Tillgreppsbrott mot person

Stöld i bostad

I rättsfallet NJA 2011 s. 3 prövade Högsta domstolen rätten till kränkningsersättning vid bostadsinbrott då bostadsinnehavaren inte varit hemma. Domstolen konstaterade att ersättning kan lämnas om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår han lämnat efter sig, graden av intrång i hemmet och omständigheterna i övrigt innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar rättsläget efter domen kan inte alla bostadsinbrott grunda rätt till kränkningsersättning. Det krävs någon särskild omständighet som avviker från vad som normalt inträffar vid inbrott i hemmet. När det gäller inbrott i bostad när personen är hemma lämnas ersättning normalt om denne konfronterats med inbrottstjuven eller i övrigt varit medveten om dennes närvaro.

297

Ingen ersättning

Ett inbrott skedde i en mans bostad då han inte var hemma. En eller flera personer bröt upp ytterdörren och stal egendom. Förutom den skadade dörren upptäckte mannen skador i ett rum. Flera väggar och fönsterfodret hade huggmärken efter en kofot. Tapeten och en transformator var skadad. Det fanns också en större reva i en skinnklädd stol och persiennen var söndertrasad. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten hänvisade till Högsta domstolens dom och gav inte mannen någon ersättning för kränkning. Ärende 994/2011

298

Ingen ersättning

En kvinna var hemma i bostaden när hon hörde att ytterdörren öppnades och stängdes. Hon gick till hallen och såg att dörren stod öppen. När hon kom ut såg hon två män som sprang från platsen. Hon upptäckte sedan att hennes handväska var borta. Hon förstod att männen hade varit inne i bostaden och tagit väskan. Ingen person kunde bindas till brottsligheten. Brottsoffermyndigheten beslutade att inte lämna ersättning till kvinnan för kränkning. Hon var visserligen hemma när brottet begicks, men var inte medveten om gärningspersonernas närvaro utan upptäckte först senare att hon hade varit utsatt för en stöld. Hon hade därför inte rätt till ersättning för kränkning. Ärende 55/2011

299

Ingen ersättning

En äldre kvinna blev uppringd av en man som påstod att han skulle hjälpa henne med hennes TV. Han kom senare till hennes lägenhet iklädd arbetskläder och blev insläppt. När mannen hade gått upptäckte kvinnan att pengar och smycken var borta. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan inte hade rätt till någon ersättning för kränkning med följande motivering. För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar rättsläget krävs, för att kränkningsersättning ska kunna lämnas vid stöld i bostaden, att gärningen innefattat ett brott som i sig inneburit en allvarlig kränkning av brottsoffrets person, frihet eller frid. I detta fall har gärningspersonen på ett förslaget och högst klandervärt sätt lurat sig in i kvinnans bostad och bestulit henne. Myndigheten anser dock inte att hon i skadeståndsrättslig mening har utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas. Ärende 8526/2017

300

5 000 kronor

När en kvinna inte var hemma tog sig någon olovligen in i hennes villabostad. Ett fönster till altandörren hade brutits upp och krossats. Blodspår fanns på insidan av altandörrkarmen och på en gardinlängd som hängde innanför dörren. Hela villan hade genomsökts och två låsta dörrar brutits upp. Det rådde stor oreda i sovrummet med papper och kartonger som dragits ut ur lådor och garderober. Gods hade skadats och i stort sett all egendom av värde hade stulits. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten hänvisade till Högsta domstolens dom och fann att kvinnan hade utsatts för en allvarlig kränkning av sin personliga integritet. Hon fick ersättning med 5 000 kronor. Ärende 11798/2010

301

5 000 kronor

En kvinna låg och sov när tre personer bröt sig in i bostaden. Hon vaknade och såg en av personerna i sovrummet och två vid dörröppningen mot vardagsrummet. Hon skrek åt dem varvid de snabbt lämnade lägenheten via balkongdörren. Gärningspersonerna förblev okända. Brottsoffermyndigheten ansåg att kvinnan utsatts för en allvarlig kränkning och lämnade ersättning med 5 000 kronor. Ärende 857/2020

