Datum för beslut

Grova sexualbrott mot barn

1 000 000 kronor

En pojke utsattes under en period om två år för grov våldtäkt mot barn vid ett stort antal tillfällen av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, ofta med starkt förnedrande inslag. Vid flera av övergreppen förgrep sig pappan samtidigt på ett syskon till pojken, vilket pappan också dokumenterade på film. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var femton år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under två års tid.

Pappan utsatte även pojken för grov fridskränkning under i stort sett samma tidsperiod. Den grova fridskränkningen bestod i ständigt återkommande fall av misshandel. Våldet innefattade bl.a. slag med eller utan tillhyggen, hårdragningar med kraftigt håravfall, upprepat våld mot könsdelar, stick samt skärning med tillhygge, kraftig böjning av fingrar samt nedtryckning av fingrar i pojkens svalg.

Hovrätten dömde pappan för grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott och grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 1 000 000 kronor för kränkning (yrkat och vitsordat belopp).

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 1655/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt till ersättning för kränkning med samma belopp som det utdömda.

Pojken har utsatts för upprepade grova våldtäkter mot barn av sin pappa under två års tid. Övergreppen har varit mycket omfattande till antalet och utövats systematiskt av den enda vuxna personen som fanns i hemmet, en person som han ska kunna känna förtroende för. De har dessutom varit förenade med synnerligen förnedrande och kränkande inslag. Pojken har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där han inte har haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen. Han har vidare, under samma brottstid, utsatts för grov fridskränkning som bestått i ett stort antal brott som skett med hög frekvens. Brottsoffermyndigheten finner att brottsligheten som pojken utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 1 000 000 kronor.  

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 4844/2022