Barnpornografibrott

Barnpornografibrottet är placerat i 16 kap. brottsbalken om brott mot allmän ordning och är därmed inte ett sexualbrott i brottsbalkens mening, även om kopplingen till sexualbrott mot barn är tydlig. Brottet har dubbla skyddsobjekt och syftar till att skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från att kränkas.1

Barn som avbildas i barnpornografiskt material kan ha rätt till skadestånd för den kränkning brottet inneburit. Enbart innehav av sådant material anses dock i regel inte grunda rätt till skadestånd.2 Den som skildrar ett barn i pornografisk bild gör sig ofta inte bara skyldig till barnpornografibrott utan också till ett sexualbrott enligt 6 kap. brottsbalken. Som exempel kan nämnas sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Enligt Brottsoffermyndighetens uppfattning bör ersättning för kränkning i en sådan situation lämnas enbart för sexualbrottet, under förutsättning att sexualbrottet och barnpornografibrottet utgör samma gärning. Oavsett om den straffbara handlingen faller in under ett eller två straffstadganden i brottsbalken är kränkningen för det enskilda barnet ändock densamma.

Nedan redovisas ett ärende där brottsskadeersättning lämnats för barnpornografibrott. Värt att notera är att gärningen begicks innan lagstiftningen om kränkande fotografering infördes.

  1. SOU 2007:54 s. 153.
  2. A.a. s. 330 f.
272

15 000 kronor

En man filmade vid ett antal tillfällen en flicka med dold kamera i ett badrum när hon var naken, och skildrade henne därvid i pornografisk bild. Flickan var 8–12 år under den aktuella perioden. Tingsrätten dömde mannen för barnpornografibrott och att betala skadestånd till flickan med 15 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5575/2014