Grovt förtal

För att brottsskadeersättning för kränkning ska kunna lämnas vid förtalsbrott krävs att brottet är grovt (5 § första stycket brottsskadelagen). Möjligheten för Brottsoffermyndigheten att lämna ersättning för kränkning vid grovt förtal infördes den 1 januari 2018 och myndighetens praxis på området är därför relativt begränsad. Vid bedömningen av om ett förtalsbrott är grovt ska särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars varit ägnad att medföra allvarlig skada.

När det gäller kränkningsersättning vid förtalsbrott har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2003 s. 567 uttalat att viss vägledning kan erhållas genom en jämförelse med de ersättningar för kränkning som brukar utgå vid andra typer av brott. Därvid torde den omedelbara kränkning som ett förtalsbrott innefattar i allmänhet få anses vara mindre än vad som är fallet vid exempelvis grova sexualbrott eller allvarliga angrepp på liv eller hälsa. Vad som förutom förtalets art kan vara särskilt försvårande vid förtalsbrott är den spridning som uppgifterna fått, varvid såväl riskerna för att tilltro ska fästas vid uppgifterna som möjligheterna att tillbakavisa dem måste beaktas.

I NJA 2015 s. 86 prövade Högsta domstolen rätten till kränkningsersättning vid grovt förtal som bestod i att en man publicerade en film på två porrsajter som visade när mannen hade samlag med en kvinna. Både inspelningen och publiceringen skedde utan kvinnans tillstånd. Högsta domstolen ansåg att gärningen inneburit en allvarlig kränkning inte bara av kvinnans anseende och självkänsla utan även av hennes privatliv, och bestämde ersättningen för kränkning till 70 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade domstolen att den aktuella filmen funnits på de två porrsajterna under cirka en veckas tid, att den under den tiden varit tillgänglig för alla samt att det varit möjligt att på ett enkelt sätt ladda ned filmen och på så sätt både lagra den och sprida den vidare. Domstolen ansåg vidare att ett angrepp som sker genom film i allmänhet är allvarligare än om angreppet sker i tal eller skrift. Det förhållandet att filmen fanns på porrsajter ansågs ägnat att väcka särskild uppmärksamhet, samt att det typiskt sett fick anses allvarligare när uppgifterna avser en ung person.

Värt att notera är att olovlig spridning av integritetskänsliga uppgifter som till exempel nakenbilder som är ägnad att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör, sedan den 1 januari 2018 är kriminaliserad genom brottet olaga integritetsintrång. Praxis gällande det brottet finns under menyrubriken Frihets- och fridsbrott. I vissa fall kan en gärning som utgör olaga integritetsintrång även utgöra ett förtalsbrott om brottet mot den personliga integriteten också kan ses som ett brott mot en persons ära och anseende.

195

15 000 kronor

En man utsattes för grovt förtal under cirka ett och ett halvt års tid av en kvinna som han kom i kontakt med i sitt arbete som polis. Kvinnan skapade en blogg på internet där hon beskrev mannen med förolämpande ord som pedofil, psykopat och stalker. Hon skrev även att mannen förföljt henne under tre års tid. Kvinnan ofredade också mannen genom att under två veckor ringa två telefonsamtal och skicka flera sms med otrevligt eller hotfullt innehåll till honom. Tingsrätten dömde kvinnan för grovt förtal och ofredande och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1781/2019

196

20 000 kronor

Två personer lade ut en nakenbild på en 13-årig flicka på två Instagramkonton och skrev nedsättande och kränkande kommentarer om henne. Hovrätten dömde en av de två personerna för grovt förtal och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till uppgiftens och fotografiets innehåll, den omfattning som uppgifterna blivit spridda och det faktum att det rört sig om en ung målsägande. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till samma belopp. Ärende 1152/2018

197

25 000 kronor

En person fick tillgång till en film som visade när en pojke stoppade in sitt könsorgan i en 14-årig flickas mun. Personen lade ut filmen på internet och gjorde den tillgänglig för ett stort antal personer. Tingsrätten dömde personen som spred filmen för grovt förtal och att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5157/2017

198

25 000 kronor

En man skapade en falsk sida på Facebook i en kvinnas namn. Där lade mannen upp inlägg om kvinnan av kränkande och sexuell karaktär. Genom inläggen utpekade mannen kvinnan dels som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt, dels lämnades uppgifter som kunde förväntas utsätta henne för andras missaktning. Bland annat beskrevs kvinnan som prostituerad med könssjukdomar och med vissa sexuella preferenser. Hovrätten dömde mannen för grovt förtal och att betala skadestånd till kvinnan med 25 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1166/2019

199

30 000 kronor

En 17-årig kvinna utsattes för två fall av grovt förtal av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen lade ut en bild på Facebook där kvinnan utförde oralsex på en annan person samt skickade en liknande bild till en av hennes vänner. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10814/2017

200

30 000 kronor

En man skapade en blogg på internet där han lade ut text- och bildmaterial om en ung kvinna med kränkande innehåll. Bloggens namn hade innebörden av ett öppet brev om kvinnan och hennes ”äckliga liv”, och hon pekades ut med både namn och bild. I bloggen skildrades ingående kvinnans sexuella relationer och aktiviteter både vad gäller sex och missbruk. Mannen lade även ut en länk till bloggen genom ett inlägg på en Facebooksida tillhörande det gymnasium där kvinnan studerade. Tingsrätten dömde mannen för grovt förtal och att betala skadestånd till kvinnan för det brottet med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7811/2017

