Oaktsam våldtäkt

Oaktsam våldtäkt är en brottsrubricering som infördes den 1 juli 2018. För att straffansvar ska föreligga krävs att gärningspersonen varit grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltagit frivilligt. Högsta domstolen har i rättsfallet ”Skadestånd efter övernattningen” NJA 2019 s. 1064 fastställt schablonersättningen för kränkning vid medvetet oaktsam våldtäkt till 75 000 kronor. Schablonbeloppet för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt fastställdes i samma dom till 10 000 kronor.

211

75 000 kronor

En man genomförde samlag och andra sexuella handlingar jämförliga med samlag med en kvinna trots att hon inte deltog frivilligt. Tingsrätten ansåg att mannen varit medvetet oaktsam beträffande omständigheten att kvinnan inte deltog frivilligt och dömde honom för oaktsam våldtäkt. Han dömdes även att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till 75 000 kronor i enlighet med Högsta domstolens avgörande i NJA 2019 s. 1064 (se ovan). Ärende 8822/2019