Brott mot liv och hälsa

Försök till mord/dråp

Vid mord- eller dråpförsök lämnas i normalfallet ersättning för kränkning med 125 000 kronor om angreppet medfört allvarlig eller livshotande skada. Högre ersättning kan komma ifråga om det finns försvårande omständigheter, till exempel om det är ett utdraget förlopp, tortyrliknande inslag eller liknande. Om det brottsliga angreppet endast medfört lindriga eller ingen personskada alls lämnas ersättning med 100 000 kronor.

1

100 000 kronor Ingen personskada

En person avlossade flera skott mot ett antal människor, däribland en man. Inget skott träffade mannen. Hovrätten dömde gärningspersonen för försök till mord och att betala skadestånd till mannen med 100 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4720/2018

2

100 000 kronor Ingen personskada

En kvinna låg och sov i en lägenhet när en okänd person kastade in en handgranat genom ett fönster till lägenheten. Handgranaten detonerade i det rum där kvinnan befann sig och orsakade en annan persons död. Hon tillfogades själv inga fysiska skador. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten ansåg att kvinnan varit utsatt för försök till mord och bestämde ersättningen för kränkning till 100 000 kronor. Ärende 4489/2019

3

100 000 kronor Lindrig personskada

En man försökte döda en annan man genom att skjuta honom med en pistol. Mannen träffades av ett skott i magen varvid kulan snuddade och rispade huden på magen som resulterade i en sårskada. Hovrätten dömde gärningspersonen för försök till mord och att betala skadestånd med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8429/2019

4

125 000 kronor Allvarlig men inte livshotande personskada

Vid samma tillfälle som i det första referatet träffades en man av ett skott i ryggen. Mannen fick ett skottsår med kvarsittande kula som krävde operation. Hovrätten dömde gärningspersonen för försök till mord och att betala skadestånd med 125 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4401/2018

5

125 000 kronor Livshotande personskada

En man utsattes för försök till mord genom att en annan man högg honom flera gånger i bröstkorgen och ryggen med en kniv vilket medförde bland annat sammanfallen lunga och blödning i lungsäcken. Skadorna var livshotande. Hovrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd med 125 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 6025/2019

6

150 000 kronor Försvårande omständigheter

En kvinna utsattes för försök till mord av sin före detta make. Mannen högg henne med en kniv i magen och kastade in henne i badrummet där han tog struptag om hennes hals och högg henne med kniven två gånger i låret. Han band hennes händer och tejpade för hennes mun, högg henne på nytt med kniven i låret samt brände henne med en cigarett och stänkte klorin i hennes ansikte. Under händelseförloppet satte han flera gånger kniven mot hennes hals och lår och uttalade hot om att döda henne och den gemensamma sonen. Övergreppet pågick under cirka en timme. Tingsrätten anförde i sina domskäl att mannen noggrant planerat angreppet, att det skett helt utan provokation och genomförts på ett tortyrliknande sätt samt att det till viss del skett inför ögonen på den gemensamma sonen. Tingsrätten dömde mannen för försök till mord och olaga frihetsberövande och att betala skadestånd för kränkning med 150 000 kronor. Domen fastställdes i aktuella delar av hovrätten. Kvinnan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 10216/2015

7

150 000 kronor Försvårande omständigheter

En knappt ettårig flicka utsattes för försök till mord av sin pappa genom att han släppte henne från en bro vid en kraftverksdamm. Flickan tillfogades livshotande personskador i form av bland annat öppen skallbasfraktur, hjärnhinneblödning och krossblödningar i hjärnan. Hovrätten dömde pappan för brottet och att betala skadestånd med 150 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde tingsrätten, vars bedömning hovrätten anslöt sig till, att gärningen i detta fall riktats mot ett spädbarn som saknat all förmåga att värja sig mot angreppet, samt att den som utfört gärningen var hennes vårdnadshavare som hon kunnat förvänta sig trygghet och omtanke från. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda. Ärende 4864/2018

