Sexualbrott mot barn

Våldtäkt och grov våldtäkt mot barn

Vid våldtäkt mot barn lämnas ersättning för kränkning med belopp om 100 000 kronor och uppåt. Om det har förekommit våld eller tvång i samband med brottet lämnas ersättning normalt med 125 000 kronor. Vid ytterligare försvårande omständigheter kan ersättning beviljas med ännu högre belopp. Vid bedömningen av ersättningens storlek tas hänsyn till bland annat barnets ålder samt om brottet begåtts av en person som barnet borde kunna känna tillit och trygghet till, exempelvis en förälder eller styvförälder. När en gärning bedömts som grov våldtäkt mot barn är utgångspunkten 150 000 kronor.

Utöver ersättning för kränkning har det utsatta barnet regelmässigt också rätt till ersättning för sveda och värk med de schablonbelopp som redovisas under menyrubriken Ersättning för sveda och värk.

229

100 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes för våldtäkt mot barn genom att en ung man hade samlag med henne. Hovrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och att betala skadestånd med 100 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4185/2019

230

125 000 kronor

En 14-årig flicka utsattes för våldtäkt mot barn av en 18-årig man. Medan flickan sa nej och försökte knuffa bort mannen tog han ett grepp om hennes haka, tryckte ner henne i sängen, drog av henne byxorna och betvingade henne med sin kroppstyngd medan han genomförde ett samlag och penetrerade hennes slida med ett finger. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 125 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8274/2019

231

125 000 kronor

En 14-årig pojke utsattes för våldtäkt mot barn av en man. Mannen berörde pojkens könsorgan varvid pojken ropade på hjälp. Mannen tog då ett grepp med handen runt pojkens mun och täppte till den, drog ner honom på golvet och höll fast honom. När pojken senare satte sig upp, blockerade mannen vägen och förde sitt könsorgan mot och in i pojkens mun. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till pojken med 70 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten ansåg att pojken hade rätt till ersättning med 125 000 kronor och bestämde ersättningen till detta belopp. Ärende 1814/2013

232

150 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes för grov våldtäkt mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. En man tvingade flickan via internet, genom allvarliga hot mot henne och närstående, att utföra eller utstå handlingar av sexuell karaktär. Bland annat tvingade mannen henne att smeka sig själv och utföra en sexuell handling med en hund. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till flickan med 150 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10315/2018

233

200 000 kronor

En flicka utsattes för två fall av våldtäkt mot barn och fem fall av sexuellt övergrepp mot barn av sin morbror när hon var 8–12 år. Våldtäkterna bestod i att mannen slickade på flickans underliv och förde in ett finger i hennes könsorgan. Han förmådde henne även att onanera åt honom samt slicka på hans penis, lade sig bredvid henne och juckade mot hennes underliv samt tryckte sin penis mot hennes underliv. Vid ett tillfälle försökte han stoppa in sitt könsorgan när hon hade trosor på sig. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till flickan med 200 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 5019/2017

234

250 000 kronor

En flicka utsattes för två fall av grov våldtäkt mot barn av sin styvpappa. När flickan var två respektive sex år genomförde mannen sexuella handlingar med henne som var jämförliga med samlag. Han filmade och fotograferade också övergreppen. Hovrätten dömde mannen för grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott och att betala skadestånd med 250 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 11204/2016

235

300 000 kronor

En sexårig flicka, bosatt i ett annat land, utsattes för fyra fall av grov våldtäkt mot barn under cirka fem månaders tid av en svensk man via internet. Mannen förmådde två vuxna i flickans närhet att genomföra grova sexuella övergrepp på flickan och livestreama övergreppen. Övergreppen bestod bland annat i att de vuxna utförde orala samlag på flickan och förde in fingrar i hennes underliv. Vid två av tillfällena tryckte en av dem sitt könsorgan mot flickans underliv och fick utlösning på hennes ansikte och kropp. Flickan tvingades även att utföra orala samlag på de vuxna och onanera åt dem. Två av övergreppen var särskilt allvarliga, varav ett pågick i cirka en timme. Hovrätten dömde den svenske mannen för brotten. Flickan förde inte någon skadeståndstalan i målet. Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning med 300 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten flickans låga ålder, det utdragna händelseförloppet, att övergrepp skett i hennes hem och till viss del utförts av närstående till henne, att övergrepp skett mot betalning, att det varit fler än en som förgripit sig på henne samt att övergreppen filmats och sparats vilket gör att det finns risk att det kan komma att spridas. Ärende 1408/2019

