Datum för beslut

Grova sexualbrott mot barn

600 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tre år och fyra månader för grov våldtäkt mot barn vid ett flertal tillfällen, minst tjugo gånger. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, där även starkt förnedrande inslag förekom. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var nio år och utövades återkommande och systematiskt i stor omfattning under brottstiden.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till pojken med  500 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 1655/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Pojken har utsatts för grova våldtäkter mot barn av sin pappa vid ett flertal tillfällen, minst tjugo gånger. Övergreppen har varit omfattande till antalet och utövats systematiskt under drygt tre år av den enda vuxna personen som fanns i hemmet, en person som han ska kunna känna förtroende för. En del av övergreppen har dessutom varit förenade med synnerligen förnedrande och kränkande inslag. N.N. har befunnit sig i en skyddslös, utsatt och närmast tvångsliknande situation där han inte har haft någon möjlighet att undgå övergreppen. Brottsoffermyndigheten finner att den brottslighet som pojken utsatts för har varit så allvarlig och hänsynslös att ersättningen för kränkning, vid en sammanvägd bedömning, ska bestämmas till 600 000 kronor.

Brottsoffermyndigheten har vid bedömningen inte beaktat den nya lagändringen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer som träder i kraft den 1 juli 2022.

Ärende 2968/2022