Datum för beslut

Våld och hot i nära relation - misshandel

30 000 kronor

En kvinna utsattes för en allvarlig misshandel i sitt hem av hennes sambo. Misshandeln bestod i att sambon slog henne i ansiktet, tog stryptag om hennes hals tre gånger samtidigt som han höll för hennes näsa och mun, knuffade omkull henne och dunkade och stampade på hennes huvud. Våldet orsakade andningssvårigheter, blodvite, skada och smärta.

Tingsrätten dömde sambon för misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Som Brottsoffermyndigheten uppfattar skadeståndsrättslig praxis ligger den av domstolen utdömda ersättningen för kränkning på en lägre nivå än normalt vid den typ av gärning som kvinnan har utsatts för.

Brottsoffermyndigheten anser att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 30 000 kronor. Vid bedömningen beaktas, förutom gärningens allvar bestående av bland annat flera stryptag och stampning på kvinnans huvud, att misshandeln begåtts i hennes hem av någon som hon ska kunna känna förtroende för.

Ärende 1030/2021