236

300 000 kronor

En pojke utsattes för våldtäkt mot barn av sin pappa vid tre tillfällen genom att pappan utförde oralt samlag på honom. Pojken utsattes även för grovt sexuellt övergrepp mot barn vid upprepade tillfällen, i huvudsak genom att pappan onanerade på pojken eller förmådde pojken att onanera åt honom. Pappan skildrade övergreppen i pornografisk bild och film. Pojken var vid övergreppen mellan knappt tre till dryga nio år. Tingsrätten dömde pappan för brotten och att betala ett medgivet skadestånd till pojken med ett belopp för vardera brott. Efter en sammanvägd bedömning av brottsligheten lämnade Brottsoffermyndigheten ersättning med 300 000 kronor för kränkning. Ärende 5498/2020

237

350 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tre och ett halvt år för ett fall av grov våldtäkt mot barn, ett tiotal våldtäkter mot barn, ett tiotal sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott av en man som han var släkt med. Pojken var vid övergreppen mellan drygt 11 och 15 år. Övergreppen bestod bland annat av att mannen genomförde orala och anala samlag med pojken. Vid ett tillfälle var pojken under en del av gärningen bakbunden till händer och fötter och gärningen filmades. Mannen dömdes för brotten och att betala skadestånd till pojken med 250 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att pojken hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut. Myndigheten gjorde, liksom domstolen, en sammanvägd bedömning av brottsligheten och anförde att hänsyn ska tas till hur många övergrepp barnet blivit utsatt för, under hur lång tidsperiod samt övergreppens innehåll. Enligt myndigheten ska sammanvägningen ge ett rimligt resultat och inte få som konsekvens att barnet till synes inte får någon ersättning alls för de sista övergreppen. Brottsoffermyndigheten fann att skälig ersättning för den samlade brottsligheten är 350 000 kronor. Ärende 6881/2020

238

400 000 kronor

En 14-årig pojke utsattes vid flera tillfällen för grov våldtäkt mot barn av en man som var hans fotbollstränare. De sexuella handlingarna pågick under cirka ett år och bestod framför allt i orala och anala samlag. Tingsrätten dömde mannen för brotten, som bedömdes som grova med hänsyn till att det varit fråga om upprepade systematiska övergrepp som pågått under en längre tid, att mannen hotat med att sprida en film föreställande deras sexuella aktiviteter om pojken inte accepterade att delta i sexuella aktiviteter med honom framöver, samt att mannen i egenskap av fotbollstränare för pojken utnyttjat sin ställning och missbrukat ett särskilt förtroende. Mannen dömdes att betala skadestånd för kränkning med 400 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7609/2017

239

500 000 kronor

En flicka utsattes under drygt två års tid av sin styvpappa för upprepade fall av grov våldtäkt mot barn och vid ett tillfälle försök till sådant brott. Flickan var vid tiden för brotten fem till sju år. Övergreppen bestod framför allt i vaginala samlag. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till flickan med 500 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen beaktade hovrätten att flickan saknat förmåga att värja sig samt den oro och otrygghet som mannens återkommande angrepp måste ha inneburit för henne. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 9635/2017

240

600 000 kronor

En flicka utsattes för grova sexualbrott av en man under drygt två års tid när hon var 11–13 år. Vid i vart fall 37 tillfällen tvingade mannen med våld till sig vaginala samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag. Våldet bestod i att mannen höll fast flickan, tilldelade henne slag mot huvudet och kroppen, tryckte ner henne och tog strypgrepp på henne varvid hon vid vissa tillfällen fick andningssvårigheter. Vid ett stort antal tillfällen utsatte han henne även för andra sexuella handlingar som bestod i att han ställde sig bakom flickan, höll fast henne och med kläder emellan gjorde samlagsrörelser med sitt underliv mot hennes rumpa och underliv. Han ofredade henne också vid ett stort antal tillfällen genom att beröra henne sexuellt på benen, brösten, rumpan och underlivet, samt göra uttalanden som var ägnade att kränka hennes sexuella integritet. Utöver detta utsatte mannen flickan för våld vid två tillfällen i syfte att hindra henne från att polisanmäla övergreppen. Vid ett tillfälle hotade han henne genom att uttala att han skulle skära huvudet av hennes katt, varefter han gick ut i köket och slipade en kniv. Tingsrätten dömde mannen för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, övergrepp i rättssak samt olaga hot. Våldtäkterna och de sexuella övergreppen mot flickan bedömdes som grova brott på grund av att mannen använt våld, att samlagen varit oskyddade och inneburit en risk för att flickan skulle bli gravid, samt att han utfört gärningarna på ett systematiskt sätt och trots att han insett att flickan mådde så dåligt på grund av övergreppen att hon övervägde att ta sitt liv. Mannen dömdes även att betala ett medgivet skadestånd till flickan. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med samma belopp som domstolen dömt ut, vilket var 600 000 kronor. Ärende 673/2019