8

150 000 kronor Försvårande omständigheter

En 14-årig flicka utsattes för försök till mord av sin bror. Brodern högg flickan upprepade gånger med kniv mot kroppen och huvudet. Flickan fick livshotande skador. Hovrätten dömde brodern för brottet och att betala skadestånd med 150 000 kronor för kränkning. I domskälen anförde domstolen att flickan utsatts för helt oprovocerat och mycket allvarligt övergrepp i sitt hem av sin egen bror, och att gärningen lett till synnerligen allvarliga skador. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 5349/2018

Synnerligen grov misshandel

Vid bedömningen av om en misshandel är synnerligen grov ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående, om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningspersonen har visat synnerlig hänsynslöshet. Högsta domstolen har i rättsfallet ”Synnerligen grov misshandel?” NJA 2011 s. 89 belyst gränsdragningen mellan grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Schablonersättningen för kränkning vid synnerligen grov misshandel uppgår till 100 000 kronor.

9

100 000 kronor Slag med golfklubba

En man arbetade som taxichaufför och tog upp fyra personer i bilen. När de kom fram till slutmålet lämnade samtliga bilen utan att betala. Chauffören stannade kvar på platsen och snart kom personerna tillbaka. En av dem hade en golfklubba i handen och slog sönder bilens ena fönster. En annan tilldelade chauffören ett knytnävsslag i ansiktet. Därefter tilldelades han flera slag mot huvudet och kroppen med golfklubban så att han föll till marken. Av våldet drabbades chauffören av flera brott på skallen, blödning utanför den hårda hjärnhinnan, sår och blånader samt hudavskrapningar på huvudet, ryggen och benen. Skallskadorna var livshotande. Hovrätten dömde en av männen för synnerligen grov misshandel och den andre för misshandel av normalgraden. Chauffören tillerkändes skadestånd för kränkning med 70 000 kronor. I samband med prövningen av ärendet fastställde Brottsoffermyndigheten schablonersättningen för kränkning vid synnerligen grov misshandel till 100 000 kronor. Chauffören fick därför ersättning med detta belopp. Ärende 3210/2013

10

100 000 kronor Sex månaders baby

Ett sex månader gammalt barn misshandlades av sin pappa vid i vart fall två tillfällen. Genom upprepat direkt riktat trubbigt våld och upprepade överböjningar av lederna, exempelvis genom kraftiga skakningar av kroppen, tillfogades pojken blåmärken och tolv frakturer på armar och ben, omfattande och livshotande skallskador, blödningar innanför hjässans hårda hinna, blödningar bredvid hjärnhinnan och svullnad av vänster hjärnhalva. Hovrätten dömde pappan dels för misshandel av normalgraden avseende en brottsspricka på vänstra skenbenets övre del, dels för synnerligen grov misshandel. Skadeståndet för kränkning bestämdes till 100 000 kronor. Pojken fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 3769/2013

11

100 000 kronor Avskuren läpp

En kvinna misshandlades av sin man genom att han skar henne med kniv i ansiktet, på armarna och på händerna. Vid gärningen skar mannen bort nästan hela kvinnans underläpp. Brottet inträffade i samband med att kvinnan uttryckt att hon ville skiljas och mannen sa att han skulle skära av hennes läppar så att hon aldrig skulle kunna kyssa någon annan man. Tingsrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 85 000 kronor. Vid tiden för Brottsoffermyndighetens prövning hade schablonbeloppet för synnerligen grov misshandel fastställts till 100 000 kronor. Myndigheten lämnade därför ersättning med det beloppet. Ärende 3644/2014

12

100 000 kronor Släpad efter en bil

En kvinna misshandlades av sin sambo. Han tilldelade henne slag mot ansiktet, fällde henne till marken, band fast henne med ett rep runt kroppen och satte fast repet i en bil. Därefter körde han iväg med bilen en kortare sträcka. Kvinnan blev medvetslös och fick omfattande hudavskrapningar och underhudsblödningar på stora områden på kroppen, frakturer på ett revben och en underarm samt blödningar i hjärnans hinnor och hjärnvävnaden som var livshotande. Huvuddelen av skadorna uppkom då kvinnan i det närmaste helt försvarslös släpades efter bilen. Hovrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10379/2017

Misshandel och grov misshandel

Misshandel är en brottsbeteckning som kan innefatta allt från relativt lindrigt våld till våldsutövning av mycket allvarlig karaktär. Omständigheter av särskilt intresse vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek är brottets tidsmässiga förlopp, våldets karaktär, tillhyggen som använts, om det förekommit förnedrande inslag samt om brottet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa. När det gäller grov misshandel har Nämnden för brottsskadeersättning vid ett sammanträde i april 2015 fastställt schablonersättningen för grov misshandel med livshotande skada till 75 000 kronor (referat 44) och vid allvarlig – men inte livshotande skada – till 50 000 kronor (referat 40).