302

5 000 kronor

En man vaknade av att någon intensivt ringde på ytterdörren. Han kunde se att en person stod utanför. Han bestämde sig för att inte öppna och gick och lade sig igen. Efter några minuter började det knaka i ytterdörren och mannen kunde se att någon bröt på den. Han hämtade en kökskniv och öppnade dörren. Utanför stod en man med ett kugghjul i handen. Tingsrätten dömde gärningspersonen för försök till grov stöld och att betala skadestånd till mannen med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 1021/2011

5 000 kronor

En kvinna var på besök hos en väninna. På natten när de båda låg och sov på övervåningen bröt sig en man in i bostaden. Båda kvinnorna konfronterades med mannen. Innan han lämnade bostaden tillgrep han egendom tillhörande bostadsinnehavaren och nycklar som tillhörde den besökande kvinnan.

Tingsrätten dömde mannen för grov stöld och att betala skadestånd för kränkning till bostadsinnehavaren. Vad gäller kvinnan som varit på besök dömdes mannen för egenmäktigt förfarande, eftersom nycklarna han tagit inte representerade något förmögenhetsvärde.

Tingsrätten ogillade kvinnans yrkande om ersättning för kränkning med hänvisning till att förmögenhetsbrott normalt inte grundar rätt till ersättning, om brottet inte samtidigt innefattar ett sådant brott som utgör en kränkning av den personliga integriteten. Enligt tingsrätten var det i aktuellt fall inte fråga om någon annat brott mot kvinnan. Hon tillerkändes därför inget skadestånd för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Brottet egenmäktigt förfarande är ett sådant egendomsbrott som i regel inte grundar rätt till ersättning för kränkning. Av rättspraxis (se bland annat ”Takläggaren” NJA 2019 sidan 607) framgår dock att om den brottsliga gärningen har innefattat ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära så kan avsteg från den nämnda huvudregeln göras.

Brottsoffermyndigheten anser att de omständigheterna att gärningspersonen nattetid bröt sig in i en bostad där kvinnan befann sig och att han även konfronterades med henne, medför att gärningen har innefattat ett sådant angrepp på hennes frid som innebär att hon har utsatts för en allvarlig kränkning. Hon har därför rätt till ersättning med 5 000 kronor för kränkning.

Ärende 8894/2020

Fickstöld, väskryckning och andra tillgreppsbrott mot person

Brott som innebär ett angrepp på någons egendom ger normalt inte rätt till ersättning för kränkning. När det gäller grov stöld i form av fickstöld eller väskryckning kan ersättning lämnas om man samtidigt har utsatts för ett ofredande i form av ett fysiskt angrepp som inte varit av ringa karaktär. Hänsyn tas även till om brottet har riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet. Om offret inte var medveten om stölden när den ägde rum lämnas normalt ingen ersättning.

303

Ingen ersättning

En person stal en mobiltelefon och en tub hudkräm från en kvinnas jackficka. Hon upptäckte stölden och sprang efter tjuven, som slutligen stoppades av en ordningsvakt. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten beslutade att inte lämna brottsskadeersättning för kränkning med följande motivering. Enligt gällande skadeståndsrätt ger sådana brott som utgör ett angrepp på någons egendom i regel inte rätt till ersättning för kränkning. Undantag görs dock om brottet även innefattar ett sådant brott som utgör en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Så är till exempel fallet vid rån där ersättning lämnas för den kränkning som det innebär att utsättas för våld eller hot. När det gäller nu aktuellt brott kan ersättning för kränkning lämnas om man samtidigt har utsatts för ett ofredande i form av ett fysiskt angrepp som inte varit av endast ringa karaktär. Några omständigheter som medför att ersättning för kränkning kan lämnas finns dock inte i detta fall. Ärende 1484/2011