600 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tre år och fyra månader för grov våldtäkt mot barn vid ett flertal tillfällen, minst tjugo gånger. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, där även starkt förnedrande inslag förekom. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var nio år och utövades återkommande och systematiskt i stor omfattning under brottstiden.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till pojken med  500 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 600 000 kronor med följande motivering.

Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler. Enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen ska ersättningen för kränkning bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Övergrepp som upprepas eller sker under en längre tidsrymd anses typiskt sett innebära svårare kränkningar av den personliga integriteten än om motsvarande övergrepp sker vid endast ett tillfälle (prop. 2000/01:68 s. 52 och s. 74). Om en person utsätts för upprepade brottsliga handlingar av likartat slag eller som sker i ett sammanhang ska en helhetsbedömning av den samlade kränkningen göras och inte genom att ersättning bestäms avseende varje brott för sig (”Kränkningsbestämningen” NJA 2018 s. 1083).

I vare sig skadeståndslagen eller brottsskadelagen finns någon beloppsbegränsning avseende kränkningsersättning (till skillnad mot brottsskadeersättning för person-, sak- och ren förmögenhetsskada).

Pojken har utsatts för grova våldtäkter mot barn av sin pappa vid ett flertal tillfällen, minst tjugo gånger. Övergreppen har varit omfattande till antalet och utövats systematiskt under drygt tre år av den enda vuxna personen som fanns i hemmet, en person som han ska kunna känna förtroende för. En del av övergreppen har dessutom varit förenade med synnerligen förnedrande och kränkande inslag. N.N. har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där han inte har haft någon möjlighet att undgå övergreppen. Brottsoffermyndigheten finner att den brottslighet som pojken utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 600 000 kronor.

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 2968/2022

800 000 kronor

En mycket ung flicka utsattes av en närstående man, under en period om cirka ett år och sju månader, för   

- 49 fall av grov våldtäkt mot barn,

- 153 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn,

- ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn,

- 24 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering,

- 16 fall av sexuellt ofredande samt

- grovt barnpornografibrott.

Samtliga övergrepp dokumenterades på foto eller film och bestod bl.a. av oral, vaginal och anal penetration.

Mannen dömdes för brotten och att betala skadestånd till flickan med 600 000 kronor för kränkning.

Domstolen anförde i domskälen bl.a. följande. Brottsligheten har skett återkommande och systematiskt. Flickan, som är mycket ung och ännu inte kunnat prata ordentligt, har befunnit sig i en skyddslös situation där hon inte haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen eller berätta om dem för andra personer i sin omgivning. Det har varit fråga om ett mycket stort antal gärningar, i vissa fall har det varit fråga om flera gärningar samma dag och man kan dra slutsatsen att gärningarna hållit på länge då man av filmerna och fotografierna kan se att flickan och mannen hunnit byta miljö och kläder. Därtill att merparten av gärningarna ägt rum i flickans hem; en plats där hon har att känna sig trygg och av en person som är henne närstående.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 2968/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Läs referat för ärende 2968/2022

Flickan har vid en mycket låg ålder, av en till henne närstående person, blivit utsatt för bl.a. upprepade grova våldtäkter som pågått under knappt två års tid. Brottsoffermyndigheten finner att brottsligheten som hon utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 800 000 kronor. Myndigheten har vid bestämmandet av ersättningens storlek särskilt beaktat att det rör sig om ett mycket stort antal övergrepp som skett under lång tidsperiod mot ett mycket litet barn som, i förhållande till gärningspersonen, varit helt skyddslös med oförmåga att värja sig mot att bli utsatt. Dessutom dokumenterades övergreppen varefter materialet i stora delar spreds på internet.

