepp är en ny brottsrubricering som infördes den 1 juli 2018 och som ersatte det dåvarande brottet sexuellt tvång. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar skadeståndsrättslig praxis har det inte skett någon förändring av ersättningsnivåerna till följd av den nya rubriceringen. Myndigheten har endast haft ett ärende avseende sexuellt övergrepp vilket redovisas nedan. I avsaknad av ytterligare fall redovisas även ett ärende med den tidigare rubriceringen sexuellt tvång.

214

40 000 kronor

En kvinna utsattes för sexuellt övergrepp. Hon var kraftigt berusad och fick hjälp av en man att ta sig hem. Mannen släpade in kvinnan i trapphuset där han stack in sin hand i hennes byxor och hade handen på hennes underliv. Efter några minuter tog mannen in kvinnan i ett utrymme där kvinnan vaknade av att mannen masserade hennes underliv. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt övergrepp då han utnyttjat att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av berusning och sömn och därigenom haft begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. Han dömdes även att betala 40 000 kronor för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 10504/2019

215

50 000 kronor

En kvinna överfölls av en man som knuffade omkull henne varefter han la sig på henne, tryckte ner henne mot marken och slickade henne i ansiktet samt tog henne våldsamt på brösten och underlivet innanför kläderna. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt tvång och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att det utdömda beloppet var lägre än vad som brukar utgå vid den typ av gärning som kvinnan utsatts för och beviljade henne ersättning med 50 000 kronor. Ärende 5729/2015

Sexuellt ofredande

216

Ingen ersättning

En kvinna fick sex sms med sexuella anspelningar från en okänd person. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann inte visat att kvinnan utsatts för en sådan allvarlig kränkning av den personliga integriteten att ersättning kunde lämnas. Ärende 6019/2010

217

Ingen ersättning

En kvinna stod i köket när en bil stannade utanför fönstret. En ung man klev ut, drog ner sina kalsonger och viftade med sitt könsorgan mot hennes håll. Mannen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann inte att kvinnan utsatts för en sådan allvarlig kränkning av den personliga integriteten att ersättning kunde lämnas. Ärende 7118/2015

218

5 000 kronor

En kvinna ofredades sexuellt av en man genom att denne via sms och mms skickade meddelanden med sexuellt innehåll till henne, liksom en film där han onanerade. Gärningarna inträffade under två dagar. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med ett vitsordat belopp för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp som det utdömda, vilket var 5 000 kronor. Ärende 11883/2015

219

5 000 kronor

En kvinna utsattes för sexuellt ofredande av en man när de befann sig i en tunnelbanevagn. Mannen vände sig mot henne, tog fram sitt könsorgan och onanerade inför henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11887/2015

220

5 000 kronor

En kvinna ofredades sexuellt av en man genom att han tog på hennes stjärt samtidigt som han berörde sitt eget könsorgan utanpå kläderna. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 7172/2019

221

7 000 kronor

En kvinna ofredades sexuellt av en man vid flera tillfällen under en månads tid. Han befann sig på sin balkong där han blottade sig och onanerade inför henne. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt ofredande och att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1786/2013

222

10 000 kronor

En man var på väg till sitt arbete då han mötte en annan man som blottade sig för honom. Blottaren kom sedan fram till mannen och drog sin ena hand över hans ansikte så att sperma hamnade i ansiktet. Ingen person kunde bindas till brottet. Den drabbade mannen fick brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 9709/2010

223

10 000 kronor

En kvinna befann sig på en restaurang. En man förde in sin ena hand under hennes kjol och berörde hennes underliv. Det medförde smärta och blånader. Hovrätten dömde mannen för sexuellt ofredande och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med det utdömda beloppet. Ärende 543/2013

224

15 000 kronor

En kvinna utsattes för sexuellt ofredande av en man. Mannen fällde ner henne på marken, satte sig på henne och höll fast henne varefter han rörde sitt skrev mot hennes ansikte dock utan att det vidrörde henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med det beloppet. Ärende 1058/2016

225

20 000 kronor

En kvinna ofredades sexuellt av en massör som under en behandling upprepade gånger vidrörde hennes underliv samt smekte hennes bröst. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5831/2015

226

20 000 kronor

En kvinna ofredades sexuellt av en man genom att han gick in i det tält där hon befann sig, tog på hennes bröst och underliv utanpå kläderna, försökte kyssa henne samt höll fast henne. När hon försökte fly från tältet hindrade han henne genom att ta bort hennes händer från tältöppningen samt höll för hennes mun så att hon inte kunde skrika. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 9784/2016

Grovt koppleri

227

40 000 kronor

En kvinna reste till Sverige för att ägna sig åt prostitution. Hon fick hjälp av en man som rekryterade och transporterade henne. Det var kvinnan själv som hade kontakt med kunder och hon bestämde själv vilka sexuella tjänster som hon skulle utföra. Däremot påverkade mannen, som var den som styrde prostitutionsverksamheten, henne att arbeta mycket och tjäna mycket pengar, samtidigt som han förespeglade henne att de pengar hon tjänade skulle användas för deras gemensamma framtid. Genom att använda känslomässiga påtryckningar förmådde mannen henne att överlämna i stort sett alla sina intjänade pengar till honom. Prostitutionsverksamheten pågick under cirka tio månader. Hovrätten dömde mannen för grovt koppleri. Domstolen uttalade i skadeståndsdelen att mannen utövat påtryckningar på kvinnan att sälja sexuella tjänster i stor omfattning och att det varit fråga om ett människohandelsliknande agerande, och att koppleribrottet därför innehållit sådana moment som inneburit en allvarlig integritetskränkning av kvinnan som berättigade henne till kränkningsersättning. Hovrätten bestämde ersättningen till 40 000 kronor. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1466/2018

228

60 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt koppleri av en man som hon hade ett förhållande med. Under cirka fyra och en halv månad främjade mannen att kvinnan hade ett mycket stort antal tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Mannen tillhandahöll sin bostad för genomförandet av vissa sexköp, skjutsade kvinnan till olika platser där hon sålde sexuella tjänster, bokade och betalade för olika hotellrum där hon sålde sexuella tjänster samt inkasserade och tillägnade sig merparten av de pengar som kvinnan fick. Kvinnan var beroende av mannen för mat och husrum. Hon utvecklade med tiden ett alkoholberoende och mannen stod för inköp av relativt stora mängder alkohol. Vid något tillfälle finansierade han även inköp av narkotika till kvinnan. Han kontrollerade henne också genom att spela in telefonsamtal och filma henne i hemmet. Mannen utsatte även kvinnan för våld vid två tillfällen och uttryckte sig nedsättande till henne. Hovrätten dömde mannen för grovt koppleri, två fall av misshandel och ofredande samt att betala skadestånd till kvinnan med ett sammanvägt belopp på 60 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde domstolen att mannen hänsynslöst utnyttjat kvinnan genom att han under tiden som han bodde tillsammans med henne dels utövat påtryckningar mot henne för att prostituera sig, dels misshandlat henne. Även om prostitutionen inledningsvis varit frivillig från kvinnans sida var det enligt hovrätten tydligt att mannen haft del i att verksamheten blev så pass omfattande som den blev. Hovrätten fann att hänsynslösheten varit så allvarlig att den utgjort en allvarlig kränkning av kvinnans integritet. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp som det utdömda. Ärende 4210/2017