Datum för beslut

Ersättning för sveda och värk vid våldtäkt, mindre grovt brott

10 000 kronor

En kvinna utsattes för en våldtäkt, mindre grovt brott, av en man. Domstolen dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med – såvitt här är av intresse – 2 500 kronor för sveda och värk.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för sveda och värk med 10 000 kronor med följande motivering.

Högsta domstolen har i en dom från december 2019 fastställt schablonersättningen för sveda och värk vid brottet oaktsam våldtäkt till 10 000 kr. Högsta domstolen uttalade i samma dom att vid uppsåtlig våldtäkt är den schabloniserade ersättningen för sveda och värk för närvarande 15 000 kr (se ”Skadestånd efter övernattningen” NJA 2019 s. 1064). Detta uttalande avser, som Brottsoffermyndigheten uppfattar det, uppsåtlig våldtäkt av normalgraden.

Brottsoffermyndigheten anser, i likhet med vad Högsta domstolen anför i fråga om brottet oaktsam våldtäkt, att det är svårt att göra generalla antaganden om vad som påverkar det psykiska lidandet hos en person som har utsatts för ett våldtäktsbrott. Myndigheten anser dock att det finns skäl att göra skillnad på  schablonersättningen för sveda och värk vid uppsåtlig våldtäkt beroende på brottets svårhetsgrad.

Brottsoffermyndigheten finner, mot bakgrund av Högsta domstolens avgörande NJA 2019 s. 1064 och det förhållandet att straffskalorna är identiska för brotten våldtäkt, mindre grovt brott, och oaktsam våldtäkt, att samma schablonbelopp för sveda och värk ska tillämpas för dessa former av våldtäktsbrott, det vill säga 10 000 kronor. Kvinnan har därför rätt till ersättning för sveda och värk med 10 000 kronor.

Ärende 1321/2021