13

Ingen ersättning Slag i bröstet

En kvinna utsattes för ringa misshandel av en man. Mannen tilldelade henne ett knytnävsslag i bröstet så att hon for några steg bakåt. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade kvinnans yrkande om skadestånd för kränkning. Domstolen anförde att omständigheterna inte var sådana att hon kunde anses ha blivit allvarligt kränkt genom brottet. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning. Ärende 8386/2019

14

Ingen ersättning Grön laser

En man färdades i bil när han upptäckte att någon riktade en ljusstråle med grön laser mot honom. Lasern träffade i vart fall vid sidan av vänster öga. Ingen skada uppstod. Polisen inledde inte någon förundersökning på grund av att spaningsuppslag saknades. Brottsoffermyndigheten ansåg inte att omständigheterna var sådana att mannen i skadeståndsrättslig mening varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 2382/2013

15

5 000 kronor Grön laser (personskada)

En man lyste med en laserpekare in i en polis tjänsterum. Laserstrålen träffade polisens ena öga med smärta som följd. Hovrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd till polisen med 5 000 kronor. Brottsoffermyndigheten betalade ut ersättning med samma belopp. Ärende 4645/2015

16

5 000 kronor Hårklippning

En ung kvinna befann sig på en fest och la sig i en soffa för att vila. Hon somnade och när hon vaknade någon timme senare upptäckte hon att någon hade klippt och rakat bort hår från högra sidan av hennes huvud. Ingen kunde bindas till misshandeln. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan ersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 6773/2013

17

5 000 kronor Slag mot kroppen

En man misshandlades av en annan man genom att han tilldelade honom flera slag mot kroppen som medförde smärta. Tingsrätten dömde gärningspersonen för misshandel och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5576/2016

18

5 000 kronor Sparkar mot benen

En kvinna misshandlades av en annan kvinna som tilldelade henne flera sparkar mot benen som orsakade blåmärken. Tingsrätten dömde kvinnan för brottet och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1637/2019

19

5 000 kronor Tårgas

En kvinna sprutade tårgas i en annan kvinnas ögon. Detta medförde smärta, andnöd och sveda i ögonen. Tingsrätten dömde kvinnan för misshandel och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde kränkningsersättningen till samma belopp. Ärende 10954/2015

20

5 000 kronor Knytnävsslag i ansiktet

En ung man tilldelades ett knytnävsslag i ansiktet av en annan man. Slaget medförde smärta och ömhet. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 933/2020

21

7 000 kronor Knytnävsslag i ansiktet 2.

En man misshandlades av en annan man genom att denne tilldelade honom ett mycket hårt knytnävsslag i ansiktet så att han föll till golvet. Han tillfogades smärta, blödningar, sårskador, blåmärken och svullnader. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd med 7 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 3714/2019

22

7 000 kronor Skallning

En man misshandlades av en annan man som skallade honom i ansiktet vilket medförde smärta och sårskada vid ögonbrynet. Tingsrätten dömde gärningspersonen för misshandel och att betala skadestånd med 7 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 7289/2018

23

10 000 kronor Krycka

En man misshandlades av en annan man som slog ett tillhygge i form av en krycka i huvudet på honom vilket medförde en blödande sårskada i pannan. Tingsrätten ogillade åtalet mot en misstänkt person då det inte ansågs styrkt att det var han som begått gärningen. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 4282/2019

24

10 000 kronor Flaska

En kvinna misshandlades av en man genom att denne kastade en flaska som träffade vänster sida av hennes huvud. Flaskan gick inte sönder men orsakade smärta, blodvite och sårskada. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 6713/2017