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 4948/2022

1 000 000 kronor

En pojke utsattes under en period om dryga fyra år för grov våldtäkt mot barn vid ett stort antal tillfällen av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, ofta med starkt förnedrande inslag. Vid flera av övergreppen förgrep sig pappan samtidigt på ett syskon till pojken, vilket pappan också dokumenterade på film. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var tio år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under drygt fyra års tid.

Pappan utsatte även pojken för grov fridskränkning under en period om två år. Den grova fridskränkningen bestod i ständigt återkommande fall av misshandel och ett olaga tvång. Våldet innefattade bl.a. slag, sparkar, skallningar, hårdragningar med kraftigt håravfall, upprepat våld mot könsdelar och ögon, stick med tillhygge och kraftig böjning av fingrar. Det olaga tvånget bestod i en mycket skändlig handling.

Hovrätten dömde pappan för grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott och grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 700 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 2968/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Läs referat för ärende 2968/2022

Pojken har utsatts för upprepade grova våldtäkter mot barn av sin pappa under drygt fyra års tid. Övergreppen har varit mycket omfattande till antalet och utövats systematiskt under en stor del av hans uppväxt av den enda vuxna personen som fanns i hemmet, en person som han ska kunna känna förtroende för. De har dessutom varit förenade med synnerligen förnedrande och kränkande inslag. Pojken har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där han inte har haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen. Han har vidare, under samma brottstid, utsatts för grov fridskränkning som bestått i ett stort antal brott som skett med hög frekvens samt en särskilt skändlig handling. Brottsoffermyndigheten finner att brottsligheten som pojken utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 1 000 000 kronor.  

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 5276/2022

1 000 000 kronor

1 000 000 kronor

En pojke utsattes under en period om två år för grov våldtäkt mot barn vid ett stort antal tillfällen av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, ofta med starkt förnedrande inslag. Vid flera av övergreppen förgrep sig pappan samtidigt på ett syskon till pojken, vilket pappan också dokumenterade på film. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var femton år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under två års tid.

Pappan utsatte även pojken för grov fridskränkning under i stort sett samma tidsperiod. Den grova fridskränkningen bestod i ständigt återkommande fall av misshandel. Våldet innefattade bl.a. slag med eller utan tillhyggen, hårdragningar med kraftigt håravfall, upprepat våld mot könsdelar, stick samt skärning med tillhygge, kraftig böjning av fingrar samt nedtryckning av fingrar i pojkens svalg.

Hovrätten dömde pappan för grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott och grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 1 000 000 kronor för kränkning (yrkat och vitsordat belopp).

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 2968/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Läs referat för ärende 2968/2022

Pojken har utsatts för upprepade grova våldtäkter mot barn av sin pappa under två års tid. Övergreppen har varit mycket omfattande till antalet och utövats systematiskt av den enda vuxna personen som fanns i hemmet, en person som han ska kunna känna förtroende för. De har dessutom varit förenade med synnerligen förnedrande och kränkande inslag. Pojken har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där han inte har haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen. Han har vidare, under samma brottstid, utsatts för grov fridskränkning som bestått i ett stort antal brott som skett med hög frekvens. Brottsoffermyndigheten finner att brottsligheten som pojken utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 1 000 000 kronor.  

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 4844/2022

1 200 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tolv år för ett oöverskådligt antal fall av grov våldtäkt mot barn, två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering samt ett fall av grovt barnpornografibrott av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, där även starkt förnedrande inslag förekom. I vart fall ett av övergreppen filmades av pappan. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var sex år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under större delen av hans uppväxt och upphörde först när han var arton år och flyttade hemifrån.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till pojken med 715 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 2968/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Läs referat för ärende 2968/2022

Pojken har utsatts för upprepade grova våldtäkter mot barn av sin pappa under tolv års tid. Övergreppen har varit mycket omfattande till antalet och utövats systematiskt under i princip hela hans uppväxt av den enda vuxna personen som fanns i hemmet, en person som han ska kunna känna förtroende för. En del av övergreppen har dessutom varit förenade med synnerligen förnedrande och kränkande inslag. Pojken har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där han inte har haft någon möjlighet att undgå övergreppen. Brottsoffermyndigheten finner att den brottslighet som pojken utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 1 200 000 kronor.

