Man med dator i sitt knä

Referat till och med den 30 juni 2022

Så här läser du referaten

Referaten bygger på avgjorda brottsskadeärenden och det belopp som anges är vad den utsatta personen fått i ersättning för kränkning. Sammanställningen är tänkt att vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas. De refererade ärenden ska fungera som vägledning och utgör alltså ingen uttömmande beskrivning av praxis. Det är alltid omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande för ersättningens storlek.

Dispositionen av de olika brottsavsnitten följer i stor utsträckning den ordning brotten har i brottsbalken.

De ärenden som refereras baseras antingen på en dom eller enbart en förundersökning. I merparten av de refererade ärendena där det finns en dom har Brottsoffermyndigheten bestämt kränkningsersättningen till samma belopp som domstolen har dömt ut. Här är det värt att notera att om skadeståndet för kränkning har sakprövats av domstolen kan myndigheten inte bestämma ersättningen till ett lägre belopp.1 Däremot är myndigheten alltid fri att betala ut ett högre belopp, vilket också förekommer i ett antal av de refererade ärendena. Har skadeståndsbeloppet medgivits eller vitsordats gör domstolen ingen prövning i sak och myndigheten bedömer då självständigt ersättningens storlek. I referaten anges om skadeståndet bestämts utan sakprövning.

Eftersom referatsamlingen huvudsakligen belyser praxis om kränkningsersättning redovisas endast kränkningsposten ur domen. Det gäller även om det dömts ut skadestånd för andra ersättningsposter som exempelvis sveda och värk.

  1. Skyldigheten att följa en sakprövad dom avseende skadestånd för kränkning infördes i brottsskadelagen den 1 juli 2014.