201

30 000 kronor

En man som en kvinna tidigare haft ett förhållande med spred nakenbilder på henne via internet och skickade sms till kvinnans familj, vänner och bekanta och även till personer som kvinnan hade kontakt med i sitt arbete. Bilderna föreställde kvinnan naken och i intima situationer. På bilderna syntes hennes ansikte och hennes fullständiga namn angavs. I anslutning till bilderna skrev mannen nedsättande kommentarer om kvinnan och anförde bland annat att hon utsatt barn för brott. Förundersökningen lades ned eftersom den misstänkte lämnat landet och inte förväntades återvända till Sverige. Brottsoffermyndigheten bedömde gärningarna som grovt olaga integritetsintrång och grovt förtal. Brottsskadeersättningen bestämdes till 30 000 kronor. Ärende 929/2019

202

30 000 kronor

En knappt 16-årig pojke utsattes för grovt förtal och olaga integritetsintrång av en kvinna. Kvinnan filmade från sin lägenhet när pojken och hans flickvän hade samlag i ett inglasat rum med en uttagsautomat som låg i centrum av staden de bodde i. Hon publicerade sedan filmen på sitt öppna Instagramkonto. Kort därefter började flera personer höra av sig till pojken, hans flickvän och till kvinnan, som då tog ner filmen från Instagram. En okänd person lade sedan upp filmen i en Facebookgrupp för invånare i staden med ett stort antal medlemmar. Inga intima detaljer syntes på filmen. Tingsrätten dömde kvinnan för brotten och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8031/2020

30 000 kronor

Tre poliser utsattes för grovt förtal och förgripelse mot tjänsteman. Vid en fotbollsmatch höll supportrar upp två banderoller med en text som angav att poliserna var ”beväpnade igen i samhällets tjänst”. Banderollerna innehöll också följande text. ”Gör samhället en tjänst och skjut er själva. Smutsiga mördare” samt ”25 skott för att avrätta en förståndshandikappad. Det behövs bara tre i era pannben”. Budskapet fick spridning inte till bara publiken på arenan utan också via TV och andra media.

Innehållet på banderollerna hade sin grund i att en ung man sköts till döds vid ett polisingripande och att ett åtal för tjänstefel mot poliserna hade ogillats i en dom. 

Två personer som hållit i banderollerna åtalades för grovt förtal, förgripelse mot tjänsteman och grovt hot mot tjänsteman. Domstolen ansåg att gärningen objektivt sett utgjorde grovt förtal och förgripelse mot tjänsteman, men att den inte kunde anses innebära något hot. Domstolen ogillade dock åtalet då det inte var styrkt att de tilltalade känt till vad som stod på banderollerna.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade poliserna ersättning med 30 000 kronor och beaktade vid bedömningen karaktären av det som stod på banderollerna och den spridning som budskapet fick.

Ärende 4786/2023, 5440/2023 och 6178/2023

203

50 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt förtal av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen spred bilder på kvinnan där hon var naken och utförde sexuella handlingar. Bilderna spreds genom att de skickades till kvinnans vänner via meddelanden på Facebook och genom att de lades upp på nyhetsflödet på en Facebooksida tillhörande den restaurang där kvinnan arbetade. Bilderna hade tagits utan kvinnans vetskap. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 9902/2017

80 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes under en period om cirka sex månader för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt förtal.

Poseringsbrottet bestod av att en person vid ett flertal tillfällen via ett Snapchatkonto hotade att misshandla och våldta flickans kamrater om hon inte spelade in en film där hon genomförde sexuella handlingar med en hund. För att understryka hotens allvar och personens kännedom om flickan angav denne kamraterna vid namn. Till följd av hoten kände sig flickan tvingad att göra en inspelning vilket resulterade i tre filmer med familjens hund som hon skickade till det aktuella kontot. På filmerna visas flickans ansikte och nakna kropp tillsammans med hunden i sexuella situationer.                                     

Det grova förtalet bestod av att filmerna därefter spreds av okända personer till elever på flickans skola samt till andra personer i staden där hon bodde. Filmerna fanns tillgängliga under i vart fall tre månader.

Någon gärningsperson har inte gått att binda till brotten.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med totalt 160 000 kronor för den samlade brottsligheten hon utsatts för. Av beloppet är 80 000 kronor hänförligt till poseringsbrottet och 80 000 kronor till det grova förtalet.

Brottsoffermyndigheten konstaterade att gärningspersonen inte hade deltagit under den del av händelseförloppet som innehåller det agerande av flickan som kan kvalificera handlingen som sexuell. Vid sådant förhållande, och mot bakgrund av Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 2018 s. 1103, fann myndigheten att flickan inte har varit utsatt för sexuellt övergrepp mot barn. Däremot för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Mot bakgrund av de sexuella handlingarnas art har brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. Brottet är därmed att bedöma som grovt. Förtalsbrottet bedömdes som grovt med hänsyn till materialets innehåll.

Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningsnivåerna för kränkning utifrån följande motivering.

I detta fall har flickan utsatts för två separata brott vid olika tidpunkter. Det är vidare oklart om det är samma gärningsperson/personer som ligger bakom båda brotten. Brottsoffermyndigheten finner därmed att ersättningen för kränkning ska bestämmas för vart och ett av de brott som flickan utsatts för och att någon sammanvägd bedömning av kränkningsersättningens storlek inte ska göras.

För den allvarliga kränkning som flickan utsatts för med anledning av brottet grovt utnyttjande av barn för sexuell posering har hon rätt till ersättning med 80 000 kronor. Vid bestämmandet av ersättningens storlek har särskilt beaktats flickans låga ålder samt att hon förmåtts att genomföra sexuella handlingar med ett djur.

När det gäller det grova förtalet bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 80 000 kronor. Som försvårande omständigheter har beaktats att spridningen av filmerna skett på ett sådant sätt att flickan med lätthet kunnat identifieras, hennes låga ålder, att spridningen skett bland annat i hennes skolmiljö samt det spridda materialets karaktär.

Ärende 1062/2021