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 1655/2022

Sexuellt utnyttjande av barn

Vid bedömningen av rätten till ersättning och dess nivå vid sexuellt utnyttjande av barn beaktar Brottsoffermyndigheten bland annat skillnaden i ålder och mognad mellan barnet och gärningspersonen, deras relation, barnets ålder och graden av ömsesidighet. I rättsfallet NJA 2013 s. 569 fann Högsta domstolen att omständigheterna var sådana att en 13-årig flicka inte hade rätt till skadestånd för kränkning vid brottet sexuellt utnyttjande av barn, som hon utsatts för av två 15-åriga pojkar. Domstolen beaktade vid sin bedömning att de sexuella handlingarna varit frivilliga och ömsesidiga samt att åldersskillnaden mellan pojkarna och flickan var förhållandevis ringa.

241

Ingen ersättning

En flicka, 13 år och sju månader, utnyttjades sexuellt av en två år äldre pojke som genomförde sexuella handlingar jämförbara med samlag med henne. Samvaron var frivillig och ömsesidig. Hovrätten dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn men ogillade flickans yrkande om skadestånd för kränkning. I skadeståndsdelen anförde hovrätten att åldersskillnaden mellan pojken och flickan varit förhållandevis ringa och det saknades enligt domstolen anledning att anta att skillnaden i mognad varit särskilt påtaglig. Flickan ansågs därmed inte ha haft sådana särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet gentemot pojken att kränkningarna skulle anses allvarliga. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning och avslog hennes ansökan om brottsskadeersättning. Ärende 2464/2018

242

25 000 kronor

En 13-årig flicka utnyttjades sexuellt av en pojke som var cirka 16 och ett halvt år. De hade känt varandra i tre månader. Pojken genomförde två anala samlag med flickan med en veckas mellanrum. Händelserna var inte föremål för någon planering och det var pojken som tog initiativ till samlagen. Det var också han som föreslog att de skulle ha anala samlag, men annat framkom inte än att det skett frivilligt från båda parter. Tingsrätten dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn och att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5187/2017

243

25 000 kronor

En 14-årig flicka utnyttjades sexuellt av en 21-årig man som genomförde ett samlag med henne. Hovrätten dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn och att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av brottets straffvärde beaktade hovrätten bland annat den relativt stora åldersskillnaden mellan flickan och mannen. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 9343/2018

244

50 000 kronor

En flicka som var 13 år och nio månader utnyttjades av en 15-årig pojke som genomförde ett samlag med henne. Hovrätten dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn och att betala skadestånd för kränkning med 50 000 kronor. Hovrätten anförde i sina domskäl att flickan inte varit särskilt nära åldern för sexuellt självbestämmande, att det inte förelegat någon känslomässig relation mellan parterna samt att pojken utövat otillbörlig påverkan mot henne genom att han utfäst betalning för samlaget och filmat samlaget i hemlighet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 4810/2017

Sexuellt övergrepp mot barn

245

20 000 kronor

En flicka utsattes för sexuellt övergrepp av en man vid ett tillfälle när hon var elva eller tolv år. Brottet bestod i att mannen berörde hennes könsorgan utanpå och innanför trosorna. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 4812/2018

246

20 000 kronor

En tioårig flicka utsattes för sexuellt övergrepp av en man. Mannen förmådde henne att beröra hans könsorgan och onanera åt honom. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4340/2016

247

30 000 kronor

En nioårig pojke utsattes för sexualbrott vid två tillfällen av en ung man genom att denne berörde pojkens könsorgan och onanerade på honom. Mannen dömdes för sexuellt övergrepp mot barn och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Pojken fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 12117/2014

248

30 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes för brott av en man som hon kom i kontakt med via internet. Mannen förmådde henne att ta bilder på sig själv när hon penetrerade sitt kön och anus med fingrarna och sedan skicka bilderna till honom. Han fick henne även att utföra och medverka i sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sitt nakna kön, sitt ena nakna bröst, sin nakna stjärt och anus, och därefter skicka över bilderna till honom. Han skrev även sexuella ord och meningar med sexuell innebörd till henne. Hovrätten dömde mannen för sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till sådant brott, barnpornografibrott samt sexuellt ofredande. Han dömdes även att betala skadestånd med ett medgivet belopp för kränkning. Flickan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp som det utdömda, vilket var 30 000 kronor. Ärende 10470/2017

249

50 000 kronor

En åttaårig flicka utsattes för sexuellt övergrepp mot barn av en man. Brottet bestod i att mannen vid fyra till fem tillfällen berörde flickan sexuellt genom att stoppa sin ena hand innanför hennes kläder och sedan fingra och smeka hennes nakna underliv. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7534/2016

