Olaga hot

Praxis vid denna brottstyp är att kränkningsersättningen vid verbalt hot ligger på 8 000 eller 10 000 kronor och, då gärningspersonen understryker sitt hot med livsfarligt vapen eller föremål som uppfattas som sådant vapen, på 20 000 kronor. Försvårande omständigheter, som kan leda till högre ersättningsnivåer, är ett stort antal hot liksom att hotet ytterligare stegrats genom att gärningspersonen fysiskt berör offret med vapnet.

10 000 kronor Ett verbalt hot att döda

En kvinna hotades på sin arbetsplats. En man som befann sig utanför den aktuella lokalen uppträdde aggressivt. När hon försökte lugna honom tog han upp en sten och kastade mot ett fönster så att fönstret krossades. Han uttalade därefter att han skulle komma tillbaka och döda henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann, med hänsyn till lydelsen av 5 kap. 6 § skadeståndslagen från och med den 1 juli 2022, att kvinnan hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till 10 000 kronor.

Ärende 10016/2022

20 000 kronor Olaga hot med kniv

En yngre man hotades av en annan man genom att han hytte/viftade med en stor kniv mot honom. Ingen person kunde bindas till gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning för kränkning med 20 000 kronor.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 9082/2022

25 000 kronor Olaga hot och överträdelse av kontaktförbud

En man utsattes under en period om dryga två månader för tre fall av olaga hot samt tolv fall av överträdelser av kontaktförbud av en kvinna som han tidigare haft en relation med. Det första hotet bestod av att kvinnan uttalade dödshot utanför hans bostad. Det andra hotet bestod av att kvinnan skickade ett meddelande till honom med en bild på en pistol följt av en text med innehållet att han skulle dödas. Kvinnan bröt därutöver mot ett kontaktförbud genom att hon vid totalt 68 tillfällen skickade meddelanden och ringde till honom. Vid det sista tillfället skickade hon ett mejl där hon hotade att skada honom.

Tingsrätten dömde kvinnan för brotten och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning med 25 000 kronor och beaktade vid bedömningen att han utsatts för brotten av en tidigare närstående, att det varit fråga om intensiva kontakter och att det straffrättsliga skyddet för överträdelse av kontaktförbud har stärkts.

Ärende 13201/2023

30 000 kronor Grovt olaga hot med gevär

En äldre man hotades av en okänd maskerad person. Personen befann sig utanför mannens hus, nedanför trappan till entrédörren, och riktade ett avsågat hagelgevär mot honom på nära avstånd samtidigt som han fällde uttalande med hotfullt innehåll. Ingen person kunde bindas till gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen brottsskadeersättning för kränkning med 30 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten att det har varit fråga om ett allvarligt hot med ett hagelgevär på nära håll i direkt anslutning till mannens bostad.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 10697/2022