304

Ingen ersättning

En kvinna låg och sov på en bänk i en bussterminal när en man stal hennes mobiltelefon. Tingsrätten fann att gärningen inte kunde bedömas som en grov stöld eftersom kvinnan inte märkte när hon blev bestulen. Stölden hade också begåtts utan någon noggrannare planering. Mannen dömdes för stöld och att betala ett vitsordat skadestånd till kvinnan för kränkning. Brottsoffermyndigheten beslutade att inte bevilja henne brottsskadeersättning för kränkning med samma motivering som i det föregående referatet. Ärende 493/11

305

Ingen ersättning

En kvinna skulle kliva av en buss. En man hjälpte henne med hennes rullator. När hon kommit av bussen upptäckte hon att hennes handväska var borta. Hon hade haft den på rullatorn. Ingen person kunde bindas till brottet. Kvinnan fick ingen brottsskadeersättning för kränkning med samma motivering som i de föregående referaten. Ärende 1160/2013

306

5 000 kronor

En kvinna var ute och gick och passerade ett antal unga män när en av dem ryckte till sig hennes axelremsväska som hon bar över axeln. Till följd av rycket föll hon omkull och skadade ena armen. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 9631/2017

307

5 000 kronor

En man hade en halskedja på sig. Två män kom fram till honom varav en av dem ryckte av honom halskedjan. Mannen föll omkull och tillfogades också ett skrapmärke på halsen. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att mannen varit utsatt för en allvarlig kränkning och lämnade ersättning med 5 000 kronor. Ärende 6570/2017

308

5 000 kronor

En kvinna ledde sin cykel i en backe när en yngre man närmade sig henne bakifrån. Han knuffade henne och tog hennes ryggsäck som hon hade i cykelkorgen. Hon föll till marken och skadade sig. Ingen har kunnat bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 9782/2012

Personrån

Omständigheter som särskilt beaktas vid bedömningen av rätt till kränkningsersättning vid denna typ av brott är främst det våld eller hot som använts, men även under hur lång tid rånet har pågått. Schablonbeloppen uppgår till 7 000 kronor vid obeväpnade rånhot och 12 000 kronor vid rånhot med farliga vapen eller med föremål som för brottsoffret framstår som ett farligt vapen, till exempel vapenattrapper. Försvårande omständigheter i det enskilda fallet kan givetvis påverka beloppet i höjande riktning. Att ersättningarna ligger något högre än vid renodlade hot motiveras med det ytterligare kränkande moment det innebär att bli fråntagen personlig egendom i denna mycket utsatta situation.

309

7 000 kronor

En pojke rånades av en ung man som gjorde uttalanden med innebörd att han skulle skada honom om han inte överlämnade sina värdesaker. Pojken blev på så sätt tvingad att överlämna sin mobiltelefon och sin jacka. Tingsrätten dömde gärningspersonen för rån och att betala skadestånd till pojken med 7 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7284/2018

310

7 000 kronor

En man var på väg till arbetet när han rånades av tre män. En av männen sparkade honom på benet så att han ramlade omkull. Därefter tvingade männen honom att överlämna sin väska. Gärningspersonerna förblev okända. Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning med 7 000 kronor för kränkning. Ärende 11670/2019

311

7 000 kronor

En kvinna utsattes för ett rånförsök. En okänd gärningsperson försökte tvinga henne att ta ut pengar åt honom samt indikerade att han hade ett vapen innanför byxlinningen. Han kände även igenom hennes jackfickor. Någon gärningsperson kunde inte bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan ersättning med 7 000 kronor. Ärende 9815/2019

312

10 000 kronor

En ung man och hans kamrater utsattes för ett rånförsök. Två personer försökte avtvinga dem deras värdesaker med hjälp av en kniv. De fick dock inte med sig någon egendom. Tingsrätten dömde de två personerna för brottet och att solidariskt betala skadestånd till mannen med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 9154/2019