250

75 000 kronor

En ettårig flicka utsattes för brott av sin pappa genom att han placerade sitt könsorgan mot hennes nakna underliv/skinkor samtidigt som han filmade övergreppet. Mannen dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott samt att betala skadestånd med 75 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4683/2018

251

75 000 kronor

En tioårig flicka utsattes för sexualbrott av en man som hennes mamma hade ett förhållande med. Brottsligheten skedde vid tio tillfällen under cirka ett halvårs tid genom att mannen berörde flickans könsorgan med sina händer. Mannen dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn och att betala skadestånd till flickan med 75 000 kronor. Flickan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 10730/2015

252

100 000 kronor

En sjuårig pojke utsattes för flera fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn av en man under cirka två och ett halvt års tid. Övergreppen bestod i att mannen berörde pojkens penis vid ett stort antal tillfällen. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd med 100 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 989/2019

Utnyttjande av barn för sexuell posering

253

Ingen ersättning

En 14-årig flicka kom i kontakt med en man via internet. Han försökte förmå henne att ta en bild av sig själv när hon var lättklädd och därefter skicka bilden till honom. Flickan tog dock aldrig någon bild. Tingsrätten dömde mannen för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att flickan inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med följande motivering. För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Gärningspersonen gick med på att betala det utdömda beloppet för kränkning. Det innebär att domstolen inte har prövat om flickan har utsatts för en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten måste däremot alltid göra en egen bedömning av om ersättning för kränkning kan lämnas. Även om situationen varit obehaglig för flickan anser myndigheten inte att hon i skadeståndsrättslig mening varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas. Ärende 5189/2017

254

5 000 kronor

En tioårig flicka förmåddes att posera sexuellt via internet. En man fick henne att filma när hon klädde av sig samt att skicka filmen i realtid till mannen över internet. Inledningsvis klädde hon av sig så att hon stod iförd enbart bikini. Därefter förmåddes hon att ta av sig överdelen och blotta sina bröst. Tingsrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda, vilket var 5 000 kronor. Ärende 5431/2019

255

10 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes av en man att vid i vart fall två tillfällen posera via webbkamera när hon onanerade. Mannen gjorde även uttalanden av sexuell innebörd. Hovrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2841/2016

256

20 000 kronor

En tolvårig flicka förmåddes under cirka tre veckors tid att skicka flera bilder på sig själv av sexuell karaktär till en man, bland annat ett foto där flickan penetrerade sig själv med fingrarna. Tingsrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2686/2016

257

25 000 kronor

En 15-årig flicka utsattes för brott av en man som hon kommit i kontakt med via internet. Mannen förmådde henne vid åtta tillfällen under en dryg månads tid att visa sig lättklädd och naken framför en webbkamera. Vid fyra av dessa tillfällen förmådde han henne även att onanera. Mannen ofredade henne också sexuellt genom att skicka meddelanden av sexuell karaktär till henne samt skicka bilder på sig själv i kalsonger. Hovrätten dömde mannen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning, varav 20 000 kronor för poseringsbrotten och 5 000 kronor för det sexuella ofredandet. Av hovrättens domskäl framgick att kontakten mellan mannen och flickan varit mycket intensiv och att mannen hotat att sprida bilder på flickan när hon velat dra sig ur och inte ha mer kontakt. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 7004/2017

258

25 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes vid upprepade tillfällen under cirka ett och ett halvt års tid att skicka bilder av sin nakna eller lättklädda kropp och sitt nakna underliv till en man. Hovrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktades att det varit fråga om ett stort antal brott. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9421/2018

259

50 000 kronor

En 15-årig flicka förmåddes av en man att utföra sexuell posering via internet vid upprepade tillfällen under drygt två månaders tid. Mannen förmådde flickan att vid ett stort antal tillfällen onanera framför en webbkamera samt vid ett flertal tillfällen föra upp olika föremål såsom nässpray och deodoranter i underlivet. Han försökte även förmå henne att onanera samt ha samlag framför webbkameran. Mannen dömdes för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till sådant brott och sexuellt ofredande samt att betala skadestånd för kränkning med 50 000 kronor. Tingsrätten anförde i skadeståndsdelen att flickan vid den i åtalet aktuella tidpunkten var nyss fyllda 15 år och att det närmast var en sinkadus att gärningarna blev att bedöma som poseringsbrott och inte grova sexuella övergrepp mot barn. Domen fastställdes av hovrätten. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda. Ärende 158/2018

80 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes under en period om cirka sex månader för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt förtal.

