Datum för beslut

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt förtal

160 000 kronor (80 000 kronor för respektive brott)

En 13-årig flicka utsattes under en period om cirka sex månader för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt förtal.

Poseringsbrottet bestod av att en person vid ett flertal tillfällen via ett Snapchatkonto hotade att misshandla och våldta flickans kamrater om hon inte spelade in en film där hon genomförde sexuella handlingar med en hund. För att understryka hotens allvar och personens kännedom om flickan angav denne kamraterna vid namn. Till följd av hoten kände sig flickan tvingad att göra en inspelning vilket resulterade i tre filmer med familjens hund som hon skickade till det aktuella kontot. På filmerna visas flickans ansikte och nakna kropp tillsammans med hunden i sexuella situationer.                                     

Det grova förtalet bestod av att filmerna därefter spreds av okända personer till elever på flickans skola samt till andra personer i staden där hon bodde. Filmerna fanns tillgängliga under i vart fall tre månader.

Någon gärningsperson har inte gått att binda till brotten.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med totalt 160 000 kronor för den samlade brottsligheten hon utsatts för. Av beloppet är 80 000 kronor hänförligt till poseringsbrottet och 80 000 kronor till det grova förtalet.

Brottsoffermyndigheten konstaterade att gärningspersonen inte hade deltagit under den del av händelseförloppet som innehåller det agerande av flickan som kan kvalificera handlingen som sexuell. Vid sådant förhållande, och mot bakgrund av Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 2018 s. 1103, fann myndigheten att flickan inte har varit utsatt för sexuellt övergrepp mot barn. Däremot för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Mot bakgrund av de sexuella handlingarnas art har brottet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. Brottet är därmed att bedöma som grovt. Förtalsbrottet bedömdes som grovt med hänsyn till materialets innehåll.

Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningsnivåerna för kränkning utifrån följande motivering.

I detta fall har flickan utsatts för två separata brott vid olika tidpunkter. Det är vidare oklart om det är samma gärningsperson/personer som ligger bakom båda brotten. Brottsoffermyndigheten finner därmed att ersättningen för kränkning ska bestämmas för vart och ett av de brott som flickan utsatts för och att någon sammanvägd bedömning av kränkningsersättningens storlek inte ska göras.

För den allvarliga kränkning som flickan utsatts för med anledning av brottet grovt utnyttjande av barn för sexuell posering har hon rätt till ersättning med 80 000 kronor. Vid bestämmandet av ersättningens storlek har särskilt beaktats flickans låga ålder samt att hon förmåtts att genomföra sexuella handlingar med ett djur.

När det gäller det grova förtalet bestämmer Brottsoffermyndigheten  ersättningen för kränkning till 80 000 kronor. Som försvårande omständigheter har beaktats att spridningen av filmerna skett på ett sådant sätt att flickan med lätthet kunnat identifieras, hennes låga ålder, att spridningen skett bland annat i hennes skolmiljö samt det spridda materialets karaktär.

Ärende 1062/2021