Sexuellt utnyttjande av barn

Vid bedömningen av rätten till ersättning och dess nivå vid sexuellt utnyttjande av barn beaktar Brottsoffermyndigheten bland annat skillnaden i ålder och mognad mellan barnet och gärningspersonen, deras relation, barnets ålder och graden av ömsesidighet. I rättsfallet NJA 2013 s. 569 fann Högsta domstolen att omständigheterna var sådana att en 13-årig flicka inte hade rätt till skadestånd för kränkning vid brottet sexuellt utnyttjande av barn, som hon utsatts för av två 15-åriga pojkar. Domstolen beaktade vid sin bedömning att de sexuella handlingarna varit frivilliga och ömsesidiga samt att åldersskillnaden mellan pojkarna och flickan var förhållandevis ringa.

241

Ingen ersättning

En flicka, 13 år och sju månader, utnyttjades sexuellt av en två år äldre pojke som genomförde sexuella handlingar jämförbara med samlag med henne. Samvaron var frivillig och ömsesidig. Hovrätten dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn men ogillade flickans yrkande om skadestånd för kränkning. I skadeståndsdelen anförde hovrätten att åldersskillnaden mellan pojken och flickan varit förhållandevis ringa och det saknades enligt domstolen anledning att anta att skillnaden i mognad varit särskilt påtaglig. Flickan ansågs därmed inte ha haft sådana särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet gentemot pojken att kränkningarna skulle anses allvarliga. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning och avslog hennes ansökan om brottsskadeersättning. Ärende 2464/2018

242

25 000 kronor

En 13-årig flicka utnyttjades sexuellt av en pojke som var cirka 16 och ett halvt år. De hade känt varandra i tre månader. Pojken genomförde två anala samlag med flickan med en veckas mellanrum. Händelserna var inte föremål för någon planering och det var pojken som tog initiativ till samlagen. Det var också han som föreslog att de skulle ha anala samlag, men annat framkom inte än att det skett frivilligt från båda parter. Tingsrätten dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn och att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5187/2017

243

25 000 kronor

En 14-årig flicka utnyttjades sexuellt av en 21-årig man som genomförde ett samlag med henne. Hovrätten dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn och att betala skadestånd till flickan med 25 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av brottets straffvärde beaktade hovrätten bland annat den relativt stora åldersskillnaden mellan flickan och mannen. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 9343/2018

244

50 000 kronor

En flicka som var 13 år och nio månader utnyttjades av en 15-årig pojke som genomförde ett samlag med henne. Hovrätten dömde pojken för sexuellt utnyttjande av barn och att betala skadestånd för kränkning med 50 000 kronor. Hovrätten anförde i sina domskäl att flickan inte varit särskilt nära åldern för sexuellt självbestämmande, att det inte förelegat någon känslomässig relation mellan parterna samt att pojken utövat otillbörlig påverkan mot henne genom att han utfäst betalning för samlaget och filmat samlaget i hemlighet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 4810/2017