Poseringsbrottet bestod av att en person vid ett flertal tillfällen via ett Snapchatkonto hotade att misshandla och våldta flickans kamrater om hon inte spelade in en film där hon genomförde sexuella handlingar med en hund. För att understryka hotens allvar och personens kännedom om flickan angav denne kamraterna vid namn. Till följd av hoten kände sig flickan tvingad att göra en inspelning vilket resulterade i tre filmer med familjens hund som hon skickade till det aktuella kontot. På filmerna visas flickans ansikte och nakna kropp tillsammans med hunden i sexuella situationer.                                     

Det grova förtalet bestod av att filmerna därefter spreds av okända personer till elever på flickans skola samt till andra personer i staden där hon bodde. Filmerna fanns tillgängliga under i vart fall tre månader.

Någon gärningsperson har inte gått att binda till brotten.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med totalt 160 000 kronor för den samlade brottsligheten hon utsatts för. Av beloppet är 80 000 kronor hänförligt till poseringsbrottet och 80 000 kronor till det grova förtalet.

Brottsoffermyndigheten konstaterade att gärningspersonen inte hade deltagit under den del av händelseförloppet som innehåller det agerande av flickan som kan kvalificera handlingen som sexuell. Vid sådant förhållande, och mot bakgrund av Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 2018 s. 1103, fann myndigheten att flickan inte har varit utsatt för sexuellt övergrepp mot barn. Däremot för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Mot bakgrund av de sexuella handlingarnas art har brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. Brottet är därmed att bedöma som grovt. Förtalsbrottet bedömdes som grovt med hänsyn till materialets innehåll.

Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningsnivåerna för kränkning utifrån följande motivering.

I detta fall har flickan utsatts för två separata brott vid olika tidpunkter. Det är vidare oklart om det är samma gärningsperson/personer som ligger bakom båda brotten. Brottsoffermyndigheten finner därmed att ersättningen för kränkning ska bestämmas för vart och ett av de brott som flickan utsatts för och att någon sammanvägd bedömning av kränkningsersättningens storlek inte ska göras.

För den allvarliga kränkning som flickan utsatts för med anledning av brottet grovt utnyttjande av barn för sexuell posering har hon rätt till ersättning med 80 000 kronor. Vid bestämmandet av ersättningens storlek har särskilt beaktats flickans låga ålder samt att hon förmåtts att genomföra sexuella handlingar med ett djur.

När det gäller det grova förtalet bestämmer Brottsoffermyndigheten ersättningen för kränkning till 80 000 kronor. Som försvårande omständigheter har beaktats att spridningen av filmerna skett på ett sådant sätt att flickan med lätthet kunnat identifieras, hennes låga ålder, att spridningen skett bland annat i hennes skolmiljö samt det spridda materialets karaktär.

Ärende 1062/2021

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

260

Ingen ersättning

En 15-årig flicka satt i en taxibil när den manlige chauffören försökte köpa sexuella tjänster av henne. Tingsrätten dömde mannen för försök till köp av sexuell handling av barn och att betala ett vitsordat skadestånd till flickan för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att hon inte hade utsatts för en sådan allvarlig kränkning att hon hade rätt till ersättning. Ärende 2121/2012

261

10 000 kronor

En 15-årig flicka tvingades mot ersättning att tåla sexuella handlingar av en man. Handlingarna bestod i att mannen förmådde flickan att visa brösten varefter han vidrörde dem, pussade henne på kroppen samt drog en hand över hennes underliv flera gånger. Tingsrätten dömde mannen för den då gällande rubriceringen köp av sexuell handling av barn och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 373/2018

Sexuellt ofredande

262

Ingen ersättning

En 14-årig flicka ofredades sexuellt av en man som berörde hennes stjärt. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade yrkandet om ersättning för kränkning med motiveringen att gärningen inte inneburit en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Vid bedömningen beaktade domstolen att mannen inte sagt något av sexuell karaktär, att beröringen varit tämligen kortvarig och utanpå flickans kläder, att mannen inte hållit fast henne och att hon inte befunnit sig i någon utsatt situation. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning. Ärende 660/2018

