Datum för beslut

Jämkning av brottsskadeersättning för sveda och värk

Ingen ersättning

En man och hans fru var hemma när flera skott avlossades mot deras lägenhet med följden att frun träffades och avled. Dådet var riktat mot mannen med anledning av en konflikt inom en kriminell grupp i vilken han bland annat angripit andra fysiskt och samma dag, innan dådet, försökt beväpna sig samt uttalat dödshot. Hovrätten dömde två män för bland annat medhjälp till mord på mannens fru och att solidariskt betala skadestånd till honom med 60 000 kronor för sveda och värk (anhörigersättning).

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten avslog mannens ansökan med följande motivering.

Mannen har i och för sig rätt till ersättning för personskada enligt skadeståndsrättsliga regler. Enligt förarbetena till brottsskadelagen ska brottsskadeersättningen dock ses i ett kriminalpolitiskt sammanhang. Det finns därför en bestämmelse i 12 § brottsskadelagen som medför att ersättningen kan sättas ned i större utsträckning än enligt skadeståndslagen.

Brottsskadeersättningen kan alltså sättas ned eller helt falla bort (jämkas) om det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande eller, om skadan har lett till döden, den avlidne genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt har ökat risken att skadas. Med skadelidande avses både den som direkt blir utsatt för brott och efterlevande till någon som dödats (se prop. 1977/78:126 s. 49 och 101.)

Brottsoffermyndigheten ifrågasätter inte att det inträffade har inneburit ett stort lidande för mannen. Genom sin inblandning i kriminell verksamhet har han dock utsatt sig för en ökad risk att skadas, detta inkluderar även skada i form av att förlora en nära anhörig. Enligt myndighetens praxis jämkas ersättningen till noll.

Ärende 4847/2021