Nya ersättningsnivåer

Från och med den 1 juli 2022 gäller ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Förändringen innebär en påtaglig höjning av ersättningsnivåerna för kränkning. Det innebär att de referat och beslut som finns i referatsamlingen inte längre är relevanta för brott som inträffat efter den 1 juli 2022. Brottsoffermyndigheten har ännu ingen praxis som fastställts enligt den nya lagstiftningen. I stället hänvisas till de nivåer som finns på sidorna 179-180 i betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64). 

Den nya lagstiftningen innebär även rätt till en ny form av ideell ersättning till efterlevande anhöriga, så kallad särskild anhörigersättning, liksom en utvidgning av rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap.