Ersättning för sveda och värk vid sexuella övergrepp

Sedan länge tillämpas en schabloniserad ersättning för sveda och värk vid våldtäktsbrott av normalgraden. Ersättningen uppgår numera till 15 000 kronor. Beloppet motsvarar en akut sjuktid med hel sjukskrivning på omkring sex månader. När det gäller oaktsam våldtäkt, som infördes den 1 juli 2018, har Högsta domstolen i rättsfallet ”Skadestånd efter övernattningen” NJA 2019 s. 1064 fastställt schablonersättningen för sveda och värk till 10 000 kronor. Nämnden för brottsskadeersättning har i ett avgörande från den 7 juni 2021 beslutat att samma schablonbelopp även ska gälla vid våldtäkt, mindre grovt brott.

Vid sexuella övergrepp mot barn är det vanligt att läkarvård inte aktualiseras i anslutning till övergreppen eftersom dessa många gånger upptäcks först senare. Det hindrar inte att ersättning ändå kan lämnas för sveda och värk, eftersom det förutsätts att den skadade måste ha tillfogats medicinska besvär till följd av övergreppen. Vid våldtäkt mot barn tillämpas i regel samma belopp som avser vuxna, alltså 15 000 kronor. Vid upprepade fall av grova sexualbrott mot barn lämnar Brottsoffermyndigheten normalt ersättning för sveda och värk med 30 000 kronor. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2005 s. 919 fastställt den schablonen. Vid mycket grova sexuella övergrepp under lång tid lämnas ersättning för sveda och värk med 50 000 kronor utan närmare medicinsk utredning. Nämnden för brottsskadeersättning har i ett fall beviljat ersättning för sveda och värk med 75 000 kronor.1 Ärendet gällde ett barn som utsattes för över 100 sexuella övergrepp av sin styvpappa när barnet var mellan 7–14 år. Brotten rubricerades som grov våldtäkt, grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt utnyttjande av underårig.

  1. Beslut av Nämnden för brottsskadeersättning den 21 februari 2011 i ärende 12121/2010.