25

10 000 kronor Struptag

En kvinna arbetade som elevassistent vid en skola. En elev misshandlade henne genom att ta ett struptag på henne vilket medförde andnöd. Tingsrätten dömde eleven för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10016/2013

26

15 000 kronor Försök till misshandel med tillhygge

En ordningsvakt utsattes för försök till grov misshandel i sitt arbete. En man högg flera gånger mot honom med en sax. Ordningsvakten undkom huggen genom att backa undan. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till ordningsvakten med 15 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättningen bestämdes till samma belopp. Ärende 7459/2019

27

15 000 kronor Spark i huvudet mot liggande

En man misshandlades av en person som tilldelade honom ett knytnävsslag i ansiktet så att han föll till marken varefter personen sparkade honom i ansiktet när han låg ner. Våldet medförde bland annat ansiktsfrakturer. Tingsrätten dömde gärningspersonen för misshandel och att betala skadestånd till den utsatta mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde brottsskadeersättningen till samma belopp. Ärende 8718/2019

28

15 000 kronor Knivstick i låret

En man misshandlades av en annan man som stack honom i låret med en kniv vilket orsakade en sårskada. Tingsrätten dömde gärningspersonen för misshandel och att betala skadestånd med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 2049/2020

29

15 000 kronor Hatbrott

En man var på väg till en Pridefestival när två män kom fram till honom. De kallade honom för nedsättande tillmälen och gjorde homofobiska uttalanden. En av dem tog sedan upp en sten och tilldelade mannen ett kraftigt slag över näsan. Våldet orsakade smärta, sårskada och tandskador. Ingen person kunde bindas till brottet. För den allvarliga kränkning av mannens personliga integritet som misshandeln inneburit fick han brottsskadeersättning med 15 000 kronor. Brottsoffermyndigheten beaktade att brottet haft homofobiska inslag. Ärende 9751/2013

30

20 000 kronor Slag med glas som krossas

En man befann sig på en restaurang när en person utdelade ett slag med ett dryckesglas som träffade honom i ansiktet och på vänster sida av halsen. Glaset krossades och åsamkade mannen blodvite, rispor på kinden, sårskada och jack på halsen. Hovrätten dömde gärningspersonen för misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 20 000 kronor. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 7542/2019

31

20 000 kronor Slag med tillhyggen

Två personer trängde sig in i en mans bostad och tilldelade honom slag med ett basebollträ och annat tillhygge mot huvudet och kroppen. Våldet medförde smärta, svullnader och blånader. Hovrätten dömde en man för grov misshandel och grovt hemfridsbrott samt att betala skadestånd till den utsatta mannen med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 2634/2019

32

20 000 kronor Stampning mot huvudet på medvetslös person

En man misshandlades av en person som tilldelade honom ett knytnävsslag så att han föll till marken, varefter gärningspersonen tilldelade honom en kraftig spark i ansiktet när han låg ned. När mannen låg medvetslös på marken stampade gärningspersonen honom i ansiktet. Våldet medförde underhudsblödningar, medvetslöshet, hjärnskakning, minnesförlust samt tandskada. Hovrätten dömde gärningspersonen för grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 20 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade hovrätten den kraftiga våldsutövning som skett, varvid särskilt beaktades att mannen blivit stampad i huvudet när han var medvetslös. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som domstolen dömt ut. Ärende 10916/2019

33

25 000 kronor Slag och knivhugg

En man misshandlades av två andra män som tilldelade honom flera knytnävsslag mot huvudet samt högg mot honom med en kniv och orsakade honom en sårskada på armen. Hovrätten dömde gärningspersonerna för grov misshandel och att solidariskt betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 812/2019

34

30 000 kronor Påkörning med bil

En man skadades när en annan man uppsåtligen körde på honom med sin bil. Mannen kastades av vägen och ut i en hage. Han fick smärta, blånader, hudavskrapningar och ömhet. Hovrätten dömde bilföraren för grov misshandel och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten betalade ut ersättning med samma belopp. Ärende 11887/2019

35

30 000 kronor Knivhugg

En kvinna misshandlades av en man efter att han olovligen trängt sig in i hennes bostad. Mannen tilldelade henne ett knivhugg i ena axeln som medförde en sårskada. Hovrätten dömde mannen för misshandel och hemfridsbrott och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 5847/2016

