Datum för beslut

Grova sexualbrott mot barn

1 200 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tolv år för ett oöverskådligt antal fall av grov våldtäkt mot barn, två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering samt ett fall av grovt barnpornografibrott av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, där även starkt förnedrande inslag förekom. I vart fall ett av övergreppen filmades av pappan. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var sex år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under större delen av hans uppväxt och upphörde först när han var arton år och flyttade hemifrån.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till pojken med 715 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 1 200 000 kronor med följande motivering.

Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt skadeståndsrättsliga regler. Enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen ska ersättningen för kränkning bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Övergrepp som upprepas eller sker under en längre tidsrymd anses typiskt sett innebära svårare kränkningar av den personliga integriteten än om motsvarande övergrepp sker vid endast ett tillfälle (prop. 2000/01:68 s. 52 och s. 74). Om en person utsätts för upprepade brottsliga handlingar av likartat slag eller som sker i ett sammanhang ska en helhetsbedömning av den samlade kränkningen göras och inte genom att ersättning bestäms avseende varje brott för sig (”Kränkningsbestämningen” NJA 2018 s. 1083).

I vare sig skadeståndslagen eller brottsskadelagen finns någon beloppsbegränsning avseende kränkningsersättning (till skillnad mot brottsskadeersättning för person-, sak- och ren förmögenhetsskada).

Pojken har utsatts för upprepade grova våldtäkter mot barn av sin pappa under tolv års tid. Övergreppen har varit mycket omfattande till antalet och utövats systematiskt under i princip hela hans uppväxt av den enda vuxna personen som fanns i hemmet, en person som han ska kunna känna förtroende för. En del av övergreppen har dessutom varit förenade med synnerligen förnedrande och kränkande inslag. Pojken har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där han inte har haft någon möjlighet att undgå övergreppen. Brottsoffermyndigheten finner att den brottslighet som pojken utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 1 200 000 kronor.

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 1655/2022