Datum för beslut

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid allmänfarlig ödeläggelse

20 000 kronor

En kraftig sprängladdning detonerade utanför den fastighet där en kvinna hade sin bostad. De fastigheter som låg i direkt anslutning till detonationsplatsen fick omfattande skador av sprängladdningens tryckvåg. Kvinnan åsamkades bland annat sårskador på grund av den stora mängd glassplitter som spreds i bostaden. Bostadens inredning skadades i stor utsträckning. Någon gärningsperson har inte gått att binda till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

När det gäller rätten till kränkningsersättning vid allmänfarliga brott har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1998 s. 310 angett tre situationer då ersättning kan lämnas.
1. Gärningen är riktad mot en eller flera bestämda personer.
2. Gärningspersonen har medvetet utsatt en eller flera särskilda personer för en påtaglig risk att skadas.
3. Även om gärningen inte är riktad mot en viss person kan omständigheterna vara sådana att kränkningsersättning bör lämnas.

Brottet har såvitt framgår inte varit riktat mot kvinnan. Brottsoffermyndigheten anser inte heller att hon har ingått i en sådan avgränsad krets av personer som avses i punkten 2. Mot bakgrund av att hon befann sig i bostaden vid tidpunkten för brottet, att hon blivit fysiskt skadad samt att bostaden fått omfattande skador får hon dock anses så särskilt berörd av gärningen att hon har rätt till ersättning för kränkning. Ersättningen bestäms till 20 000 kronor.

Ärende 9217/2020