Datum för beslut

Grova sexualbrott mot barn

800 000 kronor

En mycket ung flicka utsattes av en närstående man, under en period om cirka ett år och sju månader, för   

- 49 fall av grov våldtäkt mot barn,

- 153 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn,

- ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn,

- 24 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering,

- 16 fall av sexuellt ofredande samt

- grovt barnpornografibrott.

Samtliga övergrepp dokumenterades på foto eller film och bestod bl.a. av oral, vaginal och anal penetration.

Mannen dömdes för brotten och att betala skadestånd till flickan med 600 000 kronor för kränkning.

Domstolen anförde i domskälen bl.a. följande. Brottsligheten har skett återkommande och systematiskt. Flickan, som är mycket ung och ännu inte kunnat prata ordentligt, har befunnit sig i en skyddslös situation där hon inte haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen eller berätta om dem för andra personer i sin omgivning. Det har varit fråga om ett mycket stort antal gärningar, i vissa fall har det varit fråga om flera gärningar samma dag och man kan dra slutsatsen att gärningarna hållit på länge då man av filmerna och fotografierna kan se att flickan och mannen hunnit byta miljö och kläder. Därtill att merparten av gärningarna ägt rum i flickans hem; en plats där hon har att känna sig trygg och av en person som är henne närstående.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 1655/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att flickan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Flickan har vid en mycket låg ålder, av en till henne närstående person, blivit utsatt för bl.a. upprepade grova våldtäkter som pågått under knappt två års tid. Brottsoffermyndigheten finner att brottsligheten som hon utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 800 000 kronor. Myndigheten har vid bestämmandet av ersättningens storlek särskilt beaktat att det rör sig om ett mycket stort antal övergrepp som skett under lång tidsperiod mot ett mycket litet barn som, i förhållande till gärningspersonen, varit helt skyddslös med oförmåga att värja sig mot att bli utsatt. Dessutom dokumenterades övergreppen varefter materialet i stora delar spreds på internet.

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 4948/2022