Brottsskadeersättning till barn som bevittnat brott

Ett barn som har bevittnat, det vill säga sett eller hört, ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i förhållande till en närstående person har rätt till brottsskadeersättning (9 § brottsskadelagen). Lagstiftaren har ansett att staten har ett särskilt ersättningsansvar för barn som bevittnat allvarliga brott mot en närstående. Det är en helt separat form av brottskadeersättning som inte motsvaras av någon rätt till skadestånd eller försäkringsersättning.

Det som framför allt avses är att barnet bevittnar våld och hot i en nära relation, till exempel när ena föräldern blir slagen av den andra föräldern. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att det av dokumentationen i ärendet, till exempel dom eller polisutredning, framgår att barnet har sett eller hört den brottsliga gärningen. Brottsoffermyndigheten har lämnat brottsskadeersättning av detta slag med belopp mellan 5 000 och 60 000 kronor.

I juni 2019 presenterade en statlig utredning ett förslag om en ny straffbestämmelse i brottsbalken – barnfridsbrott (SOU 2019:32). Förslaget innebär ett särskilt straffansvar för den som utsätter ett barn för att bevittna en brottslig gärning som begås mot en närstående person och gärningen är ägnad att skada tryggheten eller tilliten hos barnet i förhållande till någon av dessa personer. Lagförslaget är i skrivande stund fortfarande under beredning, men om det genomförs kommer barn som bevittnar brott mellan närstående anses ha varit utsatta för ett brott och därmed ha status som målsägande. Barnet kommer i så fall att ges en självständig rätt till skadestånd och brottsskadeersättning.

 

Uppdaterad information från och med den 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. När det gäller barn som bevittnat brott mot närstående finns det därför idag två olika regelverk för brottsskadeersättning som gäller beroende på när brottet har skett.