313

10 000 kronor

En kvinna utsattes för ett rånförsök. En man försökte rycka till sig hennes mobiltelefon som hon höll i handen och som en följd av det föll hon omkull och slog sig i höften. Mannen fortsatte att rycka i mobiltelefonen när kvinnan låg ner på marken och slet henne även upprepade gånger i håret. Han avbröt sitt handlande när andra personer ingrep. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9769/2019

314

12 000 kronor

En kvinna rånades av en man som riktade ett pistolliknande föremål mot henne och tvingade henne att överlämna sin laptop och mobiltelefon. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 12 000 kronor. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 10993/2019

315

12 000 kronor

En kvinna och hennes kamrat rånades av en man som riktade en kniv mot dem och tvingade dem att överlämna sina värdesaker. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten tillerkände kvinnan ersättning för kränkning med 12 000 kronor. Ärende 9242/2015

316

12 000 kronor

En kvinna angreps av två män som tilldelade henne en spark mot rumpan och två slag med öppen hand i ansiktet så att hon föll till marken. När hon låg ned fick hon motta två till tre sparkar mot överkroppen. Männen tillgrep kvinnans handväska och lämnade sedan platsen. Våldet medförde smärta, ömhet och blånader. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 12 000 kronor. Ärende 10154/2019

317

15 000 kronor

En ung man och en kamrat till honom rånades av en annan ung man som riktade en kniv mot dem. Därefter sökte han igenom deras kläder och beordrade dem att ge honom sina tillhörigheter. Rånaren skar även sönder deras jackor samt tvingade dem att följa med honom till en bankomat, där kamraten tvingades att ta ut kontanter. Tingsrätten dömde rånaren för brottet och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade ersättning med samma belopp. Ärende 1737/2011

318

15 000 kronor

En kvinna utsattes för rån av en man. Han tvingade till sig egendom genom att han höll en sax mot hennes hals, hotade att skära av halsen samt knuffade omkull henne. Hovrätten dömde mannen för rån och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 6829/2013

319

20 000 kronor

Två män trängde sig in i en mans bostad, hotade honom med en pistol och band hans händer och fotleder med buntband. Männen tillgrep smycken och andra värdesaker och lämnade därefter lägenheten. Polisen lade ned förundersökningen eftersom vidtagna åtgärder inte lett till att någon kunde misstänkas för brottet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 11694/2019

320

20 000 kronor

En man var ute och gick när en maskerad man kom fram, riktade en pistol mot honom och uppmanade honom att överlämna sin halskedja. Rånaren avlossade också ett skott i marken för att förstärka hotet. Mannen överlämnade halskedjan och sina bilnycklar. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten ansåg att mannen hade rätt till ersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 6031/2015

321

20 000 kronor

En pojke befann sig hemma i bostaden när familjen utsattes för ett rån. Flera beväpnade män trängde sig in i bostaden och utsatte pojkens pappa för våld och övriga i familjen för hot. Männen band fast händerna på pojken och hans familj och sökte igenom bostaden efter värdesaker. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 11036/2016

322

25 000 kronor

En ung man rånades av två andra män. De höll en kniv mot hans hals och tvingade av honom hans värdesaker. De tvingade honom även att föra över pengar till det konto som var kopplat till hans bankkort samt att uppge koden till kortet. Medan en av männen gått iväg för att ta ut pengar tvingades mannen under knivhot att stanna kvar på platsen tillsammans med den andre rånaren, med sin halsduk bunden över ögonen. Den ena mannen uttalade sedan att de skulle komma tillbaka och att det skulle få konsekvenser om han gjorde en polisanmälan. Hovrätten dömde de två männen för rån och att solidariskt betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. En av männen dömdes även för övergrepp i rättssak och att betala 5 000 kronor för kränkning hänförligt till det brottet. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 189/2019

323

25 000 kronor

En man utsattes för ett rånförsök av tre andra män. En av de tre männen tilldelade honom flera slag i ansiktet med ett knogjärn samt tog ett grepp om hans hals. En annan av männen hotade honom med en kniv. Syftet med gärningen var att försöka få mannen att överlämna mynt till dem. Hovrätten dömde två män för brottet och att solidariskt betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2802/2019

