Kvittning

Det förekommer att den person som ansöker om brottsskadeersättning har en skuld till Brottsoffermyndigheten på grund av brott som denne själv begått. I en sådan situation ska brottsskadeersättningen som huvudregel minskas med det belopp som motsvarar skuldens storlek (34 § brottsskadelagen). I vissa undantagsfall kan myndigheten helt eller delvis avstå från att kvitta. Så kan vara fallet om ersättningen bedöms vara socialt angelägen, till exempel om brottsskadeersättningen avser kostnader för tandvård.