36

30 000 kronor Slag med krossat glas

En man misshandlades av en person som slog sönder ett glas varefter han slog det krossade glaset mot mannens haka. Våldet medförde tandskador och sårskador i ansiktet. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 30 000 kronor. Ärende 9776/2019

37

40 000 kronor Knivvåld

En kvinna utsattes för våld av en man som tilldelade henne ett knivhugg i bröstet och skar henne flera gånger på benen med kniven. Våldet medförde smärta och sårskador. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av gärningens straffvärde beaktade domstolen att kniv använts men att skadorna blivit förhållandevis lindriga. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med samma belopp som domstolen dömt ut. Ärende 1302/2018

38

40 000 kronor Hugg med sax

En man högg en annan man flera gånger med en sax mot hans huvud, armar och kropp. Våldet medförde smärta, blödning, stick- och sårskador samt avskuren nerv på ena armen. Tingsrätten dömde gärningspersonen för grov misshandel och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2606/2018

39

50 000 kronor Strypvåld

En man utsattes för våld av en person som tog ett strypgrepp om hans hals vilket medförde smärta, andnöd, heshet, svullnad och sår. Tingsrätten dömde gärningspersonen för grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 50 000 kronor. I skadeståndsdelen anförde domstolen att strypningen varit livsfarlig, haft viss varaktighet och att mannen haft anledning att frukta för sitt liv. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 2733/2019

40

50 000 kronor Knivvåld med allvarliga skador

En man högg och skar en annan man i buken och i bröstkorgen med en kniv. Våldet medförde allvarliga men inte livshotande skador. Hovrätten dömde gärningspersonen för grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 40 000 kronor. I samband med prövningen av ärendet fastställde Brottsoffermyndigheten schablonersättningen för kränkning vid grov misshandel vid allvarlig, men inte livshotande, skada till 50 000 kronor. Ersättning lämnades därför med detta belopp. Ärende 10750/2014

41

50 000 kronor Beskjutning

En man hade under kvällen befunnit sig på en restaurang. I samband med att han gick därifrån ropade någon på honom. En person kom fram och avlossade två skott som träffade mannens ben. Gärningspersonen, som fortfarande är okänd, stod då på cirka tre meters avstånd. När mannen sprang från platsen sköt personen ytterligare ett skott som också träffade i benet. Brottsoffermyndigheten bedömde gärningen som grov misshandel och tillerkände mannen ersättning för kränkning med 50 000 kronor. Ärende 8648/2013

42

50 000 kronor Het olja

En man misshandlades av en annan man som kastade het olja på honom. Det orsakade svåra brännskador i ansiktet, på kroppen, armarna och händerna. Tingsrätten dömde gärningspersonen för grov misshandel och att betala skadestånd till mannen med 50 000 kronor för kränkning. Han fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7385/2013

43

60 000 kronor Knivvåld under utdraget händelseförlopp

En man misshandlades av en man som upprepade gånger högg och stack honom med en kniv mot bland annat bål, armar och ben samt slog och sparkade honom. Våldet medförde smärta samt stick- och skärsår på bålen, vänster arm och höger ben. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning. Vid sin bedömning beaktade Brottsoffermyndigheten att mannen i sitt hem fått ta emot upprepade slag, sparkar och knivhugg, samt att det var fråga om allvarligt våld med ett förhållandevis utdraget händelseförlopp. Mot bakgrund av dessa försvårande omständigheter bestämdes brottsskadeersättningen för kränkning till 60 000 kronor. Ärende 6521/2014

44

75 000 kronor Livshotande skada

En man fick motta upprepade slag och sparkar mot huvudet och kroppen av en annan man. Mannen stampade även på hans huvud och kropp. Delar av misshandeln utfördes när mannen låg medvetslös på golvet. Våldet medförde livshotande skador. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd med 75 000 kronor för kränkning. I likhet med domstolen ansåg Brottsoffermyndigheten att 75 000 kronor är en skälig ersättning för kränkning vid grov misshandel med livshotande personskada. Ärende 381/2015