324

30 000 kronor

En man utsattes för ett rån. Han överfölls av två män som utsatte honom för hot och våld och tillgrep hans värdesaker. Männen tog struptag på honom, slog honom med knuten hand i bröstet och högg honom med en kniv i höften vilket medförde smärta och sårskada. De höll även en kniv mot hans hals. Hovrätten dömde en man för brottet och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 11413/2019

325

40 000 kronor

En man var ute och gick när han överfölls och rånades av en man. Rånaren tilldelade honom flera slag mot huvudet med en hammare och tilltvingade sig hans värdesaker. Våldet medförde smärta, blodvite och tillfälligt nedsatt hörsel, yrsel samt sårskador på hjässan. Hovrätten dömde gärningspersonen för rån och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5837/2018

326

50 000 kronor

En man var hemma i bostaden tillsammans med en kvinna när två män trängde sig in. De var maskerade och beväpnade med pistol och yxa som de hotade mannen och kvinnan med. Männen sa att de skulle döda dem och skära av fingrarna på mannen. Männen sa också att de skulle ha hängt mannen om kvinnan inte hade varit där. Rånarna tilldelade mannen flera slag med pistolkolven, knytnävarna och ett skohorn mot ansiktet och huvudet. Våldet orsakade smärta, blodvite, sårskador och underhudsblödningar. De tog även viss egendom. Rånet var mycket utdraget och pågick under fyra till fem timmar. Rånarna sa till sist att de skulle anlita kriminella organisationer för att döda mannen och kvinnan om de anmälde händelsen till polisen. Hovrätten dömde gärningspersonerna för grovt rån och övergrepp i rättssak samt att solidariskt betala skadestånd till mannen med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav honom ersättning med det beloppet. Ärende 8928/2012

327

50 000 kronor

En kvinna var på väg hem när hon utsattes för ett grovt rån. Hon överfölls av en man som utsatte henne för hot och våld och tillgrep hennes värdesaker. Våldet bestod i att mannen sparkade henne i huvudet och tilldelade henne flera knivhugg som träffade henne på huvudet, armarna och händerna. Han gjorde även uttalanden om att han skulle döda henne. Våldet medförde blödning i pannloben, tandskador, sårskador, svullnad och blåmärken. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4685/2018

328

75 000 kronor

En man rånades av två personer. De förmådde mannen att följa med dem i en bil till ett område. När de kom fram tog en av personerna fram en golfklubba ur bilen och utdelade ett hårt slag mot mannens huvud. Därefter sökte de igenom mannens fickor och tog hans plånbok och en mobiltelefon. Personerna körde sedan från platsen och lämnade mannen åt sitt öde. Av våldet fick mannen bland annat en skallbensfraktur och ögonhålefraktur som krävde längre sjukhusvistelse. Hovrätten dömde gärningspersonerna för grovt rån och att solidariskt betala skadestånd med 75 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1977/2017

329

75 000 kronor

En man och hans son utsattes för ett grovt rån i bostaden av fyra män. Männen trängde sig in i huset, riktade en kniv och ett luftvapen mot mannen samt tvingade honom att lägga sig ner på golvet. Han och sonen fördes sedan ner till källaren där mannen bakbands till händer och fötter och försågs med en strypsnara runt halsen. Mannen förmåddes även att mot sin vilja dricka en alkoholhaltig dryck med en tablett som orsakade en avdomnande effekt. Rånarna efterfrågade värdesaker, bankkort och koder och hotade att döda mannen och hans son om han svarade fel eller ofullständigt. Under natten tilldelades mannen ett skott i huvudet med luftvapnet. Innan männen lämnade huset låste de in mannen och sonen i matkällaren och blockerade dörren med en säng. Rånet pågick i drygt fem timmar och mannen och sonen låg bundna och isolerade i över ett halvt dygn innan anhöriga upptäckte dem. Tre personer dömdes för grovt rån och att solidariskt betala skadestånd till mannen med 75 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 11276/2017