Datum för beslut

Våld och hot i nära relation - synnerligen grov misshandel

125 000 kronor

En kvinna utsattes för synnerligen grov misshandel en man som hon då hade en relation med. Våldet inbegrep strupgrepp som var så kraftiga att det svartnade för henne och hon trodde att hon skulle dö. Mannen uttalade även dödshot. Vid ett tillfälle hällde han kokhett vatten på och runt hennes underliv med extrem smärta och brännskador som följd. Hon fick ta emot ett stort antal slag med olika tillhyggen. Mannen ryckte loss kvinnans fastlimmade lösögonfransar och därmed även hennes riktiga ögonfransar. Han slog också ett hyllplan mot henne när hon låg försvarslös på golvet i en garderob och detta med sådan kraft att hon, när hon genom att röra sig i sidled lyckades undgå att träffas i huvudet, åsamkades ett benbrott. Våldsanvändningen pågick under flera timmar och tycks ha avslutats först när kvinnan blev medvetslös. När hon vaknade dagen efter kunde hon inte ta sig upp ur sängen på grund av sina smärtor utan blev liggande i sin egen urin och avföring. Det dröjde nästan en vecka innan kvinnan kom under vård och under den tiden befann hon sig i lägenheten tillsammans med mannen.

Högsta domstolen fann att våldsanvändningen orsakade kvinnan mycket svåra smärtor och dödsångest och att även om de fysiska skadorna inte förväntades bli bestående hade hon åsamkats ett mycket påtagligt och i tiden utdraget lidande. Genom att fortsätta misshandeln när den skadade kvinnan låg helt försvarslös på golvet visade mannen avsevärd brutalitet och likgiltighet inför hennes situation.

Högsta domstolen, som fann att gärningen orsakat kvinnan synnerligt lidande och att mannen visat synnerlig hänsynslöshet, dömde honom för synnerligen grov misshandel samt att betala skadestånd till kvinnan med medgivna 125 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Det av domstolen utdömda beloppet för kränkning var medgivet av den tilltalade, vilket innebär att domstolen inte har gjort någon självständig bedömning av skadeståndets storlek. Brottsoffermyndigheten måste dock alltid göra en prövning i sak och lämna ersättning med ett belopp som är förenligt med skadeståndsrättslig praxis.

Vid allvarliga våldsbrott tillämpas i dag schabloniserade ersättningar vid prövningen av ersättning för kränkning. Brottsoffermyndigheten fastställde 2013 den schabloniserade ersättningen för kränkning vid försök till mord till 125 000 kronor och vid synnerligen grov misshandel till 100 000 kronor. Om det finns försvårande omständigheter kan högre ersättning utgå.

Brottsoffermyndigheten finner att det finns försvårande omständigheter i detta ärende som gör att ersättning kan lämnas med det utdömda beloppet om 125 000 kronor. Vid bestämmande av ersättningens storlek har myndigheten beaktat bland annat att det rör sig om ett brott riktat mot en närstående i hennes eget hem samt att våldet haft mycket förnedrande och närmast tortyrliknande inslag som orsakat kvinnan ett svårt och utdraget lidande.

Ärende 9872/2020