Våldtäkt och grov våldtäkt

Utgångspunkten vid våldtäkt mot vuxen är en ersättningsnivå om  200 000 kronor i fall där den brottsliga gärningen enbart bestått i avsaknad av frivillighet. Högre ersättning blir aktuell när det förekommit hot eller våld eller om offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Exempel på andra försvårande omständigheter är om gärningen har begåtts av en närstående, om det varit ett utdraget förlopp eller innefattat särskilt kränkande inslag. I höjande riktning kan även beaktas om offret varit under 18 år vid tiden för brottet.

Utöver ersättning för kränkning har den skadelidande regelmässigt också rätt till ersättning för sveda och värk med ett schablonbelopp om 15 000 kronor.

250 000 kronor I samband med inbrottsstöld

En kvinna utsattes för inbrottsstöld och våldtäkt av en för henne okänd man. Under tiden som kvinnan låg och sov tog sig mannen in i hennes lägenhet och stal bland annat en TV, mobiltelefoner och datorer. Efter att mannen lämnat de tillgripna föremålen på en annan plats återvände han till lägenheten och genomförde en våldtäkt. Kvinnan vaknade av att mannen låg på henne och genomförde ett samlag. Efter att hon vaknat tryckte han med våld ned och höll fast henne. Domstolen dömde mannen för brotten och beslutade att han skulle betala skadestånd till kvinnan med 225 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut och bestämde ersättningen till 250 000 kronor. Vid bedömningen tog myndigheten hänsyn till, förutom att mannen använt sig av visst våld genom att trycka ned och hålla fast kvinnan, att våldtäkten begåtts i hennes hem och att hon befann sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn. Dessutom talar omständigheterna för att gärningen föregåtts av viss planering eftersom mannen återkom kort efter inbrottsstölden i hennes bostad. 

Ärende 4613/2023

300 000 kronor I nära relation med våldsinslag

En kvinna blev utsatt för misshandel och våldtäkt av sin sambo. Misshandeln bestod i att sambon knuffade och drog i kvinnan, tog ett strypgrepp om hennes hals, slog henne på kroppen och sparkade henne på benet eller foten. Kort därefter blev hon utsatt för en våldtäkt genom att han berörde eller penetrerade kvinnans underliv med sina fingrar samt genomförde ett vaginalt samlag. Den bristande frivilligheten bestod i att sambon tryckte ner henne, knuffade och slog henne på ryggen och drog henne i håret. Det samlade våldet medförde andnöd, smärta, hudavskrapningar, hudmissfärgningar samt sprickor i underlivet. Domstolen dömde sambon för brottet och beslutade att han skulle betala skadestånd till kvinnan med 250 000 kr för kränkning. Eftersom det var fråga om ett enda händelseförlopp konsumerades misshandeln av våldtäkten.

Av domen framgår att brottet begicks i ett mycket litet rum i en lägenhet där parterna och deras gemensamma barn var inneboende samt att barnet befann sig i rummet under hela händelseförloppet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 300 000 kronor med följande motivering.

Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt de regler som gäller för skadestånd för kränkning. Av 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen framgår att ersättningen för kränkning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet och på ett sätt som även innebär att den kränkte får upprättelse för angreppet. Den stärkta upprättelsefunktionen innebär enligt förarbetena att brottsoffer ska få adekvat upprättelse och att behovet av upprättelse ska få fullt genomslag vid skälighetsbedömningen (se prop. 2021/22:198, s. 19 och 58).

Vid bestämmandet av kränkningsersättningen ska det vidare, i enlighet med 5 kap. 6 § andra stycket. 4 skadeståndslagen, särskilt beaktas om den brottsliga handlingen riktat sig mot någon som den skadeståndsskyldige har eller tidigare har haft ett nära förhållande till. Införandet av punkten 4 syftade till att det, vid bestämmandet av ersättningens storlek, i större utsträckning ska tas hänsyn till den omständigheten (se SOU 2021:64, s. 155).

Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek vid brott i nära relation är det framför allt allvaret i gärningen samt hur lång tid brottsligheten och därmed kränkningen pågått som ska beaktas. Brottet innehåller också ofta den försvårande omständigheten att det begås av någon som offret ska kunna känna förtroende för. Ofta sker gärningen dessutom i den utsatta personens hem, en plats där denne ska ha rätt att känna sig trygg och där det kan vara svårt att värja sig från att bli utsatt. En annan omständighet som kan verka i höjande riktning är om gärningen äger rum inför parternas barn.

Kvinnan har utsatts för en våldtäkt av en närstående i hennes hem. Den skedde  under ett utdraget händelseförlopp och var förenad med våld och förnedrande inslag. Hon befann sig dessutom i en särskilt utsatt position då händelseförloppet bevittnades av det gemensamma barnet i ett begränsat utrymme. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 300 000 kr.

Ärende 6525/2023