263

Ingen ersättning

En okänd person skickade meddelanden av sexuell natur från en elvaårig flickas Snapchatkonto. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten fann inte att gärningen utgjort en så allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 2751/2019

264

5 000 kronor

En 16-årig flicka ofredades sexuellt av sin mammas sambo genom att han skickade sms och meddelanden via Facebook med sexuellt innehåll. Mannen godkände ett utfärdat strafföreläggande. Flickan fick brottsskadeersättning med 5 000 kronor för kränkning. Ärende 10646/2015

265

5 000 kronor

En sexårig pojke ofredades sexuellt av en man genom att denne tog på pojkens könsorgan utanpå byxorna. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till pojken med 5 000 kronor för kränkning. Pojken fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 568/2016

266

7 000 kronor

En 13-årig flicka ofredades sexuellt av en man genom att han blottade sig för flickan och ställde frågor av sexuell karaktär till henne. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning för kränkning med 7 000 kronor. Ärende 2487/2016

267

10 000 kronor

En 13-årig flicka ofredades sexuellt av en man under en bussfärd. Mannen som satt på sätet bredvid henne tog henne på låret och mellan benen och på könsorganet utanpå hennes kläder. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11716/2017

268

10 000 kronor

En 16-årig flicka ofredades sexuellt av en man. Han skickade ett tjugotal sms med sexuella anspelningar till hennes mobiltelefon samt filmsekvenser och fotografier med sexuellt innehåll. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det beloppet. Ärende 3133/2013

269

20 000 kronor

En sjuårig flicka ofredades sexuellt av sin pappa genom att han vid några tillfällen under en helg förde in sin hand innanför hennes trosor och berörde henne på rumpan, rörde henne på armarna och överkroppen samt lade sitt ben över henne några gånger. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 9474/2018

270

30 000 kronor

En tolvårig flicka ofredades sexuellt av en man vid fyra tillfällen. Mannen tog på flickans bröst, rumpa och underliv. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Flickan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10437/2018

271

50 000 kronor

En flicka som var 10–12 år ofredades vid flera tillfällen under två år och åtta månaders tid av en äldre man som stod henne nära. Vid ett tiotal tillfällen kysste mannen flickan. Vid minst fem tillfällen försökte han förmå henne att beröra hans blottade penis genom att han tog tag i hennes hand och förde den mot sin penis varvid flickan vid i vart fall ett tillfälle berörde den. Vid i vart fall ett tillfälle vidrörde mannen flickans underliv. Vid ett tiotal tillfällen spelade mannen och flickan klädpoker tills någon av dem klätt av sig naken. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt ofredande och att betala skadestånd till flickan med 50 000 kronor för kränkning. Flickan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 11585/2014

Barnpornografibrott

Barnpornografibrottet är placerat i 16 kap. brottsbalken om brott mot allmän ordning och är därmed inte ett sexualbrott i brottsbalkens mening, även om kopplingen till sexualbrott mot barn är tydlig. Brottet har dubbla skyddsobjekt och syftar till att skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från att kränkas.1

Barn som avbildas i barnpornografiskt material kan ha rätt till skadestånd för den kränkning brottet inneburit. Enbart innehav av sådant material anses dock i regel inte grunda rätt till skadestånd.2 Den som skildrar ett barn i pornografisk bild gör sig ofta inte bara skyldig till barnpornografibrott utan också till ett sexualbrott enligt 6 kap. brottsbalken. Som exempel kan nämnas sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Enligt Brottsoffermyndighetens uppfattning bör ersättning för kränkning i en sådan situation lämnas enbart för sexualbrottet, under förutsättning att sexualbrottet och barnpornografibrottet utgör samma gärning. Oavsett om den straffbara handlingen faller in under ett eller två straffstadganden i brottsbalken är kränkningen för det enskilda barnet ändock densamma.

Nedan redovisas ett ärende där brottsskadeersättning lämnats för barnpornografibrott. Värt att notera är att gärningen begicks innan lagstiftningen om kränkande fotografering infördes.

  1. SOU 2007:54 s. 153.
  2. A.a. s. 330 f.
272

15 000 kronor

En man filmade vid ett antal tillfällen en flicka med dold kamera i ett badrum när hon var naken, och skildrade henne därvid i pornografisk bild. Flickan var 8–12 år under den aktuella perioden. Tingsrätten dömde mannen för barnpornografibrott och att betala skadestånd till flickan med 15 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5575/2014