Andra yrkeskategorier

Även vissa andra brottsutsatta yrkesgrupper än poliser anses ha anledning att räkna med att mötas med visst våld och hot i arbetet. En utgångspunkt är därför att de också har en större mental beredskap inför detta än folk i allmänhet. Det gäller till exempel ordningsvakter och väktare. Högsta domstolen prövade i rättsfallet NJA 2012 s. 711 en ordningsvakts rätt till skadestånd för kränkning. Vid en ingripandesituation hade en man rivit och slagit vakten i ansiktet samt hotat att döda honom. Domstolen fann att vakten inte hade utsatts för en sådan kränkning som gav rätt till skadestånd. De referat som Brottsoffermyndigheten redovisar nedan återspeglar det rådande rättsläget.

Högre belopp än 5 000 kronor

Avsikten med de referat som redovisats är att belysa gränsdragningen mellan fall som inte inneburit en allvarlig kränkning och fall där omständigheterna varit sådana att de medfört en sådan ersättningsberättigad kränkning. När en allvarlig kränkning har konstaterats lämnas ersättning med samma belopp som gäller vid brott i allmänhet. Brottsutsatta yrkeskategorier i detta avsnitt behandlas alltså i det avseendet inte annorlunda än andra vad gäller ersättningens storlek. När det gäller brott som personer i dessa yrkeskategorier utsatts för och som ger rätt till högre ersättning än 5 000 kronor hänvisas alltså läsaren till övriga aktuella avsnitt i referatsamlingen.

363

Ingen ersättning Hot

En ordningsvakt arbetade på en nattklubb när det blev ett tumult utanför lokalen. Ordningsvakten och en kollega ingrep för att avstyra bråket. En man drog ordningsvakten i armen. Denne avvisade då mannen från platsen och föste honom ifrån sig. Mannen uttalade flera hotelser om att skjuta ordningsvakten. Mannen höll handen innanför jackan. Det visade sig senare att han hade en soft air-gun innanför klädesplagget. Tingsrätten dömde mannen för hot mot tjänsteman och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten avslog ordningsvaktens ansökan med följande motivering. För att brottsskadeersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadades personliga integritet. När det gäller att bedöma om en ordningsvakt i tjänst har tillfogats en allvarlig kränkning måste beaktas att det ingår i dennes arbetsuppgifter att ingripa mot besvärliga och våldsamma personer. En ordningsvakt måste vara beredd på att mötas av visst våld och hot och ha en större mental beredskap inför detta än andra. Objektivt sett kan inte hotet som han utsatts för anses allvarligare än han haft att räkna med i sin tjänsteutövning. Någon ersättning för kränkning kan därför inte lämnas. Ärende 10625/2010

364

Ingen ersättning Verbalt hot

En kriminalvårdare hotades av en intagen man. Kriminalvårdaren satt i centralvakten när han via interntelefonen blev uppringd av mannen som var högljudd och sa att han skulle döda honom. Några minuter senare ringde mannen upp igen och uttalade återigen hot. Den intagne mannen, som under natten hade varit inlåst i isoleringscellen, var aggressiv och arg och hade strax innan hoten spottat en annan kriminalvårdare i ansiktet. Domstolen dömde den intagne för hot mot tjänsteman och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att även om situationen varit obehaglig för kriminalvårdaren hade han i skadeståndsrättslig mening inte varit utsatt för en så allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Hans ansökan avslogs därför. Ärende 4120/2014

365

Ingen ersättning Hot med tillhygge

En väktare arbetade i en butik. I samband med att han skulle ingripa mot en snattare tog denne upp en nyligen tillgripen hammare och höjde den mot väktaren som fick backa undan för att undgå våld. Tingsrätten dömde gärningspersonen för hot mot tjänsteman. Väktarens skadeståndsyrkande ogillades med motiveringen att gärningen inte varit så allvarlig att den motiverande ersättning för kränkning till en väktare i tjänst. Brottsoffermyndigheten instämde i den bedömningen och avslog väktarens ansökan om brottsskadeersättning. Ärende 11017/2016

366

Ingen ersättning Slag

En kriminalvårdare på ett häkte deltog i ett ingripande mot en intagen man och fick i samband med detta ta emot slag i ansiktet. Tingsrätten dömde mannen för våld mot tjänsteman men ogillade kriminalvårdarens yrkande om skadestånd för kränkning med motiveringen att hon i sin yrkesroll fick anses ha en större mental beredskap än andra på att mötas av vissa angrepp. Domstolen ansåg därmed inte att hon varit utsatt för en sådan kränkning som ger rätt till ersättning. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning. Ärende 531/2020

367

Ingen ersättning Spark

En väktare skulle avvisa en kvinna från ett hotell när hon sparkade honom på ena vristen, viftade med armarna och krängde med kroppen. Tingsrätten dömde kvinnan för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Domstolen fann att det angrepp som väktaren utsatts för inte varit av sådant slag att han hade rätt till skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann inte skäl att frångå den bedömningen. Ärende 726/2011

368

Ingen ersättning Våld och hot

En ordningsvakt på en restaurang skulle avvisa en man från lokalen när denne uttalade hot om att döda honom. Mannen utdelade även ett knytnävsslag som träffade ordningsvakten på överkroppen. Tingsrätten dömde mannen för hot och våld mot tjänsteman men ogillade ordningsvaktens yrkande om ersättning för kränkning. Tingsrätten anförde att slaget utdelats i en situation då mannen skulle avvisas från restaurangen och då visst tumult uppstått, samt att detsamma gällde de hotelser som uttalats. Sammantaget ansåg tingsrätten att kränkningen i situationen inte kunde anses vara så allvarlig att skadestånd skulle utgå. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning. Ärende 4426/2018

369

5 000 kronor Verbalt hot

En socialsekreterare hotades av en man i samband med ett telefonsamtal. Tingsrätten dömde mannen för hot mot tjänsteman och att betala skadestånd till socialsekreteraren med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 12077/2010

370

5 000 kronor Verbalt hot

En väktare låste en tunnelbanestation och skulle köra från platsen. Då kom en aggressiv man fram till honom och hindrade honom från att stänga bildörren. Mannen hade ena handen i sin jackficka och sa flera gånger att han skulle döda väktaren och välta bilen. Tingsrätten dömde mannen för hot mot tjänsteman och att betala skadestånd till väktaren med 5 000 kronor för kränkning. Väktaren fick brottsskadeersättning med samma belopp eftersom hoten inte hade uttalats i en ingripandesituation och han inte haft anledning att förvänta sig att mannen skulle agera på det sätt som han gjorde. Ärende 704/2010

371

5 000 kronor Bespottning

En parkeringsvakt skrev ut en parkeringsbot till en man. Denne spottade då vakten i hennes ansikte. Tingsrätten dömde mannen för förgripelse mot tjänsteman och att betala skadestånd till parkeringsvakten med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten betalade ut brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 9503/2010

372

5 000 kronor Slag i ansiktet

En tågvärd skulle avvisa en man som inte hade en giltig biljett. I samband härmed tilldelades tågvärden ett slag i ansiktet så att han föll omkull. Tingsrätten dömde gärningspersonen för misshandel och att betala skadestånd till tågvärden med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8141/2018

373

5 000 kronor Pepparspray

En civilklädd väktare arbetade som butikskontrollant. Väktaren ingrep mot en man som tagit varor i butiken och misshandlat en anställd. Mannen sprayade då pepparspray i ansiktet på väktaren. Det medförde smärta, sveda och en tillfällig synnedsättning. Tingsrätten dömde mannen för våld mot tjänsteman och att betala skadestånd till väktaren med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 3469/2010