Olaga integritetsintrång

Olaga integritetsintrång är ett relativt nytt brott som infördes i brottsbalken den 1 januari 2018. Praxis på området är därför begränsad. För att ansvar för brottet ska komma ifråga krävs att någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, hälsotillstånd, om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp. Det krävs vidare att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada.

Exempel på omständigheter som påverkat nivån på kränkningsersättningen i Brottsoffermyndighetens praxis har varit på vilket sätt spridningen har skett, spridningens omfattning, det spridda materialets innehåll, under hur lång tid brottet har pågått samt brottsoffrets ålder vid gärningen.

161

5 000 kronor

En pojke utsattes för våld av en för honom bekant yngling. Misshandeln bevittnades och filmades av flera andra ungdomar vid hans skola och filmerna spreds sedan via internet. Samtliga inblandade var under 15 år och någon förundersökning inleddes därför inte. Brottsoffermyndigheten konstaterade att någon eller några lagt ut den aktuella filmen på internet och att den spridits bland en stor krets personer. Myndigheten fann att pojken varit utsatt för olaga integritetsintrång och att han hade rätt till ersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 494/2019

162

10 000 kronor

En kvinnas personuppgifter användes av en okänd person för att skapa en användare på i vart fall två dejtingsidor på internet samt på Facebook. På kontona som skapades lades det ut nakenbilder på kvinnan där även hennes ansikte fanns med. Hon benämndes som ”eskort”. På i vart fall det falska Facebookkontot fanns kvinnans namn och telefonnummer knutet till bilderna. Okända personer kontaktade kvinnan via telefonsamtal, Instagram och sms med sexuella inviter. Hon fick även nakenbilder skickade till sig. Någon gärningsperson kunde inte bindas till brotten. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan utsatts för olaga integritetsintrång samt olovlig identitetsanvändning och beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 6170/2018

163

10 000 kronor

En bild på en 14-årig flickas nakna bröst spreds av en okänd person via Instagram i den skola flickan gick på. Ingen gärningsperson kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att gärningen skulle bedömas som olaga integritetsintrång och att flickan utsatts för en allvarlig kränkning. Hon beviljades brottsskadeersättning med 10 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek tog myndigheten hänsyn till flickans låga ålder vid gärningen samt att spridningen skett i hennes skolmiljö. Ärende 1500/2019

164

25 000 kronor

En integritetskänslig bild på en kvinna, utvisande en händelse i hennes sexualliv, delades från Snapchatkontot ”Sveriges privataste” till dess följare. På bilden syntes kvinnan med både ansikte och namn. Det framgick att kontots syfte var att följare skulle dela med sig av materialet för att detta skulle kunna spridas vidare anonymt. Kontot hade vid tidpunkten för spridningen cirka 4 000 följare. Kvinnan fick samma dag som bilden delades cirka 150–200 vänförfrågningar på Snapchat, samtliga från okända män. Hovrätten dömde gärningspersonen för olaga integritetsintrång och att betala skadestånd till kvinnan för det brottet med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1960/2020

165

30 000 kronor

En man, som en kvinna tidigare haft ett förhållande med, spred nakenbilder på henne via internet och skickade sms till kvinnans familj, vänner och bekanta och även till personer som kvinnan hade kontakt med i sitt arbete. Bilderna föreställde kvinnan naken och i intima situationer. På bilderna syntes hennes ansikte och hennes fullständiga namn angavs. I anslutning till bilderna skrev mannen nedsättande kommentarer om kvinnan och anförde bland annat att hon utsatt barn för brott. Förundersökningen lades ned eftersom den misstänkte lämnat landet och inte förväntades återvända till Sverige. Brottsoffermyndigheten bedömde gärningarna som grovt olaga integritetsintrång samt grovt förtal och tillerkände kvinnan ersättning för kränkning med 30 000 kronor. Ärende 929/2019

166

30 000 kronor

En knappt 16-årig pojke utsattes för grovt förtal och olaga integritetsintrång av en kvinna. Kvinnan filmade från sin lägenhet när pojken och hans flickvän hade samlag i ett inglasat rum med en uttagsautomat som låg i centrum av staden de bodde i. Hon publicerade sedan filmen på sitt öppna Instagramkonto. Kort därefter började flera personer höra av sig till pojken, hans flickvän och till kvinnan, som då tog ner filmen från Instagram. En okänd person lade sedan upp filmen i en Facebookgrupp för invånare i staden med ett stort antal medlemmar. Inga intima detaljer syntes på filmen. Tingsrätten dömde kvinnan för brotten och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8031/2020

167

40 000 kronor

Under en bilresa i Europa blev en kvinna utan hennes vetskap filmad när hon hade sexuellt umgänge med två män. Därefter spreds cirka tio filmer från det tillfället via sociala medier såsom Facebook och Youtube. Kvinnans namn liksom hennes Facebookprofil fanns med i chatkonversationer och i flöden som var kopplade till filmerna. Någon gärningsperson kunde inte bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan varit utsatt för olaga integritetsintrång och att hon hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten det spridda materialets karaktär, att spridningen skett på flera olika välbesökta sidor samt att kvinnan lätt kunnat identifieras. Ärende 1215/2019

168

60 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt olaga integritetsintrång av en man som hon tidigare haft en relation med. Mannen publicerade olovligen en film, med två separata klipp, på en av världens mest besökta webbsidor för porr. På filmen syntes mannen och kvinnan i en sexuell situation. Filmen innehöll närgångna bilder på kvinnans intima kroppsdelar i olika positioner och blev föremål för ett stort antal visningar under knappt två månaders tid. Trots att kvinnan hade bindel för ögonen syntes hennes ansikte och kropp i övrigt tydligt och hennes röst hördes också. Mannen publicerade filmen som ett utslag av svartsjuka och hämndbegär och hans direkta avsikt var att utsätta kvinnan för andras missaktning. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av brottets rubricering beaktade domstolen filmernas innehåll och att omfattningen av spridningen varit ägnad att medföra mycket allvarlig skada för kvinnan. I skadeståndsdelen hänvisade hovrätten till NJA 2015 s. 86 som gäller skadestånd för kränkning vid grovt förtal men som enligt domstolen får anses vägledande även vid bedömningen av kränkningsersättning vid grovt olaga integritetsintrång, dock att omständigheterna där var ytterligare försvårande.1 Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp som hovrätten dömde ut. Ärende 6390/2019

  1. Rättsfallet refereras under menyrubriken Grovt förtal.