Särskild anhörigersättning

Den 1 juli 2022 infördes en ny form av ideell ersättning till efterlevande anhöriga i skadeståndslagen, nämligen särskild anhörigersättning (2 kap. 3 a §). Den lämnas vid sidan av ersättning för sveda och värk i fall där någon förlorat en nära anhörig till följd av uppsåtligt eller grovt oaktsamt dödande.

Den särskilda anhörigersättningen syftar till att ersätta de momentana känslor av till exempel chock, förtvivlan, maktlöshet och ilska som typiskt sett uppstår hos den som förlorar en nära anhörig till följd av ett brott. Ersättningen ska i enlighet med 5 kap. 6 a § skadeståndslagen bestämmas till ett skäligt belopp som är lika stort för var och en av de ersättningsberättigade oberoende av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt förarbetena till lagstiftningen har ett belopp om 50 000 kronor ansetts rimligt vid införandet av reglerna om särskild anhörigersättning (prop. 2021/22:198 s. 35-36).

Nämnden för brottsskadeersättning har den 11 december 2023 beslutat i ett ärende om särskild anhörigersättning.