Datum för beslut

Grov fridskränkning mot barn

150 000 kronor

En pojke utsattes för sju fall av misshandel och flera opreciserade fall av misshandel av sin pappa under en period om cirka två år och sex månader när han var mellan åtta och elva år. Misshandeln bestod bland annat av att pappan band fast pojken och sedan strök chili i hans analöppning, slog/piskade med tillhygge mot pojkens kropp, tog stryptag, slog mot huvudet, kastade föremål i form av bland annat skor och glas/kopp mot pojken samt genom att han tvingade pojken att stå stilla, hoppa och böja sig i onaturliga kroppsställningar under en inte obetydlig tid. Våldet medförde smärta, svullnad, andnöd och rodnad.

Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 75 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 150 000 kronor med följande motivering.

Vid ett sammanträde den 16 april 2021 beslutade Nämnden för brottsskadeersättning att höja nivån för kränkningsersättning vid grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Motiven till höjningen var det förändrade penningvärdet och att det straffrättsliga skyddet för brotten stärkts. I sin motivering anförde nämnden bland annat följande.

Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek vid fridskränkningsbrotten är det framför allt allvaret i de enskilda gärningarna, frekvensen samt hur lång tid brottsligheten och därmed kränkningen pågått som ska beaktas. Brotten innehåller också alltid den försvårande omständigheten att de begås av någon som offret ska kunna känna förtroende för. Ofta sker gärningarna dessutom i den utsatta personens hem, en plats där denne ska ha rätt att känna sig trygg och där det kan vara svårt att värja sig från att bli utsatt. Hänsyn ska vidare tas till den press och systematiska kränkning som offret utsätts för, och som får anses presumera skapa oro, otrygghet och rädsla. En helhetsbedömning av den utsatta personens situation ska inte bara göras vid val av rubricering utan även vid bedömningen av kränkningens ersättningsnivå.

De ärenden som prövades vid sammanträdet i april avsåg brott som begåtts mot en nuvarande eller tidigare partner. Samma principer ska gälla när det är ett minderårigt barn som utsatts för brott av en vuxen närstående. Där är utsattheten i regel ännu större, eftersom barnet har små eller inga möjligheter alls att värja sig från angreppen och därför är helt utlämnad till den vuxne.

Pojken har utsatts för sju fall av misshandel och flera opreciserade fall av misshandel i hemmet under en period om cirka två år och sex månader. Våldet har skett systematiskt mot ett skyddslöst barn och bestått av bland annat slag mot huvudet, slag/piskning mot kroppen med tillhyggen, kraftigt stryptag samt att pojken tvingades befinna sig i onaturliga kroppsställningar i en inte obetydlig tid.

Vissa av gärningarna har också varit mycket integritetskränkande och haft tortyrliknande inslag i form av att händer och fötter bundits för att sedan framkalla smärta med chili i analöppningen.

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 150 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn tagits till att utdömt skadestånd ligger lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tiden för domen.

Ärende 2398/2021