Beloppsgränser och ränta

I 14 § brottsskadelagen anges vissa beloppsgränser för utbetalning av brottsskadeersättning. Brottsskadeersättning för personskada som lämnas i form av engångsbelopp betalas med maximalt 20 gånger det prisbasbelopp som gäller det året när ersättningen bestäms. Ersättning som lämnas i form av livränta betalas för varje år med högst tre gånger det prisbasbelopp som gäller då livräntan bestäms. Livräntan värdesäkras enligt lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor.

Vid sakskada och ren förmögenhetsskada är beloppsgränsen 10 prisbasbelopp. För brottsskadeersättning för kränkning finns ingen beloppsgräns.

Det förekommer att en sökande som fått skadestånd plus ränta utdömt i domstol begär brottsskadeersättning även för räntan. Brottsskadeersättning för upplupen ränta kan dock inte lämnas eftersom bestämmelserna i räntelagen inte är tillämpliga på ersättning enligt brottsskadelagen.